اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
کد کنگره
BP 88

کتاب ها

جامع الستین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي
عنوان اصلی
جامع الستین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
الحسین بن علي البیهقي السبزواري، کمال الدین الواعظ الکاشفي
قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص الأنبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
اعجاز موسوی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
محمد بن محمد الفراهي الهراتي، معین الدین الواعظ المولی مسکین
عنوان اصلی
اعجاز موسوی
عنوان فرعی کتاب
قصص موسی| قصه موسویه| تاریخ موسی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
محمد بن محمد الفراهي الهراتي، معین الدین الواعظ المولی مسکین
العرائس في قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبواسحاق
عنوان اصلی
العرائس في قصص الأنبیاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبواسحاق
قصة النبي أیوب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة النبي أیوب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
قصة صالح و الناقة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة صالح و الناقة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
قیامت کسی را بیاورند در پیش فراز و بدارند و نامه او را بیاورند همه معصیت باشد همه را در پله ظلمت نهند و ان بنده راهیچ طاعت نباشد نا امید شود و منبر سرود و زخ را برای او باد کنند که نا گاه پاره کاغذ از هوا پرّان شود بیاید در آن پلّه نور نشیند ...
انجام
پس دجال قوم خوخش را گوید بیاید تا بیت المقدس رویم که مکه از ان ماست پس بیت المقدس روند مردمان بحرب وی پیش آیند دجّال هیچ نتواند کرد بعد از ان رو بطور سینا نهند و از آن حرب بسیار کنند و نتوانند گرفت بعد از ان گوید بیاید بمدینه رویم آن گاه رو بمدینه آورند و گرداگرد مدینه را.

مؤلف
مجهول
قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
محمد بن عبدالله بن بهمن بن فرار الکسایي، أبوالحسن
عنوان اصلی
قصص الأنبیاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
محمد بن عبدالله بن بهمن بن فرار الکسایي، أبوالحسن
حکایت اصحاب کهف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حکایت اصحاب کهف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
قصص قرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص قرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
قصص الانبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص الانبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
رسول آمد و گفت یا رسول الله هذا یتعالی زمین را از چه آفرید گفتند از یک مروارید گفت مروارید از چه آفرید گفت از تاریکی
انجام
موزه بیرون کرد و گفت بخورید آنچا چنین نیست اگر حرب کنید براین نعمتها در رسید و اگر[...] بگیرند شما را بر دارد کنند پس کافران شک بخت

مؤلف
مجهول
تاج القصص
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
احمد بن محمد بن احمد بخارایی / بخاری ارفنجی
عنوان اصلی
تاج القصص
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی

مؤلف
احمد بن محمد بن احمد بخارایی / بخاری ارفنجی
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
توضیحات
داستان یوسف و زلیخا است

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
توضیحات
داستانهای پیامبران همچون عیسی ، موسی ، شیع ، شمعون و دیگران ، همچنین وقایع تاریخی مختلف که در قرآن کریم یاد شده مانند اصحاب کهف ، اصحاب اخدود ، اصحاب فیل و دیگر داستانهایی از این قبیل و پس از آن به زندگانی پیامبر اسلام و ذکر هجرت ، جنگها ، و معراج ایشان با استشهاد به آیات قرآنی و احادیث نبوی بدون ذکر منبع پرداخته شده
آغاز
باسناد عن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاری علیه [کذا] باسناده عن جعفر بن محمد الصادق...قال کنت بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذ دخل جابر
انجام
و روایت است که در قیامت [...] و گرگ یوسف و ماهی یونس

مؤلف
مجهول
تلخیص احسن القصص
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
قاضی حبیب الحق
عنوان اصلی
تلخیص احسن القصص
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
قاضی حبیب الحق
قصص الانبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص الانبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
چون ابلیس [...]قالب آدم علیه السلام برآمد هر چیزی [...] باز دانست که چیست چون پرسید
انجام
اللهم انی اسئلک حبک و حب من لحبک و العمل الذی تبلغنی اللهم افتح لنا بالخیر و اختر لنا بالخیر

مؤلف
مجهول
کشف الستور في تفسیر آیه النور
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
سعدالله بن إسماعیل
عنوان اصلی
کشف الستور في تفسیر آیه النور
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
سعدالله بن إسماعیل
مرآت الصفا في تاریخ الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
عنوان اصلی
مرآت الصفا في تاریخ الأنبیاء
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
قصص الانبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص الانبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
آغاز
در میان بیابان نهاده اند پس چهار فرشته آفرید هر فرشته چند [...] پای ها ایشان در زیر عرش و هر قدمی که بردارند
انجام
پرسید یا محمد هیچ می دانی که علماء الاعلی درجه چه خصومت می کند گفتم پروردگار تو بهتر می دانی بر خود

