اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
طبقات - تراجم - کتب مناقب
کد کنگره
BP 278-280

کتاب ها

مقامات شیخ صدرالدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مقامات شیخ صدرالدین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
تذکرة الأولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن إبراهیم بن إسحاق النیشابوري، أبوحامد فریدالدین العطار
عنوان اصلی
تذکرة الأولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن إبراهیم بن إسحاق النیشابوري، أبوحامد فریدالدین العطار
روضة الریاحین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
علي البوزجاني، درویش
عنوان اصلی
روضة الریاحین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
علي البوزجاني، درویش
صفوة الصفاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أبوالفتح الحسيني، ابن البزاز
عنوان اصلی
صفوة الصفاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أبوالفتح الحسيني، ابن البزاز
أنوار التحقیق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
علي بن طیفور بن سلطان محمد البسطامي
عنوان اصلی
أنوار التحقیق
عنوان فرعی کتاب
مقالات خواجه عبدالله انصاری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
علي بن طیفور بن سلطان محمد البسطامي
مقامات حضرت خواجه نقشبند
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدباقر بن محمدعلي، أبوالحسن
عنوان اصلی
مقامات حضرت خواجه نقشبند
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
سلطانه مخصوص گردد و انچه ازو در محلي ظهور کرده بحقیقت پرتوي آن نور باشد و اثر محبت و قربت و کرامت الوجه آن اثر را کرامت گویند اولیاء المدد را علامات بسیار در حدیث است ...
انجام
صحت او اگر دیرتر ظاهر شود یقین دیرتر شود اگر چه دلیل بر قوت حال بیننده بود و درویشی بخواب دید در شب پنجشنبه بیست و ششم شعبان است اثنتین و ثمانمائة که رشتی است و اعتصموا بحبل الله جمیعا ..

مؤلف
محمدباقر بن محمدعلي، أبوالحسن
سوانح الایام فی مشاهدات العوام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
نعمة الله بن عبدالله، نورالدین الشاه نعمة الله الولي
عنوان اصلی
سوانح الایام فی مشاهدات العوام
عنوان فرعی کتاب
سلسلة العارفین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
توضیحات
بخش آخر کتاب در آداب سیر و سلوک می باشد

مؤلف
نعمة الله بن عبدالله، نورالدین الشاه نعمة الله الولي
مختصر تذکره الاولیا
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن إبراهیم بن إسحاق النیشابوري، أبوحامد فریدالدین العطار
عنوان اصلی
مختصر تذکره الاولیا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن إبراهیم بن إسحاق النیشابوري، أبوحامد فریدالدین العطار
سیر العارفین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن حامد بن فضل الله الجمالي الدهلوي
عنوان اصلی
سیر العارفین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن حامد بن فضل الله الجمالي الدهلوي
نفحات الأنس من حضرا ت القدس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
عنوان اصلی
نفحات الأنس من حضرا ت القدس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
گلزار ابرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد غوثی بن الحسن بن موسی شطاری
تاریخ نگارش
968 هجری شمسی
عنوان اصلی
گلزار ابرار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 968 هجری شمسی
 • 998 الهجریة القمریة
 • 1589 A.D.

مؤلف
محمد غوثی بن الحسن بن موسی شطاری
شجره نامه شاه احمد سعید مجددی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
پاسخ
جبرئیل بن حسن بن عثمان بن محمود الکنجاني
عنوان اصلی
شجره نامه شاه احمد سعید مجددی
عنوان فرعی کتاب
شجره طریقت نقشبندیان و قادریان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
پاسخ
جبرئیل بن حسن بن عثمان بن محمود الکنجاني
تلطیف الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدصادق الشهابي السعدي
عنوان اصلی
تلطیف الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدصادق الشهابي السعدي
کشف المحجوب لارباب القلوب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
علی بن عثمان بن علی الجلابی الهجویری الغزنوی اللاهوری، ابوالحسن
عنوان اصلی
کشف المحجوب لارباب القلوب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
علی بن عثمان بن علی الجلابی الهجویری الغزنوی اللاهوری، ابوالحسن
سلسله مشایخ نقشبند
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن جلال الدین الخواجگي الکاساني
عنوان اصلی
سلسله مشایخ نقشبند
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن جلال الدین الخواجگي الکاساني
تكملة نفحات الأنس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالغفور اللاري، رضی الدین
عنوان اصلی
تكملة نفحات الأنس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
يمنا بذكرالملك الاعلي،وحمدالله تبارك وتعالي وصلي الله علي... چون تسويداين اوراق بتوفيق عليم خلاق به سرحداتمام رسيدوذكر طوايف اوليا...به انجام كشيد...

