اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
زبانهای ترکی
کد کنگره
PL 21-396

کتاب ها

شیخ صنعان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
شیخ صنعان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
فوائد البصر
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
فوائد البصر
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عیسی النجاتي الرومي
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عیسی النجاتي الرومي
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
الدیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
عنوان اصلی
الدیوان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

پریشان نامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
یوسف الملائي
عنوان اصلی
پریشان نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
یوسف الملائي
دستور زبان ترکی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علي بن نصرالله التبریزي
عنوان اصلی
دستور زبان ترکی
عنوان فرعی کتاب
تصریف زبان ترکی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علي بن نصرالله التبریزي
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمود پاشا عدنی الرومی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمود پاشا عدنی الرومی
خسرو و شیرین
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
یوسف بن محمد الکرمیاني الشیخي، الحکیم السنان
عنوان اصلی
خسرو و شیرین
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
یوسف بن محمد الکرمیاني الشیخي، الحکیم السنان
لیلی و مجنون
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
عنوان اصلی
لیلی و مجنون
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
وسیلة النجاة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
وسیلة النجاة
عنوان فرعی کتاب
مولد شریف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
دیوان واهبی / وهبی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان واهبی / وهبی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
تحفه شاهدی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
إبراهیم ددة بن صالح المغلوي الشاهدي
تاریخ نگارش
893 هجری شمسی
عنوان اصلی
تحفه شاهدی
عنوان فرعی کتاب
تحفه شاهدیة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • 893 هجری شمسی
 • 921 الهجریة القمریة
 • 1515 A.D.

مؤلف
إبراهیم ددة بن صالح المغلوي الشاهدي
شرح تحفه شاهدی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد الپاشازاده الحاج إبراهیم
عنوان اصلی
شرح تحفه شاهدی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
بر اساس کتاب
تحفه شاهدی شرح

مؤلف
محمد الپاشازاده الحاج إبراهیم
شرح تحفه شاهدی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح تحفه شاهدی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
قصة ابوالمحجن و سائر معجزاته
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة ابوالمحجن و سائر معجزاته
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
کورمیوب ایلک یوزین اولسون فلکده سرسری برکورن برزخ یا (؟) انوری
انجام
بلا کشان محبتله طور مه آه دیرز دل جزینمری اکلر زدخان ایدرک زمان کله بنه عیش و صفایه باشلیه وز سماط عشرتی گل گیتی در میان ایدرک

مؤلف
مجهول
منشآت
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عاطف محمدأمین أفندی
عنوان اصلی
منشآت
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عاطف محمدأمین أفندی
کلیات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مصطفی منیف بن محمد الأنطاکي
عنوان اصلی
کلیات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مصطفی منیف بن محمد الأنطاکي
دیوان جلالی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان جلالی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
ینه شوقم بلوردی جوشم وار موج دریا کبی خروشم وار ینه بر نامیه ایدم آغاز اولا دل بلبلینه گلشن راز
انجام
طکمدر درسه اهل استکبار انا خیر خلقتنی من نار خاک شو خاک تا بروید گل که سر خاک نیست مظهر گل

مؤلف
مجهول
حکایت زن دوست
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
البهجت زادة مشکوک
عنوان اصلی
حکایت زن دوست
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
البهجت زادة مشکوک
مثلث نامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عثمان شاکر بن مصطفی
تاریخ نگارش
1174 هجری شمسی
عنوان اصلی
مثلث نامه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • 1174 هجری شمسی
 • 1210 الهجریة القمریة
 • 1795 A.D.

مؤلف
عثمان شاکر بن مصطفی
خمسه نوایی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
تاریخ نگارش
مهر 863 هجری شمسی
عنوان اصلی
خمسه نوایی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • مهر 863 هجری شمسی
 • رمضان 889 الهجریة القمریة
 • September, 1484 A.D.

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
شاه و گدا
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
یحیی بیک دوقه کین زاده ارنبودی رومی
عنوان اصلی
شاه و گدا
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
یحیی بیک دوقه کین زاده ارنبودی رومی
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عبدالباقی بن محمدأفندی، باقی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عبدالباقی بن محمدأفندی، باقی
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
دلا ذکر ایله رب رحیمی دی بسم الله الرحمن الرحیمی چون اول ادن اکدم رب یسر کرمله اخر ایله لا نعسر (؟) کیم بسمله ایله مبتدا در پس اخر حمدله ایله منتها در
انجام
قیلوب شفقت صپانی پرکناهه شفاعت ایده یوز طوتب الهه اکا رحمت قله خلاق عالم اوقویه فاتحه و الله اعلم اوقویانی یازنی وکلیانی رحمت گله یار لغه غل یاغنی فاعلات فاعلات فاعلات بیک گناهی محو ایدر بر صلوات

