اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مسیحیت
کد کنگره
BR, BS, BT, BV, BX

کتاب ها

سلوک دین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت
مؤلف
آوانیس
عنوان اصلی
سلوک دین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت

مؤلف
آوانیس
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت
مؤلف
آنوس
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت
آغاز
چون امر اشرف اقدس {....}علی صدور یافت که این بنده دعاگوی انوش خلیفه مذهب حضرت مسیح را چنانکه نقل پیغمبرانست و در انجیل مقدس که راست بیانی واضح و عباراتی روشن عرض نماید لهذا چند کلمه در این باب مرقوم قلم شکسته رقم گردانیده بعرض رسانیده که حق ظاهر شود و...
انجام
نقل پیغمبران غلط نیست بلکه درست کننده غلطهاست گفت پادشاه پر ظاهر است که هر خطا که واقع می شود کلام پیغمبران و نقلهای ایشان درست بکنند و راه راست می نمایند تا بندگان خدا غلط نکنند و نور چشم دل میدهند تا ظلمت نروند و بعد از ان گفت با بزرگان خود خوب علم حاصل کرده است این خلیفه تمام مستقرا بر دارد...

مؤلف
آنوس
سيرة القس نصير الإسكندراني و إبنه مرقوس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
سيرة القس نصير الإسكندراني و إبنه مرقوس
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت

مؤلف
مجهول
أناجیل أربعة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
أناجیل أربعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • مسیحیت

مؤلف
مجهول