اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مجموعه ها (تک نوشته ها - مطالعات - مقاله ها)
کد کنگره
PIR 2583/83-2583/84

کتاب ها

هشت بهشت
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - مطالعات - مقاله ها)
مؤلف
محمد بن محمود أوچین الحسیني البخاري الدهلوي، أبوالحسن أمیر خسرو
عنوان اصلی
هشت بهشت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - مطالعات - مقاله ها)

مؤلف
محمد بن محمود أوچین الحسیني البخاري الدهلوي، أبوالحسن أمیر خسرو
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - مطالعات - مقاله ها)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - مطالعات - مقاله ها)
توضیحات
شرح ابیاتی از شرفنامه نظامی است و ظاهرا دنباله رساله اول در این مجموعه است گرچه رساله اول انجامه کاتب دارد
آغاز
باب در بیان بلغات متفرقات می گوید آغاز کند لغایات دم گرگ فلک با هردو متجانس اول
انجام
یعنی شب برون جست و کوفته که گاو گرفته برداری غروب نمود

مؤلف
مجهول