اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
خاطرات - یادداشتها
کد کنگره
PJA 2799-2802

کتاب ها

طروس الانشاء وسطور الاملاء
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • خاطرات - یادداشتها
مؤلف
محمد القزویني الحلي، أبوالمعز
عنوان اصلی
طروس الانشاء وسطور الاملاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • خاطرات - یادداشتها

مؤلف
محمد القزویني الحلي، أبوالمعز
احادیث کامل الجادرجی مع معروف الرصافی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • خاطرات - یادداشتها
مؤلف
کامل بن رفعت الجادرجي
تاریخ نگارش
بیست و سوم دی ماه 1893
عنوان اصلی
احادیث کامل الجادرجی مع معروف الرصافی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • خاطرات - یادداشتها
تاریخ نگارش
 • بیست و سوم دی ماه 1893
 • السابع و العشرون من رجب 1951
 • January 13th, 2515
توضیحات
مجموعه گفتگوهای کامل چادرچی یکی از رجال سیاسی عراق که خود اهل ادبیات هم بوده با شاعر معروف عراقی معروف رصافی است ، این گفتگوها را خود چادرچی در این نسخه گردآورده و به دکتر جواد علی که دبیر مجمع علمی عراقی بوده تقدیم نبوده تا توسط آن مجمع چاپ و منتشر گردد ، در آغاز این یادداشتها که ظاهرا بخط خود چادرچی است نامه ای به جواد علی است مورخ 25/ 7/ 1051م میباشد

مؤلف
کامل بن رفعت الجادرجي