اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
کد کنگره
DSR 18-25

کتاب ها

جغرافیای بلوچستان
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جغرافیای بلوچستان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
مجهول
مفرحة الأنام في تأسیس بیت الله الحرام
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مؤلف
زین العابدین بن نورالدین بن مراد بن علي الحسیني الکاشاني المکي
عنوان اصلی
مفرحة الأنام في تأسیس بیت الله الحرام
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
زین العابدین بن نورالدین بن مراد بن علي الحسیني الکاشاني المکي
ترجمه از کتاب جهان نما
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مترجم
محمد عارف
عنوان اصلی
ترجمه از کتاب جهان نما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
بر اساس کتاب
جهان نما ترجمه

مترجم
محمد عارف
ریاض السیاحه
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مؤلف
زین العابدین بن اسکندر شیروانی
عنوان اصلی
ریاض السیاحه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
زین العابدین بن اسکندر شیروانی
حدایق السیاحه
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مؤلف
زین العابدین بن اسکندر شیروانی
عنوان اصلی
حدایق السیاحه
عنوان فرعی کتاب
حدیقة السیاحة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
زین العابدین بن اسکندر شیروانی
تقویم البلدان
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تقویم البلدان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
مجهول
جهان نما
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مؤلف
مصطفی بن عبدالله بن محمد القسطنطیني الرومي، حاجي خلیفة کاتب چلبي
عنوان اصلی
جهان نما
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
مصطفی بن عبدالله بن محمد القسطنطیني الرومي، حاجي خلیفة کاتب چلبي
المسالک و الممالک
موضوع
 • جغرافيا - انسان شناسی - تفریح و سرگرمی
 • جغرافیا (کلیات)
 • جغرافیای تاریخی
مؤلف
ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، ابواسحاق کرخی
عنوان اصلی
المسالک و الممالک
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • جغرافيا - انسان شناسی - تفریح و سرگرمی
 • جغرافیا (کلیات)
 • جغرافیای تاریخی
موضوع فرعی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک

مؤلف
ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، ابواسحاق کرخی
ترجمه المسالک و الممالک
موضوع
 • جغرافيا - انسان شناسی - تفریح و سرگرمی
 • جغرافیا (کلیات)
 • جغرافیای تاریخی
مترجم
مجهول
عنوان اصلی
ترجمه المسالک و الممالک
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • جغرافيا - انسان شناسی - تفریح و سرگرمی
 • جغرافیا (کلیات)
 • جغرافیای تاریخی
موضوع فرعی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
بر اساس کتاب
المسالک و الممالک ترجمه

مترجم
مجهول