اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مجموعه ها (تک نوشته ها - تحقیقات)
کد کنگره
PIR 23-27

کتاب ها

کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - تحقیقات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - تحقیقات)
آغاز
الحمد لله حمدا کثیرا والصلاه علی نبیه بشیرا و نذیرا ...قدوه العلماء زبده الفضلاء
انجام
هیچ کوتاهی نسازند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - تحقیقات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • مجموعه ها (تک نوشته ها - تحقیقات)
توضیحات
بیاضی است که در آن شخصی صورتحسابهایی در آن نوشته و در همان بیاض نیز بخشی از گلستان سعدی نوشته شده است و گویا از طرفین افتادگی دارد

مؤلف
مجهول