اطلاعات مجلد

کد مجلد
IRQ-005-0001
کتاب خانه
مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد

نسخه ها

تکمله الشرائع
شرح شرائع الاسلام : مؤلف محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تکمله الشرائع
تعداد صفحات
938 کامل
مجلد
IRQ-005-0001
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
  • بیست و دوم شهریور ماه 1259
  • الثامن من شوال 1297
  • September 12th, 1880
توضیحات نسخه
نسخه نادر است ، تاریخی که در انجامه یاد شده احتمالا تاریخ کتابت نسخه نباشد بلکه تاریخ تالیف باشد ، این نسخه شامل کتابهای ایقاعات ، طلاق ، خلع ، مبارات ، ظهار ، کفارات ، ایلاء و کتاب اللعان میباشد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح شرائع الاسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
بیست و دوم شهریور ماه 1259
توضیحات کتاب
تاریخ تالیف به استناد تاریخی که در انجامه نسخه یاد شده ثبت گردید و احتمالا تاریخ کتابت نسخه باشد
مؤلف
محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي