اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
شروط و آداب روایت
کد کنگره
BP 113

کتاب ها

إجازة آغا بزرگ الطهراني لمحمدحسین الجلالي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • شروط و آداب روایت
مؤلف
محمدمحسن بن علي بن محمدرضا الرازي الطهراني، آغا بزرگ الطهراني
عنوان اصلی
إجازة آغا بزرگ الطهراني لمحمدحسین الجلالي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • شروط و آداب روایت
توضیحات
این اثر به محمد حسین جلالی اهداء شده است

مؤلف
محمدمحسن بن علي بن محمدرضا الرازي الطهراني، آغا بزرگ الطهراني
إجازة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • شروط و آداب روایت
مؤلف
الحسن بن الهادي بن محمدعلي بن صالح الموسوي العاملي الکاظمي، أبومحمد صدرالدین السید حسن الصدر
تاریخ نگارش
اردیبهشت 1291 هجری شمسی
عنوان اصلی
إجازة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • شروط و آداب روایت
تاریخ نگارش
 • اردیبهشت 1291 هجری شمسی
 • جمادى الثانية 1330 الهجریة القمریة
 • May, 1912 A.D.
توضیحات
این اثر به آغا بزرگ طهرانی اهدا شده است

مؤلف
الحسن بن الهادي بن محمدعلي بن صالح الموسوي العاملي الکاظمي، أبومحمد صدرالدین السید حسن الصدر
اجازات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • شروط و آداب روایت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
اجازات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • شروط و آداب روایت
توضیحات
مجموعه چند اجازه روائی به آقا محمد فرزند محمد ابراهیم بن محمد حسن کلباسی اصفهانی ، یکی از پدرش و دیگری از سید محمد باقر شفتی و یکی از شیخ احمد احسائی

مؤلف
مجهول