اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مباحث خاص (مصطلحات)
کد کنگره
BP 289/4

کتاب ها

إصطلاحات العارفین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
عمر بن محمد بن عبدالله البکري السهروردي، أبوحفص شهاب الدین
عنوان اصلی
إصطلاحات العارفین
عنوان فرعی کتاب
کلمة التصوف
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
عمر بن محمد بن عبدالله البکري السهروردي، أبوحفص شهاب الدین
وحدة الوجود
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
عنوان اصلی
وحدة الوجود
عنوان فرعی کتاب
وجودیه| مراتب وجود| رساله وجود| مراتب موجودات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
شرح الألفاظ التي تداولتها الصوفیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي الأندلسي، أبوعبدالله محیي الدین ابن عربي الشیخ الأکبر
عنوان اصلی
شرح الألفاظ التي تداولتها الصوفیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي الأندلسي، أبوعبدالله محیي الدین ابن عربي الشیخ الأکبر
شرح متن الحکم العطائیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
أحمد بن محمد البرلسي الفاسي المالکي، ابن زروق
عنوان اصلی
شرح متن الحکم العطائیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
أحمد بن محمد البرلسي الفاسي المالکي، ابن زروق
رسالة في الحکمة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
علي بن سلیمان البحراني، کمال الدین
عنوان اصلی
رسالة في الحکمة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
علي بن سلیمان البحراني، کمال الدین
رشف الألحاظ فی کشف الألفاظ
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
الحسین بن أحمد فتی الخالدي التبریزي
عنوان اصلی
رشف الألحاظ فی کشف الألفاظ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
الحسین بن أحمد فتی الخالدي التبریزي
اصطلاح اهل تصوف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
اصطلاح اهل تصوف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
مجهول
مصطلحات صوفیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مصطلحات صوفیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
مجهول
جواب المسائل5
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
پاسخ
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
پرسش
مجهول
عنوان اصلی
جواب المسائل5
عنوان فرعی کتاب
رسالة قیام المفاعیل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

پاسخ
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
پرسش
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
توضیحات
در آن از امام قشیری صاحب احسن القصص و شیخ شرف الحق و الدین یحیی منیری و عین القضاه همدانی و سید علی همدانی یاد شده
آغاز
نزد بصریان و از واو نزد کوفیان و الاول هو الحق .....
انجام
محتوی انحلال مشکلات باشد و چون وجدان...

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین و سلم تسلیما کثیرا سید همدانی بدانکه بعضی عبارتیکه نظم و نسر که اهل تصوف اصطلاحیده
انجام
اسرار مقاماتنی ایتورلار میشی عشق انیک اختیارنی الغان بولیسه خرابات عبارت اول آدمیدور که بشریت یوستیدین (؟)

مؤلف
مجهول
رساله ای در اصطلاحات تصوف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله ای در اصطلاحات تصوف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
آغاز
از جمله اصطلاحات صوفیه قدس الله بر بیم العرز یکی حالست و ان دارویست غیبی که از عالم علوی گاه گاه بر دل سالک فرود آید و در امد و شد بود یعنی درنگ میکند تا آنگاه که او را بکمند جذبه الهی از مقام ادنی باعلی کشد
انجام
غیب الغیوب ذات بحث و وجود مطلق را گویند غرب عالم اجساد و بدن ملکی را گویند که محل اختفاء افتاب روح قدسی است در ظلمت زمین و طبیعت

مؤلف
مجهول
جامع الفنون و قامع الظنون
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
علي بن محمد بن علي بن یوسف الحسیني الهمداني، السید علي الهمداني
عنوان اصلی
جامع الفنون و قامع الظنون
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)

مؤلف
علي بن محمد بن علي بن یوسف الحسیني الهمداني، السید علي الهمداني
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
بر اساس کتاب
دیوان تعلیق و تحشیه
آغاز
محبت دوستی محض را گویند بی علاقه محب صاحب دوستی محض را گویند
انجام
آفتاب فنای مطلق و وصلت را گویند تجلی جمال مهر و محبت را گویند

مؤلف
مجهول