مؤلف
مجهول
جواهر المناقب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جواهر المناقب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
غنچه لاله زار باغ قدیم صدآفرین بوچار باغ لاله زار عناصری رطوبت پاییز و زمستان ایله ریان و فیض نمای (؟) همت افزا ایله فصل ربیعه شهرت و شأن ویرن شاهنشه یگانه و باغبان بساتین
انجام
اگرچه مجلسه اخرده گلدی یکدانه صفای نشئه اول ایرشدی رندانه عجب او غنجه لب و لاله رخ میدر ساقی نشاط تازه ویرن مجلس گلستانه

مؤلف
مجهول
إسکندرنامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
إسکندرنامه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
منتخب اللغات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمدرضا بیمدار
عنوان اصلی
منتخب اللغات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمدرضا بیمدار
محبوب القلوب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
محبوب القلوب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
این کتاب شامل مخمس گرامی بر غزل نوایی و مخمس عندلیب بر غزل وی و تخمیس دیگری بر اشعار نوایی می باشد.
آغاز
توزوب اسباب شاهی بی عدد اهل خدم چکتی جهان تیره اوزر انور دین خوان کرم چکتی (؟) هند و سن دفع (؟) دو دم چکتی سحر خاور شهی خرح اوزر اکم خیل چشم چکتی (؟) خط هلاکت اوزر (؟) علم چکتی
انجام
عاجزی سن اوشبویولنه توشکا ننکدور نخشیراق ای نوای قاری من دیب لولمه نفسنکدین یراق قوت هر خندقا ریسه بر کون جفا رمال اوستینه

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
ای ایکی جهان برلیکنیک اثباتیغه گویا ذرات جهان مظهر یداکون کسی پیدا هم اول آخر سنن هم ظاهر باطن هم مبدع اشیاسین و هم حی توانا
انجام
گچنی عمر توشمادی اول یار ایله قور قارام کونکلوم بو غمدین یار ایله بو وفاسیزلیق که سنیدا گورمیشام اعتقادیم قالمادی هیچ یار ایله

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
کیل ای راوی درافشان نورنی سبا حقیل امام لار چالیدین بر نورنی آحقیل پیغمبر ین تیلا کیل استعانت بیان ایلا عجایب بر حکایت
انجام
بولار بوناله افغانده ایردی ینه بر آق بوتوب کوکدین یتیلدی بولوتدین چیقتی لار موسی و هارون الار (؟) ایروی دکرکون

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
(؟) دور موجوداتیدین مقدم صمد دور اجود ایرمس مثل آدام (؟) اینازادین هرگز احمد یوق تمام (؟) ثناسین سنده حد یوق
انجام
که زین العابدین دیدی ابا عم چوکور دوک (؟) محنت و غم یبار همدی مدینه ینرنی ای شاه رسولنی رو (؟) بولساق ایماه

مؤلف
مجهول
داستان یوسف بیک و احمد بیک
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان یوسف بیک و احمد بیک
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
داستان لیلی و مجنون
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان لیلی و مجنون
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
اما راویلار انداغ روایت قیلور کیم و نقل قیلغوچی لار لیلی و مجنوننی داستانیندین عرب قبیله سینده بر بنی عامر دیکان بر قبیله بار ایردی اما الارنینک اراسیده بنی عامر
انجام
تورورلار اما زید واقعه ده بوسرنی کوروب ایر تانک بر له توروب و تمامی عرب جماعه سینه بیان قیلور ایردی عاشق و معشوق مرادلارینه یتی لار الهی همه امت محمد صلی الله علیه و سلم مرتدلارینه یتسونلا آمین و رب العالمین و الله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
داستان شاهزاده صنوبر و گل پریزاد
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان شاهزاده صنوبر و گل پریزاد
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
اما راویلار انداغ روایت قیلور لار کیم مصر ولایتنده بر (؟) بار ایدی آتشی خسرو پادشاه دیر ایردی یلار هچ اوغلی قزی یوق ایردی (؟) ایکی وزیری ایردی برینی آئینی روشندیر ایردی برینی آئینی قاپیم دیر ایردیلار روشن نی مهروبان
انجام
غنچه لی خدا هم سن سن منک شیرین جانم قرادور برلی کوزلی جانم سن اوتیمکه صیادینک آقر سوزی غنچه لی خندانم پس سن منک شیرین جانم سن (؟) چونکه (؟) پسنی یرشتوردیلار عاشق معشوق مرادیغه (؟) یتشونلار مراده و الله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
اما راویلار انداغ روایت قیلورلار کیم بغداد شهرینده بر سقابار ایردی آنینک آتی او هم ایردی و اول کیانی پادشاه نی اولادلاریندین ایردی
انجام
سن ایمدی نعلاغیل یولدم توتواب اوز حالینکا ماتم قنی ابراهیم ادهم تو دنیادین (؟) سوا بولدی بو قابل (؟) دستکا ایمانین ایلاکیل همراه بحق سوره طاها که رنگی کهربا یولدی