مؤلف
عبدالغفور اللاري، رضی الدین
خوارق بزرگ صاحب کوهاتی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمددرویش بن عبدالله بن عبدالرحمن اللاهوري
عنوان اصلی
خوارق بزرگ صاحب کوهاتی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
توضیحات
در احولات و کرامات حاجی عبد الله مشهور و ملقب به حاجی بهادر نقشبندی کوهاتی بقلم شاگرد او ، در پایان چند منظومه در رثاء او و چند ماده تاریخ فوتش همچون (او شیخ کاملم حاجی) که مطابق 1070 میباشد

مؤلف
محمددرویش بن عبدالله بن عبدالرحمن اللاهوري
نسب نامه حضرت پیر خواجه بهادر بن شاه نقشبندی بخاری
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نسب نامه حضرت پیر خواجه بهادر بن شاه نقشبندی بخاری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
انیس الطالبین و عده السالکین فی مناقب الخواجه بهاء الدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
صلاح بن مبارک البخاري
تاریخ نگارش
761 هجری شمسی
عنوان اصلی
انیس الطالبین و عده السالکین فی مناقب الخواجه بهاء الدین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 761 هجری شمسی
 • 785 الهجریة القمریة
 • 1383 A.D.

مؤلف
صلاح بن مبارک البخاري
مونس الارواح
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
جهان آرا بیگم بنت شاه جهان
عنوان اصلی
مونس الارواح
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
جهان آرا بیگم بنت شاه جهان
سفینة الاولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد دارا شکوه بن شاه جهان الغازي السروداني الهندي، القادري
عنوان اصلی
سفینة الاولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد دارا شکوه بن شاه جهان الغازي السروداني الهندي، القادري
سلسلة الصدیقین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن جلال الدین الخواجگي الکاساني
عنوان اصلی
سلسلة الصدیقین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن جلال الدین الخواجگي الکاساني
نسب نامه قادریه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نسب نامه قادریه
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
نود و نه نام عبدالقادر جیلانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نود و نه نام عبدالقادر جیلانی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
مدح عبدالقادر الجیلانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مدح عبدالقادر الجیلانی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
جاده العاشقین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
الحسین معصوم شریفی، شرف الدین
تاریخ نگارش
944 هجری شمسی
عنوان اصلی
جاده العاشقین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 944 هجری شمسی
 • 973 الهجریة القمریة
 • 1565 A.D.
توضیحات
سرگذشت شیخ حسین خوارزمی که اهالی تاشکند و حصار و ختلان و بدخشان بدو اردات داشتند و معرفی فرقه حسینیه با انتخابی از کتاب مفتاح الطالبین کمال الدین محمود غجدوانی که از سالهای 923 - 949 درخدمت شیخ حسین بوده ، در 15 باب ساخته ، مؤلف مدت 43 سال در خدمت شیخ حسین لوده و این کتاب را طبق نسخه دوشنبه در 3 رجب 973 به انجام رسانده ، مؤلف تاریخ تالیف را خود نام کتاب معرفی کرده که بر اساس حساب حروف 970 میشود . نشریه 9/ 91

مؤلف
الحسین معصوم شریفی، شرف الدین
مناقب یومیه حضرات احمدیه نقشبندیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدأمین المکي البدخشي
عنوان اصلی
مناقب یومیه حضرات احمدیه نقشبندیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدأمین المکي البدخشي
اقتباس الانوار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد اکرم بن محمدعلی بن شیخ الله البراسوي
عنوان اصلی
اقتباس الانوار
عنوان فرعی کتاب
سواطع الانوار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد اکرم بن محمدعلی بن شیخ الله البراسوي
مرآه الاسرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالرحمن بن عبدالرسول بن قاسم الچشتي الدهلوي
تاریخ نگارش
10 تیر 1034 هجری شمسی
عنوان اصلی
مرآه الاسرار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 10 تیر 1034 هجری شمسی
 • 27 شعبان 1065 الهجریة القمریة
 • July 1, 1655 A.D.

مؤلف
عبدالرحمن بن عبدالرسول بن قاسم الچشتي الدهلوي
خلاصة المناقب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
جعفر بدخشانی، نورالدین
تاریخ نگارش
763 هجری شمسی
عنوان اصلی
خلاصة المناقب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 763 هجری شمسی
 • 787 الهجریة القمریة
 • 1385 A.D.

مؤلف
جعفر بدخشانی، نورالدین
لطائف المنن في مناقب أبي العباس و شیخه أبي الحسن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاء الله الاسکندري الشاذلي
عنوان اصلی
لطائف المنن في مناقب أبي العباس و شیخه أبي الحسن
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاء الله الاسکندري الشاذلي
جامع المقامات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
ابوالبقاء ابن بهاءالدین
عنوان اصلی
جامع المقامات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
ابوالبقاء ابن بهاءالدین
مقامات مجدد الف ثانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
ابراهیم همیرندی (؟) ، بدرالدین
عنوان اصلی
مقامات مجدد الف ثانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
ابراهیم همیرندی (؟) ، بدرالدین
ذکر خواجه عبدالخالق غجدوانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ذکر خواجه عبدالخالق غجدوانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
بدان که حضرت خواجه ما را یعنی قطب الاقطابی خواجه ناصرالدین عبیدالله قدس الله روحه العزیز نسبت تربیت در سلوک به حقیقت از روحانیت خواجه بزرگ خواجه بهاءالدین است
انجام
یقین که تا ابد آثار او بخواهد ماند / چو او صحیفه لوح وجود شد [...] بیت تابع از حضرت خواجه خرد قاضی سمرقندیست رحمة الله علیه و الغفران و الحمدلله رب العامین و الصلوة علی رسوله محمد و آله اجمعین

مؤلف
مجهول
رساله خواجه کاسانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن جلال الدین الخواجگي الکاساني
عنوان اصلی
رساله خواجه کاسانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن جلال الدین الخواجگي الکاساني
لطائف نفسیه در مناقب و فضایل اویسیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
احمد بن محمود
تاریخ نگارش
1121 هجری شمسی
عنوان اصلی
لطائف نفسیه در مناقب و فضایل اویسیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 1121 هجری شمسی
 • 1156 الهجریة القمریة
 • 1743 A.D.

مؤلف
احمد بن محمود
مناقب المحبوبین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
نجم الدین نظامی فخری نور محمدی سلیمانی
تاریخ نگارش
1240 هجری شمسی
عنوان اصلی
مناقب المحبوبین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 1240 هجری شمسی
 • 1278 الهجریة القمریة
 • 1861 A.D.

مؤلف
نجم الدین نظامی فخری نور محمدی سلیمانی
فتوح المجاهدین لترویح قلوب المشاهدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمود بن عثمان بن علی لامعی بروسوی / برسوی
تاریخ نگارش
خرداد 900 هجری شمسی
عنوان اصلی
فتوح المجاهدین لترویح قلوب المشاهدین
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
نفحات الأنس من حضرا ت القدس ترجمه
تاریخ نگارش
 • خرداد 900 هجری شمسی
 • رجب 927 الهجریة القمریة
 • June, 1521 A.D.

مؤلف
محمود بن عثمان بن علی لامعی بروسوی / برسوی
جامع السلاسل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
علی بن محمد بن خلیل الله بدخشانی، مجدالدین
عنوان اصلی
جامع السلاسل
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
علی بن محمد بن خلیل الله بدخشانی، مجدالدین
احوال و مقامات امیر کلال
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
شهاب الدین
عنوان اصلی
احوال و مقامات امیر کلال
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
شهاب الدین
درباره خواجه نقشبند
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
درباره خواجه نقشبند
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
شجره نامه منظوم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالحمید
عنوان اصلی
شجره نامه منظوم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالحمید
نشأة القدس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مصطفی بن محمدابراهیم هروی، مخلص
عنوان اصلی
نشأة القدس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مصطفی بن محمدابراهیم هروی، مخلص
دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابی یزید طیفور
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
احمد بن حسن خرقانی
عنوان اصلی
دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابی یزید طیفور
عنوان فرعی کتاب
احوال و مقامات سلطان بایزید
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
احمد بن حسن خرقانی
دوحة الناشر لمحاسن من کان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن علي بن مصباح بن الحسین الحسني الشفشاوني المغربي، أبوعبدالله ابن عساکر / ابن عسکر
عنوان اصلی
دوحة الناشر لمحاسن من کان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن علي بن مصباح بن الحسین الحسني الشفشاوني المغربي، أبوعبدالله ابن عساکر / ابن عسکر
طبقات الشافعیه الکبری
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، أبونصر
عنوان اصلی
طبقات الشافعیه الکبری
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، أبونصر
طبقات الشافعیه الوسطی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، أبونصر
عنوان اصلی
طبقات الشافعیه الوسطی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، أبونصر
مستدرک الاحادیث
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مستدرک الاحادیث
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
مؤلف
مجهول
أطراف عجائب الآیات و البراهین و أرداف غرائب حکایات روض الریاحین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالله بن أسعد بن علي الیافعي الیمني، أبومحمد عفیف الدین
عنوان اصلی
أطراف عجائب الآیات و البراهین و أرداف غرائب حکایات روض الریاحین
عنوان فرعی کتاب
خلاصة المفاخر في مناقب الشیخ عبدالقادر و جماعة ممن عظمه من الشیوخ الأکابر| أسنی المفاخر في مناقب الشیخ عبدالقادر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
روض الریاحین في حکایات الصالحین تکمیل و استدراک

مؤلف
عبدالله بن أسعد بن علي الیافعي الیمني، أبومحمد عفیف الدین
چهارده خانواده
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
چهارده خانواده
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
چهار پیر و چهارده خانواده
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
چهار پیر و چهارده خانواده
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
گلزار مشیخت و آن سرور سریر سر مد خواجه راستین معین الملته و الدین محمد الحسینی الچشتی
انجام
ششم ماه رجب را کرد رحلت معین الدین سجزی زیب [...] سلخ بد سال تاریخ وفاتش اگر پرسی مرا از سال هجرت

مؤلف
مجهول
دلیل العارفین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدبختیار اوشی کاکی، خواجه قطب الدین
عنوان اصلی
دلیل العارفین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدبختیار اوشی کاکی، خواجه قطب الدین
شجره طریقت
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شجره طریقت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
مفاخر الاخیار و مناقب الابرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أبوالقاسم بن محمدنبي الحسیني الشریفي الشیرازي، آقا میرزا بابا راز
عنوان اصلی
مفاخر الاخیار و مناقب الابرار
عنوان فرعی کتاب
تذکرة الاولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أبوالقاسم بن محمدنبي الحسیني الشریفي الشیرازي، آقا میرزا بابا راز
منتخب تذکره راز
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدلک بن اسدالله سلماسی آذربایجانی
عنوان اصلی
منتخب تذکره راز
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
مفاخر الاخیار و مناقب الابرار گزینش

مؤلف
محمدلک بن اسدالله سلماسی آذربایجانی
کرسی نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدتقي بن محمدکاظم الکرماني الطبیب، طریقتي مظفر علي شاه نعمت اللهی
عنوان اصلی
کرسی نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدتقي بن محمدکاظم الکرماني الطبیب، طریقتي مظفر علي شاه نعمت اللهی
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
فرمود و کار وی تمام شد و مرتبه عالی یافت حکایت شیخ صدرالدین خلد برکته
انجام
چون روز شد شیخ زاهد قدس الله روحه پرسید که صفی کجاست که عجب هنری

مؤلف
مجهول
غوثیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
بهاءالدین کشمیری، بهاء
عنوان اصلی
غوثیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
بهاءالدین کشمیری، بهاء
ارشاد نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
نور علیشاه بن فیضعلی نعمت اللهی
عنوان اصلی
ارشاد نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
نور علیشاه بن فیضعلی نعمت اللهی
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلم علی من ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره لمشرکون و بر این عم ولاد او باد که جمیع خرقه صوفیه صافی اعتقاد ما و منتهی میشود
انجام
چون همه جز یکی نمی [...] لا جرم با همه یکی باشیم نقطه شد حرق و خرق سد سد باید ین حرق در جهان باشیم

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
شیخ مالک دینار قدس سره در سنه 126 بعهد مروان خلیفه شیخ ابو سلیمان داود طایی قدس سره وفاتش در سنه 165 بزمان مهدی عباسی شیخ ابو اسحق ابراهیم بن ادهم وفاتش در سنه 161 در زمان مهدی عباسی و بروایتی در سنه 130 قبرش در بغداد
انجام
شیخ علاءالدوله پسر ملک شرف الدین سمنانی در عهد ارغون خان عمل بسته بود و پدرش در مرتبه وزارت نایب شد و در سلوک امد و در راه حق درجه عالی یافت وفات سید نور الدین نعمة الله در ماه رجب سنه 834 عمر شریف ایشان بصد و چهار سال رسیده بود

مؤلف
مجهول
منتخب نفحات الأنس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منتخب نفحات الأنس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
نفحات الأنس من حضرا ت القدس گزینش
توضیحات
نام اثر در نسخه به شکل کامل نیامده اما به نظر میرسد که منتخب نفحات الانس جامی باشد.

مؤلف
مجهول
لواقح الأنوار في طبقات الأخیار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري، أبوالمواهب
تاریخ نگارش
نهم مهر ماه 924
عنوان اصلی
لواقح الأنوار في طبقات الأخیار
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • نهم مهر ماه 924
 • الخامس عشر من رجب 952
 • October 1st, 1545

مؤلف
عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري، أبوالمواهب
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
تاریخ جلوس عثمان غازی سنه 699 علمای زمانه سندن شیخ اده بالی در که علوم ظاهری و باطنی ده وحید روزگار ایدی کریمه لرین عثمان غازی یه ویردیلر غازی [...] وجوده کلدی تاریخ وفات اده بالی سنه 726 سن شریفلری نوریکرمی
انجام
حاکمی حضورنده علامه د.رانی ایله غیاث الدین منصور جمع اولدیلر مباحثه اتمک استدوکلر نده جلال الدین غیاث الله فی مباحثه سنه سر فرو اتمه ایتدلر بزوم طلبه مز ایله مباحثه ایلسزلر

مؤلف
مجهول
بغیة أهل البصارة في ذیل الإشارة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي المصري الدمشقي، أبوعبدالله شمس الدین
عنوان اصلی
بغیة أهل البصارة في ذیل الإشارة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي المصري الدمشقي، أبوعبدالله شمس الدین
إیضاح بغیة أهل البصارة في ذیل الإشارة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن أحمد بن علي المکي الحسني، أبوالطیب تقي الدین
عنوان اصلی
إیضاح بغیة أهل البصارة في ذیل الإشارة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
بغیة أهل البصارة في ذیل الإشارة شرح

مؤلف
محمد بن أحمد بن علي المکي الحسني، أبوالطیب تقي الدین
معالم الإیمان في التعریف بمشایخ القیروان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
قاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي القیرواني
عنوان اصلی
معالم الإیمان في التعریف بمشایخ القیروان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
قاسم بن عیسی بن ناجي التنوخي القیرواني
کرسی نامه سلسله ذهبیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أبوالقاسم الحسني الشریفي الذهبي
عنوان اصلی
کرسی نامه سلسله ذهبیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أبوالقاسم الحسني الشریفي الذهبي
الجواهر السنیة في النسبة و الکرامات الأحمدیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالصمد بن عبدالله المصري
تاریخ نگارش
خرداد ماه 998
عنوان اصلی
الجواهر السنیة في النسبة و الکرامات الأحمدیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • خرداد ماه 998
 • جمادى الثانية 1028
 • May 1619

