اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
کد کنگره
PIR 39-40

کتاب ها

فوائد غریب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
محمد بن رحمة الله القادري الکرماني، أبوالمعالي
عنوان اصلی
فوائد غریب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
بر اساس کتاب
تحفة قادریة تلخیص
توضیحات
این کتاب مختصر « تحفه قادریه » قادری کرمانی است.

مؤلف
محمد بن رحمة الله القادري الکرماني، أبوالمعالي
تحفة قادریة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
محمد بن رحمة الله القادري الکرماني، أبوالمعالي
تاریخ نگارش
بهمن 636 هجری شمسی
عنوان اصلی
تحفة قادریة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
تاریخ نگارش
 • بهمن 636 هجری شمسی
 • صفر 656 الهجریة القمریة
 • February, 1258 A.D.

مؤلف
محمد بن رحمة الله القادري الکرماني، أبوالمعالي
رسالة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
آغاز
شاگرد امام اعظم زفرین هندیل در سنه 168 در گذشت بعهد مهدی خلیفه ابو ابراهیم اسمعیل ابن یحیی فرقی در سنه 264 بعهد معتمد خلیفه
انجام
ابن الجلا رحمة الله لقیت ستمائة [...] ما رایت منهم مثل اربعه ذو انون المصری و ابوتراب النحسی و ابو عبدالله البشری و ابوالعباس بن عطا قدس الله و [...] گویند ابو عبید [...] رفت براست کره سوار شده دراثنای سفران اسبکره هفتاد

مؤلف
مجهول
مجموعه شاعران
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
فضلی
عنوان اصلی
مجموعه شاعران
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات

مؤلف
فضلی
تذکره
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
مؤلف
میرحسین دوست سنبلي
تاریخ نگارش
1129
عنوان اصلی
تذکره
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • سرگذشتنامه - خاطرات - مکاتبات
تاریخ نگارش
 • 1129
 • 1163
 • 1750

مؤلف
میرحسین دوست سنبلي