مؤلف
مجهول
سبحه صبیان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
سیم فروردین ماه 1003
عنوان اصلی
سبحه صبیان
عنوان فرعی کتاب
سبحة الصبیان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • سیم فروردین ماه 1003
 • الأول من رجب 1033
 • April 18th, 1624

مؤلف
مجهول
لغة نعمة الله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
نعمة الله بن أحمد بن مبارک الروشني زادة الرومي
عنوان اصلی
لغة نعمة الله
عنوان فرعی کتاب
فرهنگ نعمة الله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
نعمة الله بن أحمد بن مبارک الروشني زادة الرومي
رسالة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
خوار ایله اولدی گلشن بی خوار فاطمه * افلدکه خوری آه شرربار فاطمه
انجام
کاسه کاسه قان دلدبدور آغزوه * جدیون روحی چخوب پیشوازیه * یا حسین ای نوح کشتیسی [...]* [...] باره سنده التفات

مؤلف
مجهول
دیباچة المکتوب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیباچة المکتوب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
الدیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الدیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
حصوصا محمد که اولدر عالمده مراد*ملکلر فلکلر انولکه ایدر افتخار نجه طوغیسر نورکن عالمه *نجه صغیسر یوغیکن اکا حد کنار
انجام
بو اسغراق اچنده جمعه ایرب*بو جمعیتده جمع الجمع ایرب پس اوله مقصد اول اولای اوتی*پس اولا مطلب اول اعلای اعلی

مؤلف
مجهول
محمدیة في سیرة الأحمدیة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن صالح الرومي الیازیجي زادة
عنوان اصلی
محمدیة في سیرة الأحمدیة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی

مؤلف
محمد بن صالح الرومي الیازیجي زادة
الدیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عمر بن عبدالله الأرضرومي القسطنطیني، نفعي أفندي
عنوان اصلی
الدیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عمر بن عبدالله الأرضرومي القسطنطیني، نفعي أفندي
مرقاة اللغة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مرقاة اللغة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
شاکر
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
زبان اثر ترکی ازبکی است.

مؤلف
شاکر
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
شاه مشرب، دیوانه
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
مشتمل است بر مثنوی مبداء نور و مثنوی کیمیای دین و غزلیات و مخمسات از شاه مشرب دیوانه که به حکایت اشعارش از پیروان طریقه خواجه نقشبندی بوده و ظاهرا در نیمه دوم قرن چهارم می زیسته است.

مؤلف
شاه مشرب، دیوانه
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
لطفی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
لطفی
سبحة الأخبار
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
یوسف بن عبداللطیف
عنوان اصلی
سبحة الأخبار
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
یوسف بن عبداللطیف
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محیی خوقندی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محیی خوقندی
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
صیقلي
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
صیقلي
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
فتوحی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
فتوحی
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
جانا دو عالم یلغوز به سنی به سید دور من / گر تو به نمای اندر عمت اولار من
انجام
آرزوم شود دور که بر کچه مهمانیم [...]

مؤلف
مجهول
قصه ملكه دختر پادشاه روم و فقيه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصه ملكه دختر پادشاه روم و فقيه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
عبدالرحمن شاه ایدی شاهی قوی / جام یوریتده ایردی سکنی
انجام
چون ندا قیلدی قولا [...] رحیم / چون [...]

مؤلف
مجهول
إمام محمد داستاني
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
إمام محمد داستاني
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
قصه ملک اسکندر
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصه ملک اسکندر
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
کلیات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
عنوان اصلی
کلیات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
کلیات شامل دیوان و لیلی و مجنون است

مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
بهرام و گل اندام
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
بهرام و گل اندام
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
خیری نامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عثمان بن محمد الإستانبولي النابي / یوسف النابي
عنوان اصلی
خیری نامه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عثمان بن محمد الإستانبولي النابي / یوسف النابي
یوسف و زلیخا
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
حمدالله بن محمد الحمدي
تاریخ نگارش
875
عنوان اصلی
یوسف و زلیخا
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • 875
 • 901
 • 1496

