اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
یهودیت
کد کنگره
BM 1-900

کتاب ها

أربعون سورة منتخبة من التوراة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
محمدحسین بن الحسین السبزواري
عنوان اصلی
أربعون سورة منتخبة من التوراة
عنوان فرعی کتاب
الأحادیث القدسیة| الصحائف الأربعون
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت

مؤلف
محمدحسین بن الحسین السبزواري
التوراة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
التوراة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
آغاز
در اول بیافرید خدا مر این آسمانها و مر این زمین را و این زمین بود تهی و ویرانه و تاریک بر روی آب بسیار و باد الهی می وزید یر روی آن آبها و امر کرد خدا به نور و روشنایی بسیار شد روشنایی و دید ...
انجام
و لا تسشقوض شمم یامیم الف ماتبیم و لشعیم اشر همحکة و یکیع لیامیم الف شلش مؤت شلشیم و حمیشا و الله لخ لقص و تا نوح و نعمد لغرالخا لقص هیامین تمت.

مؤلف
مجهول
پنجاه موعظه از خداوند رحمن به موسی بن عمران
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
پنجاه موعظه از خداوند رحمن به موسی بن عمران
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح
آغاز
الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السّلام علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین امّا بعد بدانکه این پنجاه موعظه است از خداوند رحمن بحضرت موسی بن عمران بدون واسطه جبرئیل و ترجمه ان بفارسی نوشته شده موعظه اولی خدای تعالی میفرماید ای بنده من خود را از نظر خدایتعالی نیندازی...
انجام
و در اخرت فردوس اعلی و نعیم بقا ای موسی بدانکه قیامت روزی سختی است و نیست هیچ پدر و مادر را بی نیازی از فرزند و هیچ فرزندیرا از پدر و مادر و چه بسیار فقراء باشند که فقر خود را در دنیا بگذراند و رحلت کنند بسوی بسوی اخرت و در قیامت مشکور باشند و چه بسیار اغنیا باشند که در دنیا و اخرت هر دو فقیر باشند...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
آغاز
السمسار و کل من یاخذ دراهم من القارض حتی یعطیها للربا و من یحمیه بالعانی حتی انه ما یوفی الربا و کل من یدخل یسعی و یعطی کلمته علی الربا و یعینوا القارض الیه او الی اخذة فعلا فان کان العاطي بالربا معلوم مجهور لیس للکاهن ...
انجام
یاکل زاید حتی ان فی حملة یفور و یخرج زرعه قد یخطی ایضا حظیة کبیرة لیس کذلک اذا علم ان یفور به الزرع الّا لیس یاکل و یشرب بالعانی لیصیر ذلک لام حینئذ تکون خطیته زایدة عن خطیة السکر عرضیة فقط..

مؤلف
مجهول
زبور داود
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
داود بن یسی عوبید بن بوعز، داود نبی
عنوان اصلی
زبور داود
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت

مؤلف
داود بن یسی عوبید بن بوعز، داود نبی
تورات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
داود بن یسی عوبید بن بوعز، داود نبی
عنوان اصلی
تورات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت

مؤلف
داود بن یسی عوبید بن بوعز، داود نبی
زبور داود
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
داود بن یسی عوبید بن بوعز، داود نبی
عنوان اصلی
زبور داود
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت

مؤلف
داود بن یسی عوبید بن بوعز، داود نبی
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
توضیحات
کتاب شامل چهل سوره از تورات است
آغاز
هذا فائدة جلیلة و موعظة بلیغة و هی اربعون سورة منتخبة من التوریة
انجام
اما آنچه شما راست پس عمل شماست و اماالذین بینی و بینک فمنک الدعا

مؤلف
مجهول
ترجمه زبور
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت
مؤلف
عبدالحی بن مولوی میر ابوالخیر
عنوان اصلی
ترجمه زبور
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • یهودیت

مؤلف
عبدالحی بن مولوی میر ابوالخیر