اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
کد کنگره
BP 10

کتاب ها

المجالس النجفیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
عنوان اصلی
المجالس النجفیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
تاریخ المجالس النجفیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
عنوان اصلی
تاریخ المجالس النجفیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
المجالس الحسینیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
المجالس الحسینیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
مجهول
المجالس الحسینیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
عباس آل حاجي علي السراج
عنوان اصلی
المجالس الحسینیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
عباس آل حاجي علي السراج
طوفان البکاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
محمدإبراهیم بن محمدباقر الجوهري الإصفهاني
عنوان اصلی
طوفان البکاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
محمدإبراهیم بن محمدباقر الجوهري الإصفهاني
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
قال الله و کتبنا علیهم فیها انّ النفس الخ؛ خداوند عالم می فرماید در توراتی که بر موسی نازل کردیم نوشتیم در او احکامی چند اگر کسی کسی را بکشد باید آن قاتل را عوض مقتول بکشند اگر چشم کسی را کور کرد باید چشمش را کور کرد اگر گوش کسی را برید باید گوشش را قطع کرد اگر دماغ کسی را برید باید دماغش ببرند ...
انجام
لأن الغالب علی ألوان العجم الحمرة و البیاض و علی ألوان العرب الأدمة و السمرة؛ و قیل أراد الجن و الإنس. خذوا شطر دینکم من الحمیراء، یعني عائشة؛ کان یقول لها حمیراء تصغیر الحمراء، یرید البیضاء

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
اللهم یا من توحد بالعظمة و العلی و تفرد بالجود و الکبریآء و استخلص بالنور و الضیاء یا من تلألأ فی ظلل اللیالی انوار حکمته الباهرة و استبان فی صفحات الایام اثار سلطنة القاهرة نحمده علی نعمة المتواترة و نشکره علی الامة الظاهرة...
انجام
عوض تسلس دادن در مصائب دادند بخصوص نسبت بام المصائب حضرت علیا {...}جناب زینب خاتون که شبیه در مصیبت از هر جهت بمادر خود بود و داشت همان مصائب در خود را لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و الحمد لله علی حمد و اله .

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
حاج آخوند
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
نامه بشاه ولایت مولای متقیان امیر مومنان نوشت باین مضمون که سم الله الرحمن الرحیم این نامه است از بنده خدا و بر بنده خدا معاویة ابن ابی سفیان لعنة اله علیه بسوی علی بن ابیطالب به تحقیق که{...}بیعت کردی...
انجام
فرمان آید از ملائکه عذر ان بپذیرد که ان ها اسیران خواص نفسانی و وساوس شیطانی اند و عفاد و لا یحسق المکر {...}الا باهله {...}بر گردن شیطان کنم مسئله در شریعت مصطفوی چنان است اگر مردی مرکب خود را مقداری بار معین حمل نماید و {...}قدری زین بر بار صاحبش بیفزاید آن مرکب به سبب.

مؤلف
حاج آخوند
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم

مؤلف
مجهول
شرح الخطبة التطنجیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
عنوان اصلی
شرح الخطبة التطنجیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
خطبة التطنجیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین
عنوان اصلی
خطبة التطنجیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین
خطبة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خطبة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
مجهول
خطبة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خطبة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
مجهول
خطبة الغدیر و الجمعة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین
عنوان اصلی
خطبة الغدیر و الجمعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، الإمام أمیرالمؤمنین
شرح خطبة مختصر خلیل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
محمد اللقاني، أبوعبدالله ناصرالدین
عنوان اصلی
شرح خطبة مختصر خلیل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
بر اساس کتاب
المختصر شرح

مؤلف
محمد اللقاني، أبوعبدالله ناصرالدین
در الکنوز
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
الحسن بن عمار بن یوسف الوفائی المصري الشرنبلالي، أبوإخلاص
عنوان اصلی
در الکنوز
عنوان فرعی کتاب
در الکنوز للعبد الراجی أن یفوز| در الکنوز فی نظم أحکام الصلاة| در الکنوز فمن عمل بالسعادة یفوز
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
الحسن بن عمار بن یوسف الوفائی المصري الشرنبلالي، أبوإخلاص
شرح شرح خطبة مختصر خلیل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
عبدالباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني
عنوان اصلی
شرح شرح خطبة مختصر خلیل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
بر اساس کتاب
شرح خطبة مختصر خلیل شرح

مؤلف
عبدالباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
توضیحات
اثر شامل مجموعه ای از مباحث دینی است که در قالب مجلس های متعدد تدوین شده اند

مؤلف
مجهول
شرح نهج البلاغه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح نهج البلاغه
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
بر اساس کتاب
نهج البلاغة شرح

مؤلف
مجهول
روضة الشهداء زبدة الجوهری
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مروزی
تاریخ نگارش
1233
عنوان اصلی
روضة الشهداء زبدة الجوهری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
بر اساس کتاب
طوفان البکاء گزینش
تاریخ نگارش
 • 1233
 • 1270
 • 1854

مؤلف
مروزی
عیون المجالس و سرور الدراس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
طاهر بن محمد الحدادي المروزي البخاري، أبوعبدالله تاج الدین
عنوان اصلی
عیون المجالس و سرور الدراس
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه

مؤلف
طاهر بن محمد الحدادي المروزي البخاري، أبوعبدالله تاج الدین
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
حمد نامعدود و ثنای نامحدود اول حضرته سزاوار درکه هر ذره موجود و هر داخل دایره وجود اول حضرتک وجوب وجود نه دلیل قاطع در و منت بی قیاس و شکر و سپاس
انجام
فتح باب استرن جنابکدن * ای ذنوبی عبادی عفو اید نامه سیئات محمو ایده [...] * ورجق حضرتوکه بی چاره * ایت شفیع آنی بن کنه کار

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • داستانهای دینی - قصه های مذهبی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)

مؤلف
مجهول
شذرات العقیان و ثمرات البیان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شذرات العقیان و ثمرات البیان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
توضیحات
مجموعه ای از مجالس وعظ و عمدتا در ذکر فضایل حضرت علی علیه السلام با استفاده از آیات قرآن و تفسیر آنها ، تاریخ بعضی از این مجالس بر فراز صفحه آغاز آنها ثبت شده و از 12 رجب 1334ق. تا نیمه های ماه رمضان همان سال را دارد ، گویا مولف یا شخص دیگر آنها گرداوری کرده ، بر صفحه عنوان نسخه نامی که ثبت کردیم نوشته شده و کاتب نام خود را محمد هارون الحسینی الزنگی پوری نوشته ، شاید همو مولف باشد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
آغاز
حسین تشنه لبدن بزجدایق تمام اهل بیت مصطفی یق مرخص قیل کیدک کرب بلایه اول سنک بزلری اولدور رضایق یزید اولدرمه زین العابدینی یزید اولدورمه زین العابدینی سلم ایتدین بزی سالدی جفایه نه زیر سنک علی المرتضی یه گفت زینب آه جدّا حال فرزندان نگر ...

مؤلف
مجهول