اطلاعات موضوع

کتاب ها

خلد برین
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
محمد یوسف الإصفهاني، واله
عنوان اصلی
خلد برین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
محمد یوسف الإصفهاني، واله
وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بکر البرمکي الإربلي، أبوالعباس شمس الدین إبن خلکان
عنوان اصلی
وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بکر البرمکي الإربلي، أبوالعباس شمس الدین إبن خلکان
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
عبدالله بن فضل الله بن عبدالله الشيرازي اليزدي، وصاف الحضرة
عنوان اصلی
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار
عنوان فرعی کتاب
تاریخ وصاف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
عبدالله بن فضل الله بن عبدالله الشيرازي اليزدي، وصاف الحضرة
ضیافة الإخوان و هدیة الخلان
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن الحسن القزویني، رضي الدین آقا رضی
عنوان اصلی
ضیافة الإخوان و هدیة الخلان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
محمد بن الحسن القزویني، رضي الدین آقا رضی
تاریخ پادشاهان عجم
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تاریخ پادشاهان عجم
عنوان فرعی کتاب
تاریخ سیاقی| سیاق التواریخ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
مجهول
روضة الصفا في سیرة الأنبیاء و الملوک و الخلفا
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
محمد بن خاوند شاه بن محمد بن برهان الدین الحسیني الخوارزمي، میر خواند
عنوان اصلی
روضة الصفا في سیرة الأنبیاء و الملوک و الخلفا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
محمد بن خاوند شاه بن محمد بن برهان الدین الحسیني الخوارزمي، میر خواند
البشارة المستنبط من تاریخ
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
البشارة المستنبط من تاریخ
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
آغاز
و بموجب فرموده آنرا از وی بستاندم چون در ان نظر کردم مانند خاک سرخ بود و در قاروره {...}حسین عزیمت کوفه نمود روز وشب در قاروره نظر میکردم و رد صباح روز دهم محرم که حسین در ان{...}در قاروره نگاه کردم آن خاک بجای خود بود و آخر روز نظر بقاروره افکندم دیدم که بخون تازه مبدل شده...
انجام
سلطان سنجر از خراسان رسیده پیغام داد که مسعود باید که تدارک مافات نماید و آنچه از خلیفه گرفته رد کند و رد مقام عذر خواهی آمد و سلطان مسعود سلجوقی چون از مقتضی رای سلطان سنجر تجاوز نمیتوانست کرد بموجب فرموده بحسب ظاهر در آن صدد آمد که مسر شد را با تجملی تمام گسیل کند اما در باطن جمعی از ...

مؤلف
مجهول
ما لا بد منه للاریب من المشهور و الغریب علی تاریخ وصاف
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
أحمد النیلي
عنوان اصلی
ما لا بد منه للاریب من المشهور و الغریب علی تاریخ وصاف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
بر اساس کتاب
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار شرح
توضیحات
این کتاب فرهنگ مفصل تاریخ وصاف و شرح آن است.

مؤلف
أحمد النیلي
ترجمه و شرح تاریخ وصاف
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مترجم
الحسین مرتضی بن علي البغدادي الرومي النظمي زادة
عنوان اصلی
ترجمه و شرح تاریخ وصاف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
بر اساس کتاب
تجزیة الأمصار و تزجیة الأعصار شرح

مترجم
الحسین مرتضی بن علي البغدادي الرومي النظمي زادة
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
آغاز
و هلاک شد و گویند آن روز نیت با رعیت بد کرده بود و عزم ظلم کرده
انجام
بدان معدلت باعث گردد چون وزیران توقیع بخواند بدان همت عظیم و جواب

مؤلف
مجهول
خیر البیان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • سرگذشتنامه - کتابشناسی - خاطرات - نامه و غیره
مؤلف
شاه حسین بن غیاث الدین محمود بهاری سیستانی
تاریخ نگارش
989
عنوان اصلی
خیر البیان
عنوان فرعی کتاب
تذکره خیر البیان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • سرگذشتنامه - کتابشناسی - خاطرات - نامه و غیره
موضوع فرعی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
تاریخ نگارش
 • 989
 • 1019
 • 1610

مؤلف
شاه حسین بن غیاث الدین محمود بهاری سیستانی