اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
دایرة المعارفها - واژه نامه ها
کد کنگره
PIR 29

کتاب ها

کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
آغاز
ان قادر خواهد گردانید بعون الله تعالی که قادر و توانا اوست و قدرت همه ظل قدرت اوست گویا که ان کاخهای دولت را
انجام
خلت و موالات دستگاه خود هری رام سهاتی محفوظ باشند عرضه ماه رو با نقصانست که ده دوازده

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
آغاز
در امور معاش و مکروهتر و دشوارتر ذوی بالفتح رنجه کردن و رنجه گردیدن و رنجش چیزی که آزار دهد فی الحدیث ادناها اماطة الاذی عن الطریق
انجام
فرق بالفتح جامه دریدن و پاره کردن و پنجال انداختن مرغ و بالفتح و کسر راء بارها و جامه دریده و فرقه واحد فراق بالفتح و الکسر تیزرو فریق جای لغزیدن مستغرق غرق شده و

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
آغاز
باب الالف مع الالف افدستا بفتح دال مهمله و سکون فا و سین مهمله حمد خدای عز و جل و ستایش شگفت و نیکو چه اینکلمه مرکبست از خدا که بمعنی شگفت است دویم نام بیت القدس سیو یکی از پیغمبران بنی اسرائیل
انجام
طب النون نوا پرد و مراد و سرده و شخم خرما و توشه را نیز گویند نیز نجات صورت بدل و چنگ نقل رفن اصل و اولاد نکال بدینخواند و [...] رنج و عذاب نهیق ...زاست نازل .[..] آمده

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
آغاز
چون فراوان بود حکیم انوری گفته/ سموم قهر تو بر آب اگر عبور کند
انجام
خلیده در اندرون رفته بود حکیم انوری گفته /هر ساعتش از غصه گل شکفته/ وز غصه چو خارش همه در دیده خلیده

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
علي بن الحسین، الواعظ الکاشفي الصفي
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها

مؤلف
علي بن الحسین، الواعظ الکاشفي الصفي
فرهنگ الفاظ نادره و اصطلاحات غریبه شاهنامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فرهنگ الفاظ نادره و اصطلاحات غریبه شاهنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • علوم اجتماعي
 • جامعه شناسي
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم اجتماعي
 • جامعه شناسي
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
آغاز
غلبه کند و اگر استخوان زن مرده بر دماغ زن نهند همچنین عمل کند و اگر بر دماغ مصروع بندند صرع را زایل گرداند و جالینوس حکیم گوید که مصروعی را دیدم که صرع را بدان معالجه کرد
انجام
که در آنجا زعفران باشد از آنجا بگریزد و اگر او را بدو پاره کنند و بر زخمی نهند که در آنجا نصل یا شوک بود بیرون آید و اگر آنرا بکوبند

مؤلف
مجهول