مؤلف
مجهول
عجایب القصص
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
عبدالواحد بن محمد المفتی
عنوان اصلی
عجایب القصص
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
عبدالواحد بن محمد المفتی
قصص الانبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
ابراهیم بن اسماعیل بن فیروز بن شیبان سنکویه (؟ )، ابواسحق
عنوان اصلی
قصص الانبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
ابراهیم بن اسماعیل بن فیروز بن شیبان سنکویه (؟ )، ابواسحق
آفرینش نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
آفرینش نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
داستان حضرت سلیمان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان حضرت سلیمان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
قصه مهتر موسی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصه مهتر موسی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
معراج المسلمین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
معراج المسلمین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
قصص الانبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
سعید بن هبةالله بن الحسن الراوندي، أبوالحسین قطب الدین
عنوان اصلی
قصص الانبیاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
سعید بن هبةالله بن الحسن الراوندي، أبوالحسین قطب الدین
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
از خدای تعالی درخواهم تا مرا آنجا بگذارد که این زمین پس جای خوشست چون آن ملعون دل در ملک دنیا بست
انجام
مرد امین و نیکوکار و نیکوگفتار چنان که هیچکس مثل او نباشد اگر خواهی من ترا پیش او برم گفت نیکو باشد که من از برای همین آمده ام [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
وکذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین که دیده ابراهیم را آنقدر قوت دادند
انجام
پس چون غرق شدند طفلی در میان ایشان نبود و نمی باشد این که خدا هلاک کند به عذاب خود کسی را که گناهی از برای اوست

مؤلف
مجهول
قصه حضرت یوسف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصه حضرت یوسف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
نیز گفته اند بالای آن پانصد ساله راه پس [...] کرد مروارید بر خود بلرزید و آب گشت
انجام
چنان که در قرآن پیدا کرده است در انجیل یافته بودند ولیکن ندانستند کجاست و چشم می داشتند بیرون آمدن ایشان را

مؤلف
مجهول
تاریخ پیدایش از آدم تا خاتم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تاریخ پیدایش از آدم تا خاتم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
موضوع فرعی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پیش از اسلام)
 • تاریخ اساطیری و افسانه ای

مؤلف
مجهول
مجالس المتقین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
محمدتقي بن محمد البُرغاني القزویني، الشهید الثالث
عنوان اصلی
مجالس المتقین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
محمدتقي بن محمد البُرغاني القزویني، الشهید الثالث
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
قصة الغلام من بني إسرائیل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة الغلام من بني إسرائیل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر

مؤلف
مجهول
قصة یوسف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة یوسف
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر

مؤلف
مجهول
قصة أهل الکهف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة أهل الکهف
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و علی اله و صحبه و التابعین و علینا معهم بخیر و احسان یا رب العالمین و بعد فهذه قصة اهل الکهف
انجام
یشعل علی باب الکهف قندیلا کل لیلة الی الصباح و صار الملک کل لیلة یاتی الی ذلک المسجد و یقری بالقران لیلا و نهارا و یفعل فیه خیارة کثیرة

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
کلید در گنج حکیم / فاتحه فکرت ختم سخن
انجام
گفت اگر از فرمان رسول خدا سر تا بی سینه ترا بگویم سلیمان علیه السلام گفت می خواهم که اسبان هست

مؤلف
مجهول
قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص الأنبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
المجلس الثامن فی المعراج النبی صلی الله علیه و سلم الحمدلله الذی احق مالفتیح به الکلام و نهج به المرام الی خدمته خالق الانام و دین الاسلام سبحان الذی
انجام
با این حیله گفت بزندانش کنم تا حکایت تهمت از من شود و دفع اما نمی دانست که ملامت[...] این کوی ملامتست میدان بلا/گر مرد ملامتی درین کوی دری

مؤلف
مجهول
قصص الحسینی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
محمد حسین بن الباقی البخاری
عنوان اصلی
قصص الحسینی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
محمد حسین بن الباقی البخاری
جامع الأخبار قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
محمدعلی بن حسن علی خرازوی
عنوان اصلی
جامع الأخبار قصص الأنبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
محمدعلی بن حسن علی خرازوی
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
قصه ابتداءآفرینش دنیا و مخلوقات و موجودات در خبر است که از انس ابن مالک رضی الله عنه که گفت از رسول علیه الصلوة و السلام سوال کردم
انجام
بایستی گیاه خوردی و گفتی گیاه را حسابی نیست روزی در بیابانی می رفت متحیر و بسیار[...] فرشتگان را دید که گوری میکنند نیک براحت

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
وان زر توهم قراضه خورد و مرد/ دست لرزد پس بریزد زر خورد
انجام
آنکسی را کش خداحافظ بود/ مرغ و ماهی مرو را حارس شود

مؤلف
مجهول
قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص الأنبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
رسالة البررة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
عبدالسلام بن عبدالعزیز بن الهداد
عنوان اصلی
رسالة البررة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
عبدالسلام بن عبدالعزیز بن الهداد
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
روایت کرد محمد بن اسماعیل ابراهیم البخاری به استاد خود که او را بود
انجام
ما این دین در میان این قوم نتوانیم داشت [...] این دین در میان این قوم نتوانیم

