اطلاعات مجلد

کد مجلد
PAK-001-2118
کتاب خانه
گنج بخش

نسخه ها

فواید گلستان
شرح گلستان : مؤلف محمد بن شهاب الملة بن عبدالله بن طاهر القرشي الهاشمي، عبدالرسول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فواید گلستان
تعداد صفحات
72 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-2118
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح گلستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
تاریخ نگارش
23 بهمن 1087 هجری شمسی
مؤلف
محمد بن شهاب الملة بن عبدالله بن طاهر القرشي الهاشمي، عبدالرسول
کتاب
شرح بوستان : مؤلف محمد بن شهاب الملة بن عبدالله بن طاهر القرشي الهاشمي، عبدالرسول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
180 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-2118
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح بوستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
تاریخ نگارش
1041
مؤلف
محمد بن شهاب الملة بن عبدالله بن طاهر القرشي الهاشمي، عبدالرسول
کتاب
شرح گلستان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
170 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-2118
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح گلستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول