اطلاعات موضوع

زیر موضوعات

کتاب ها

الدرة المضیئة في تعداد العترة المرضیة و ترتیب قیامهم و موضع مقامهم و وصف الخارجین عن طرایقهم
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الدرة المضیئة في تعداد العترة المرضیة و ترتیب قیامهم و موضع مقامهم و وصف الخارجین عن طرایقهم
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
آغاز
لک الحمد یا ذاکر الجود و المجد و العلی تبارکت تعطی من تشاء و تمنع تحسین و درود مر نخستین صدور و درود عرصه شهود را احمد محمود صلواة الله علیه و آله و اوصیائه العزاز الاثنی عشر منت و سیاس بخشنده نعمت و بخشاینده نقمت را سزد و بس که پس از انعام عالم و...
انجام
و آندل روشن از ظلماء ابن کبر تیره و طیره نشود حیف باشد دل دانا که مشوش باشد که نه با دنیای او ترا کاریست و نه او را با دین تو بازاری که نصارا و مسلمان دو گروه عجمند و مختلف سخن بوادو العزول بواد عزت اجداد طاهرین و سعادت شریعت متین شما را در میل و رکون با ظلام نخواست و به توفیقات ملک علام راه نما گشت ...

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
آغاز
شاه اماسعیل اول پادشاه است از سلسله صفویه پسر سلطان حیدر نواده شیخ صفی الدین که از اولد حمزة بن امام موسی کاظم علیه السلام است
انجام
بشهر منهد رفت آنجا را گرفت و بجبهه طهماسب سنجر نمود و در مقام قلع و قمع افاغنه براند و آنها را مغلوب و مطرود کرد و پس از فتوحات بسیار طهماسب را هم از سلطنت خلع و خودش منتقل گردید

مؤلف
مجهول
ظفرنامه تیموری
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
مؤلف
علي الیزدي، شرف الدین المعمائي
تاریخ نگارش
804
عنوان اصلی
ظفرنامه تیموری
عنوان فرعی کتاب
فتح نامه صاحبقرانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
تاریخ نگارش
 • 804
 • 828
 • 1425

مؤلف
علي الیزدي، شرف الدین المعمائي
منتخب التواریخ ناصری
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
مؤلف
ابراهیم بن اسدالله شیبانی، صدیق الممالک
عنوان اصلی
منتخب التواریخ ناصری
عنوان فرعی کتاب
منتخب التواریخ مظفری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)

مؤلف
ابراهیم بن اسدالله شیبانی، صدیق الممالک
ترجمه تاریخ نادرشاه
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
مؤلف
جیمز بیلی فریزر
مترجم
ابوالقاسم قراگوزلو، ناصرالملک
عنوان اصلی
ترجمه تاریخ نادرشاه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)

مؤلف
جیمز بیلی فریزر
مترجم
ابوالقاسم قراگوزلو، ناصرالملک