اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مجموعه ها (تک نویسنده ای)
کد کنگره
BP 200/4

کتاب ها

رسائل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مجموعه ها (تک نویسنده ای)
مؤلف
عبدالقادر بن محمدسعید التختي
عنوان اصلی
رسائل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مجموعه ها (تک نویسنده ای)

مؤلف
عبدالقادر بن محمدسعید التختي
مجموعة الرسائل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مجموعه ها (تک نویسنده ای)
مؤلف
یحیی بن أحمد بن یحیی الحسني العلوي، شرف الدین المتوکل علی الله
عنوان اصلی
مجموعة الرسائل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مجموعه ها (تک نویسنده ای)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • مذاهب کلامی

مؤلف
یحیی بن أحمد بن یحیی الحسني العلوي، شرف الدین المتوکل علی الله
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مجموعه ها (تک نویسنده ای)
مؤلف
میر احمد
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مجموعه ها (تک نویسنده ای)
توضیحات
مجموعه اشعاری است به فارسی معمولا بصورت مخمس در آن به مسائل اعتقادی بر وفق مذهب شیعه و مطالبی عرفانی به نظم گفته شده و معمولا بصورت پرسش مطرح میشود وبدانها پاسخ داده میشود همگی به نظم ، سراینده نام خود را در چند جا (میر احمد) یاد کرده و در یک جا میر احمد حکاک یاد شده ، در یکی از منظومه ها به معرفی چند تن از عرفا میپردازد ، بعضی از آنها که نام میبرد احمد جام ، شاه رکن الدین ، شاه نعمت الله و قاسم انوار میباشند ، از شاه اسماعیل نیز نام میبرد که ظاهرا شاه اسماعیل صفوی باشد و از این بیت معلوم میشود که در زمان او بوده (دگر از شاه اسماعیل بشنو / کزو شد خطه اثنی عشر نو/ همیشه دولت او باد آباد/ عدویش سرنگون دوستش شاد) . در کتابخانه ملک نسخه ای ظاهرا از همین اثر است که در فهرست آن کتابخانه 7/ 435 با نام قاپی گشای و مخمس یا هفت قاپی یاد شده است.
آغاز
دایما تکرار بسم الله الرحمن الرحیم
انجام
فتح ارکان است بسم الله الرحمن الرحیم

مؤلف
میر احمد