اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
کد کنگره
PK 1931-2212

کتاب ها

خالق باری
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خالق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه ای بصورت مثنوی است در ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو ، ظاهرا همان نصاب دهلوی از امیر خسرو دهلوی باشد

مؤلف
مجهول
رازق باری
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رازق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو بصورت مثنوی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه اردو به فارسی است ، در آن بعضی افعال فارسی.زیر سطور به اردو ترجمه شده

مؤلف
مجهول
چهار درویش
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
چهار درویش
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
دریای لطافت
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
انشاءالله بن ماشاءالله جعفری نجفی، انشاء
مؤلف
محمدحسن اللکهنو الدهلوی اللاهوری، قتیل
عنوان اصلی
دریای لطافت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
انشاءالله بن ماشاءالله جعفری نجفی، انشاء
مؤلف
محمدحسن اللکهنو الدهلوی اللاهوری، قتیل
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
بر روی نسخه ای از این اثر نوشته شده (دیوان سنکرت)

مؤلف
مجهول
داستان عشق
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
فرخند علی بن فرزند علی
تاریخ نگارش
1227
عنوان اصلی
داستان عشق
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
بر اساس کتاب
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم تلخیص
تاریخ نگارش
 • 1227
 • 1264
 • 1848
توضیحات
مولف در دیباچه نام اثر را بصراحت آورده و ماده تاریخی در تاریخ تالیف اثر بصورت شعر آورده و آن (داستان عشق مقبول انام) که در نسخه مطابق 1264 دانسته شده ، اگرچه در حساب ابجدی این ماده تاریخ 860 میشود

مؤلف
فرخند علی بن فرزند علی
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
هشت گلزار
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
محمود بلگرامی
تاریخ نگارش
1189
عنوان اصلی
هشت گلزار
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
بر اساس کتاب
هشت بهشت ترجمه
تاریخ نگارش
 • 1189
 • 1225
 • 1810
توضیحات
سراینده تاریخ تالیف را درذ بیت آخر این اثر آورده و ظاهرا 1225 میباشد

مؤلف
محمود بلگرامی
هشت چمن
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
لاله گنگا پرشاد
عنوان اصلی
هشت چمن
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی