اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
فرهنگها و دایرة المعارفها - فرهنگهای جغرافیایی - نامنامه های تاریخی
کد کنگره
DSR 6

کتاب ها

اطلاعات عمومی
موضوع
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • فرهنگها و دایرة المعارفها - فرهنگهای جغرافیایی - نامنامه های تاریخی
مؤلف
اسدالله روئین فر
عنوان اصلی
اطلاعات عمومی
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • فرهنگها و دایرة المعارفها - فرهنگهای جغرافیایی - نامنامه های تاریخی

مؤلف
اسدالله روئین فر