اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
ترجمه های قرآن
کد کنگره
BP 58/7-63/5

کتاب ها

ترجمه بعضی آیات قرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مترجم
محمد ندیم
تاریخ نگارش
3 خرداد 1261 هجری شمسی
عنوان اصلی
ترجمه بعضی آیات قرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
تاریخ نگارش
 • 3 خرداد 1261 هجری شمسی
 • 7 رجب 1299 الهجریة القمریة
 • May 24, 1882 A.D.

مترجم
محمد ندیم
ترجمه قرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ترجمه قرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • خواص سور و آیات
آغاز
لا تحفف و لا تحزن انا / این زندانی زود خلاص شود / و وجدک ضالا فهدی / این گم شده زود باز آید
انجام
القاه علی وجه ابی / این زندانی زود راحت یابد / جنات عدن مفتحه / کارهای دنیا و عقبای تو ساخته کرد

مؤلف
مجهول
ترجمة الکلام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ترجمة الکلام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن

مؤلف
مجهول
ترجمه قرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن
مؤلف
محمدیحیی بن محمداسحاق الکابلی
عنوان اصلی
ترجمه قرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • ترجمه های قرآن

مؤلف
محمدیحیی بن محمداسحاق الکابلی