اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
کد کنگره
DSR 106-113

کتاب ها

نامه خسروان
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
جلال بن فتحعلیشاه، احتشام الملک
عنوان اصلی
نامه خسروان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)

مؤلف
جلال بن فتحعلیشاه، احتشام الملک
تاریخ گزیده
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
احمد بن أتابک / أبي بکر بن حمد بن نصر القزویني، حمدالله المستوفي
عنوان اصلی
تاریخ گزیده
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)

مؤلف
احمد بن أتابک / أبي بکر بن حمد بن نصر القزویني، حمدالله المستوفي
مجمل التواریخ پادشاهان عجم
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
محمدمفید بن محمود بافقی یزدی
عنوان اصلی
مجمل التواریخ پادشاهان عجم
عنوان فرعی کتاب
مجالس الملوک| تاریخ سیاقی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)

مؤلف
محمدمفید بن محمود بافقی یزدی
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
آغاز
و آن جناب اکثر متداولات را مطالعه نموده و همواره در سلک علما عظام و فضلا کرام منتظم بوده و حالا بر مسند شیخی خانقاه [...] ممکن است
انجام
حسب الحکم به طرف سمرقند توجه نموده بعد از آن که از آن [...] باز آمد به مزید عنایت و نوازش اختصاص یافته روز به روز پایه قدر و منزلتش بالا گرفت

مؤلف
مجهول
مرآت العالم
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
محمد سهارنپوری، بختاورخان
عنوان اصلی
مرآت العالم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)

مؤلف
محمد سهارنپوری، بختاورخان
حبیب السیر فی اخبار افراد بشر
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، خواندمیر
عنوان اصلی
حبیب السیر فی اخبار افراد بشر
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)

مؤلف
غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، خواندمیر
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
آغاز
در تل سرخ مدفون گردید و مدت حیاتش به قولی چهارصد و شصت و چهار سال بوده و به اعتقاد عامه مفسران
انجام
کامیاب قرار داده بود عرض فرموده [...] که پادشاه سلیمان احتشام به حسن اهتمام آن آصف عالیمقام [...]

مؤلف
مجهول
لب التواریخ
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
لب التواریخ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
آغاز
چون بر دهان گرفت فرمان آمد که سنگ شود و در حال سنگ شد اکنون آنرا حجر الاسود خوانند
انجام
پس نوح علیه السلام از این سخن ابلیس پنجاه سال نوحه و زاری می کرد و نوحش نام شد محمد بن عبدالله جریر طبری گوید که

مؤلف
مجهول
منتخب التواریخ
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
محمد بن معصوم بن توره بن آرتوق الکاسانی
عنوان اصلی
منتخب التواریخ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)

مؤلف
محمد بن معصوم بن توره بن آرتوق الکاسانی
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
آغاز
عقول روشن ضمیر و نکته سنجان اولوالابصار صافی
انجام
طعام می خوردم و مرا یاری بود در آنجا رسید او را طلب نمود

مؤلف
مجهول