مؤلف
مجهول
قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصص الأنبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
الهام فرمود تا بگفتند سبحان ذی الملک و الملکوت سبحان ذی العزت و العظمة و الکبریاء و الجبروت
انجام
حجاج گفت از بهر چه میگریی گفت از جور تو گفت چندین هزار آدمی[...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
اما راویان اخبار و ناقلان آثار و محدثان داستان کهن و خوشه چینان خرمن سخن هر که سخن با سخن ضم کند پاره خون از جگر کم کند اما راویلار انداغ روایت قیلورلار کیم قصصی الانبیاء
انجام
مکش غریب بیچاره که/ قیل مرحمت دیب ایدبا

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
علي بن سلطان محمد الهروي المکي، نورالدین الملا علي القاري
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
علي بن سلطان محمد الهروي المکي، نورالدین الملا علي القاري
حدیث قدسی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حدیث قدسی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
مخیر گردانید بنده را میان دنیا و میان آنچه نزد او یعنی از ثواب و لعیم و لقا[...]بنده آنچه نزد خداوند تعالی بود
انجام
با ایشان مفارقت نمودم و همان حربه که حمزه را به آن شهید گرده بود مسلمه انداختم بر[...] رفت و متعاقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
قصه جرجیس نبی علیه السلام و آن چنان بود که میان عیسی علیه و محمد علیه السلام پانصد و پنجاه سال
انجام
مصحف قرآن دزدیدن و کتاب دزدیدن [...] حد نیست و حد سلطانرا یا نایب سلطان را بباید راند (؟)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
میم معرفت حقایق اسرار در شب است و من آیة[...] باللیل نون نور سرور
انجام
و مالهای ما برابر است خانهای ما بر طبق آن برابر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
در بیان آفرینش مهتر آدم علیه الصلاه و السلام و نظیر آن بشنو ای درویش چون خدای تعالی آدم را بیافرید
انجام
مومنان را در راه رضای خود استقامت دهی دو راه است مستقیم داری و مریدان باخلاص بمراد خویش برسانی بفضله و کرمه

مؤلف
مجهول
قصه یوسف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصه یوسف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
گم کرده گم شده را میجوید تا بیابد دانا طلب حکمت میکند تا ب داند و جاهل گرد مال و نعمت میگردد
انجام
و کردن کوفته یافتی بس ملک تعالی نصرت دین خود آشکارا کرد و کافرانرا مخذول و رسوا کرد عتبه برد دست حمزه کشته شد شیبه بردست علی کشته شد

مؤلف
مجهول
قصص الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
إبراهیم بن منصور بن خلف نیشابوري، أبواسحاق
عنوان اصلی
قصص الأنبیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
إبراهیم بن منصور بن خلف نیشابوري، أبواسحاق
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
الحمدلله الذی تنزه عن الامثال و الاشباه و سخر الریاح و المیاه لا مانع لما اعطاه و لا مبقی لما افناه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض آله
انجام
کانوا یعلقونها بسلاسل الذهب فی بیعهم و بیوتهم لعظم شأنها قال نبینا صلی الله علیه و سلم من سمع سورة یوسف و قصته و لم یبکی حزنا علیه فلا بکت عیناه و الحمدلله وحده و صلی الله علی من لا نبی بعده فان تجد عیبا فسد الخلاد* فجل من لا عیب فیه و علا

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • کشف المطالب - فهرستهای موضوعی - طبقات آیات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • کشف المطالب - فهرستهای موضوعی - طبقات آیات
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
آغاز
هذا فائدة موعظة بلیغة و هذا ارعون سورة منتخبة من السور التی کلم الله تعالی بها مع موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام بلا ترجمان السورة الاولی عجبت لمن اتنقن بالموت کیف یفرح و عجبت لمن ایقن بزوال الدنیا کیف یطمئنی الیها و عجبت
انجام
نادم علی عمله و جمع ماله لوارثه و کان اشد الناس عذابا یوم القیامة راوناهم عذابا فوق العذاب با بن آدم خلقتک لنفسی فلا تلعب و کفلت رزقک فلا تتعب بابن ادم خلقتک للبقاء و انا حی لا اموت اطعنی اجعلک حیا لا تموت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
سعد بن محمد، ابونصر ابوالقاسم
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
سعد بن محمد، ابونصر ابوالقاسم
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
توضیحات
اثری به فارسی شامل تفسیر سوره حمد و آیه الکرسی و بعضی آیات همراه با حکایاتی در تاریخ انبیاء و معصومین
آغاز
بنام خدائیکه بوجوب وجود و جامعیت جمیع صفات کمال مستحق پرستش است
انجام
و عمرها دراز و قوت افزون بود

مؤلف
مجهول