مؤلف
حمدالله بن محمد الحمدي
حلیة النبي
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمدبیک بن عبدالجلیل الرومي الخاقاني، أیاس الپاشازادة
عنوان اصلی
حلیة النبي
عنوان فرعی کتاب
حلیة خاقاني
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمدبیک بن عبدالجلیل الرومي الخاقاني، أیاس الپاشازادة
گنجینه راز
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
یحیی بک دوق کین زاده الباني أرنؤطي
تاریخ نگارش
919
عنوان اصلی
گنجینه راز
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • 919
 • 947
 • 1540

مؤلف
یحیی بک دوق کین زاده الباني أرنؤطي
الشذور الذهبیة و القطع الأحمدیة في اللغة الترکیة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
أحمد بن سلیمان بن کمال الرومي، شمس الدین ابن کمال پاشا / کمال پاشا زاده المفتي الرومي مفتي الثقلین
عنوان اصلی
الشذور الذهبیة و القطع الأحمدیة في اللغة الترکیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
أحمد بن سلیمان بن کمال الرومي، شمس الدین ابن کمال پاشا / کمال پاشا زاده المفتي الرومي مفتي الثقلین
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
نصرت بن عبدالله الخربوتی الرومی، ابوبکر، نصرت افندی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
نصرت بن عبدالله الخربوتی الرومی، ابوبکر، نصرت افندی
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
منظومه ای گویا در فضایل حضرت علی است

مؤلف
مجهول
منتخب اللغة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد القباوي (؟)
عنوان اصلی
منتخب اللغة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمد القباوي (؟)
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
الاختضاب کف خضیب قنه النمش ال بنان مخضب قنة النمش هر مقلر مخضب بکسر المیم طغر خطب امر و حال و شان قرآنده کلدی فما خطبکم
انجام
منفیة و لا رکح و لا رهو الرصعوة الجوبة تکون فی محلة القوم یسیل فیها ماء المطر و غیره و ریاه البحر سکن و بابه عدا قلت المنفیة الطریق بین الدارین و الرکح ناصیة المیت من ورائه و ربما کان قضاء لا بناء فیه

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
بیاضی است شامل اشعار فارسی و ترکی از شعرایی چون جذمی، جامی،معینی،أحمد مسکین،نوایی
آغاز
روی آرانون بولماغین هرکیم که سلکای چرخدین/ زال ینکلیغ دورکه رازق چرخینی قیلغای خطاب
انجام
بتوفیقت بنا کردم چو بلبل نغمه سایی را/ تو بخشیدی بنا عقل و خرد هم پارسایی را

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
عمر خان، أمیر
عنوان اصلی
دیوان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عمر خان، أمیر
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
بیاضی است شامل اشعاری از شاعرانی چون : مخلص، وصلي، منيري، جامي، فياض، سيدا، فضولي، نادر، طغرل،سپندي، بيدل، صادق، اميري، هلالي، رضايي و ...
آغاز
يازيلدي کيم بوخط تيمن مينک ايلا يلکا/ في ارض في سمائک انسان بوق ايردي عالمدين
انجام
شفاء مومن عنه بسم الله الرحمن الرحيم دندور/ شفاء مومن عنه

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
بیاضی است شامل اشعاری از شاعرانی چون : حافظ، جامي، غزنوي، مشرب، فضولي، املا و ...
آغاز
ابتدا کردم بنام کردگار/ آنکه ميداند نشان ابتکار
انجام
بنوش املا مي توحيد از ميخانه وحدت/ ز زاهد خانقاه نشسته دنباله دار از نو

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
بیاضی است شامل اشعاری از شاعرانی چون : حضوري، جامي، يوسفي، شاه مشرب، صيقلي، حافظ، هلالي، شيدا، شمس تبريزي و...
آغاز
نور چشم اول سيمي کيستي نيلاي وا دريغ/ يادگاري شاه حيدر کيستي نيلاي واي دريغ
انجام
اي نور چشم مصطفي/ يا شيخ عبدالقادرا/ ظاهر ز تو نور الهدا

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
بیاضی است شامل اشعاری از شاعرانی چون : محمد فياض، طغرل سمرقندي، حاجي عبدالرحيم، ملاقلي و ...
آغاز
سبز پوشي چو گنبد اخضر/ مانده او از زمان اسکندر
انجام
اي دوست بنازمت که از دولت تو/ اين گوهر خاوري مرا روزي شد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
بیاضی است شامل اشعاری متفرقه و قسمت هایی از دیوان نوایی، حکمت، سیدا و معینی
آغاز
بچشم عجز در آيينه دل کن نگاه آنجا/ که بيني جلوه گر عکس طلوع مهر ماه آنجا
انجام
ناکرده گناه در جهان کيست بگو/ هرکس که گناه نکرده چون است بگو/ من به کنم تو بس مکافات کني/ پس فرق ميان من تو چيست بگو

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول