اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
کد کنگره
PIR 2584/5-2584/8

کتاب ها

تذکرة الشعراء
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تذکرة الشعراء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
توضیحات
مجموعه داستانهای حاتم طائی است همراه با اشعار
آغاز
یعنی که زنده اند لاغر شده مانده اند و بعضی نزدیک مردن رسیده اند
انجام
هرکه نان از عمل خویش خورد منت حاتم طائی نبرد

مؤلف
مجهول
مختصر تذکرة الشعراء
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مختصر تذکرة الشعراء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • سرگذشتنامه - کتابشناسی - خاطرات - نامه و غیره
بر اساس کتاب
تذکرة الشعراء تلخیص

مؤلف
مجهول
تذکرة الشعراء
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
محمد شریف، صدر الضیاء
تاریخ نگارش
1286
عنوان اصلی
تذکرة الشعراء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
تاریخ نگارش
 • 1286
 • 1325
 • 1907

مؤلف
محمد شریف، صدر الضیاء
مرآة الخیال
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
شیرعلی بن علی امجد لودی
تاریخ نگارش
1070
عنوان اصلی
مرآة الخیال
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
تاریخ نگارش
 • 1070
 • 1102
 • 1691

مؤلف
شیرعلی بن علی امجد لودی
مطلع السعدین و مجمع البحرین
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
عبدالرزاق بن اسحاق السمرقندی، کمال الدین
عنوان اصلی
مطلع السعدین و مجمع البحرین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات

مؤلف
عبدالرزاق بن اسحاق السمرقندی، کمال الدین
تحفة الأحباب في تذکرة الأصحاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
رحمةالله بن محمدعاشور البخاري
عنوان اصلی
تحفة الأحباب في تذکرة الأصحاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
توضیحات
در انتهای کتاب ماده تاریخی آمده به این شرح: بهر تاریخش شابنگه تا سحر چشمم نخفت/ از تو میخواهم اعانت بهر این امر عظیم/«تحفه الاحباب شاهی لطف بیحد کرد» گفت. سال1141استخراج شد.

مؤلف
رحمةالله بن محمدعاشور البخاري
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
آغاز
حمدی که دبیران صحایف لطایف معارف و حکم و نقشبندان صفایح مدایح وجود و کرم بر الواح ارواح قدسی
انجام
نقشی که مراد اهل حق بود بدهر/آید ز پس پرده ایام پدید الحمدلله علی الاتمام الحمدلله علی کل حال

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
آغاز
صاحب مقطعات موضه امين امير محمود مشهور باين يمين
انجام
اخوان از ملک زابلستان نيز دست پا ز داشته ... تافت و در حدود ابهر بشرف ملاقات صاحب قراني

مؤلف
مجهول