اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
گزارشهای تاریخی مصائب طبیعی - زلزله ها - آتش سوزیها - سیلها
کد کنگره
DSR 15

کتاب ها

رسالة
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • گزارشهای تاریخی مصائب طبیعی - زلزله ها - آتش سوزیها - سیلها
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • گزارشهای تاریخی مصائب طبیعی - زلزله ها - آتش سوزیها - سیلها
توضیحات
صورت فرمان ناصرالدین شاه به بهمن میرزا

مؤلف
مجهول
رسالة فی الحث علی حرب الشیعة
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • گزارشهای تاریخی مصائب طبیعی - زلزله ها - آتش سوزیها - سیلها
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
18 آذر 895 هجری شمسی
عنوان اصلی
رسالة فی الحث علی حرب الشیعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • گزارشهای تاریخی مصائب طبیعی - زلزله ها - آتش سوزیها - سیلها
تاریخ نگارش
 • 18 آذر 895 هجری شمسی
 • 5 ذو القعدة 922 الهجریة القمریة
 • December 9, 1516 A.D.

مؤلف
مجهول