اطلاعات موضوع

کتاب ها

شرح الأمثلة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
عنوان اصلی
شرح الأمثلة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
تجنیس اللغات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
عبدالرحمن الضیائي
عنوان اصلی
تجنیس اللغات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
عبدالرحمن الضیائي
نصیب الاخوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نصیب الاخوان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
مجهول
شرح زبده
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح زبده
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
مجهول
تحفة السفر لنور البصر
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
علي أکبر الشیرازي، بسمل شیرازی
عنوان اصلی
تحفة السفر لنور البصر
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
علي أکبر الشیرازي، بسمل شیرازی
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
آغاز
مثل علم که بمعنی دانستن است و چهارم از اقسام چهار گونه اسم معنی مشتق است مثل مفهوم که بمعنی فهمیده شده است قال العلم الغالب علنه ان ینقل عن اسم جنس کجعفر و قد ینقل عن فعل کیزید و قد یرتجل کقطفان چونکه فارغ شد مصنف از قسم اول از اقسام اسم شروع...
انجام
بجهة اینکه متذکر بشود ان شخص متکلم کلامی را فراموش کرده است اگر اراده ندارد اینکه قطع بکند کلام را{...}که ختم بکننم ما کلام را برسومی ابواب که باب حرف باشد و{...}و از هستم من از کسیکه خللی در این کتاب ببیند از اینکه..

مؤلف
مجهول
شرح قصیدة جواهر الترکیب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
حیدرعلي بن محمد لطیف الپوري
تاریخ نگارش
1199 هجری شمسی
عنوان اصلی
شرح قصیدة جواهر الترکیب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
بر اساس کتاب
قصیدة جواهر التراکیب شرح
تاریخ نگارش
 • 1199 هجری شمسی
 • 1236 الهجریة القمریة
 • 1820 A.D.

مؤلف
حیدرعلي بن محمد لطیف الپوري
قواعد زبان اردو
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قواعد زبان اردو
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
مجهول
رساله حسینی شرح شجرةالامانی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
محمدحسین قتیل
عنوان اصلی
رساله حسینی شرح شجرةالامانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
محمدحسین قتیل
آمدنامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
آمدنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
توضیحات
چند رساله با عنوان آمدنامه وجود دارد که در باب صرف افعال فارسی است و معمولا با مصدر آمدن و صیغه های مشتق از آن آغاز میگردند ، رساله ای بدین نام از حیات علی صاحب هندی در دار الکتب المصریه قاهره نگهداری میشود (ذریعه 17: 185) رساله ای دیگر بدین نام و در همین موضوع از خرم شاه عاشق الله فرزند شیخ محمد فاضل ساکن قصبه بیجاور سرکار لکهنو که آن را در 1137ق ساخته ضمن مجموعه ای به شماره 6125 در کتابخانه مجلس در تهران وجود دارد (ف: 19/ 121) همچنین رساله های دیگری که ایوانف بدون ذکر نام مَولف یاد کرده (مجلس : 19/ 12)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
آغاز
بر محو نقطه ها از حرف آخر محصول ق در اسم محمد مهدی بیش [...] که دل ز غم جون
انجام
در اسم عین نمایند یا بر مسما نمایند یا بر مسما و از سوی یار حرف یا مراد است

مؤلف
مجهول
قصیدة جواهر التراکیب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
منشي شیوارام جوهر بریلی
عنوان اصلی
قصیدة جواهر التراکیب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو

مؤلف
منشي شیوارام جوهر بریلی
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • نحو
آغاز
بدان اسعدک الله تعالی فی الدارین که جمله حرئف بیست هشت حرف است و از آن جمله شش حرف است که آنرا حروف حلق می نامند
انجام
من قریبان العرب عن قال من اراد ان یقراء القران باحسن القراءات فلنقراء الی [...]

مؤلف
مجهول