مؤلف
عبدالصمد بن عبدالله المصري
المعزي في مناقب أبي یعزي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن محمد بن شعیب الهروي التادلي، أبوالقاسم أبوالعباس
عنوان اصلی
المعزي في مناقب أبي یعزي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن محمد بن شعیب الهروي التادلي، أبوالقاسم أبوالعباس
نشر محاسن الغالیة في فضل مشایخ الصوفیة أصحاب المقامات العالیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالله بن أسعد بن علي الیافعي الیمني، أبومحمد عفیف الدین
عنوان اصلی
نشر محاسن الغالیة في فضل مشایخ الصوفیة أصحاب المقامات العالیة
عنوان فرعی کتاب
نشر الریحان في فضل المتحابین في االله من الإخوان| الهدیة من کرامات الصوفیة |
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالله بن أسعد بن علي الیافعي الیمني، أبومحمد عفیف الدین
مناقب عبدالخالق الغجدواني
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أبویوسف بن یعقوب الهمداني
عنوان اصلی
مناقب عبدالخالق الغجدواني
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أبویوسف بن یعقوب الهمداني
الذهب الإبریز من کلام سیدي عبدالعزیز
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن مبارک السجلماسي اللمطي البکري الفاسي
عنوان اصلی
الذهب الإبریز من کلام سیدي عبدالعزیز
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن مبارک السجلماسي اللمطي البکري الفاسي
ترجمه تذکرة الأولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
یوسف بن خضر بک بن جلال الدین الرومي، سنان الدین خواجه پاشا
عنوان اصلی
ترجمه تذکرة الأولیاء
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
تذکرة الأولیاء ترجمه

مؤلف
یوسف بن خضر بک بن جلال الدین الرومي، سنان الدین خواجه پاشا
خلاصة الحیاة فی أحوال الحکماء و الأعیان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمدبن نصرالله التتوی، أبوالجود
عنوان اصلی
خلاصة الحیاة فی أحوال الحکماء و الأعیان
عنوان فرعی کتاب
خلاصة الحیوان| تاریخ حکماء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمدبن نصرالله التتوی، أبوالجود
تحفة القادریة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدصادق الشهابي السعدي
عنوان اصلی
تحفة القادریة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدصادق الشهابي السعدي
مناقب الاولیا
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مناقب الاولیا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
مناقب غوث اعظم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مناقب غوث اعظم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
مطلب الطالبین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدطالب بن الحسن الصدیقی، أبوالعباس
عنوان اصلی
مطلب الطالبین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدطالب بن الحسن الصدیقی، أبوالعباس
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
اعتبار مطالعه فرمایند و بر آثار ایشان نظری اندازند که گفته اند آن آثار تا یدل علینا فانظروا بعدنا الی آثار
انجام
بس کبر که از کرم مسلمان کردی/ یک گبر دگر کنی مسلمان چه شود

مؤلف
مجهول
نسب نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نسب نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
که التماس کردند دوم باعث آن بود که از من یادگاری ماند و هر که بخواند از آنجا گشایش بیابد و مرا بدعای خیر یاد کند
انجام
گفت حبیب علم از من آموخت و این ساعت مرا ملامت کرد و بر آب برفت اگر فرود آواز اید (؟) که بر صراط بگذارید اگر هم چنین فرومانیم چه توانیم کرد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
ذکر مزار شاهزاده قاسم بن عباس رضی الله می باید که دانست بعد از مشهد معظم معطر منور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم زیارت بزرگتر از مزار فایض الانوار شاه زاده
انجام
که مزار ما پایان مزار قطب الاقطاب قدس سره خواهد بود و چون طناب زده اند را پست واقع شده است و الله اعلم

مؤلف
مجهول
تولد نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
روح الله نیره، تاج الدین
عنوان اصلی
تولد نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
روح الله نیره، تاج الدین
شجره نقشبندیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
احمد بن عبدالاحد فاروقی
عنوان اصلی
شجره نقشبندیه
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
احمد بن عبدالاحد فاروقی
سلسله خواجگان نقشبندیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
خالد المجددی کرد الشهرزوري، ضیاءالدین
عنوان اصلی
سلسله خواجگان نقشبندیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
خالد المجددی کرد الشهرزوري، ضیاءالدین
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
رشحه فرمودند که وصیت می کنم ترا ای پسر که من تعلیم ادب و تقوی بر جمیع احوال بر تو باد که تتبع احوال سلف کنی و ملازم سنت و جماعت باشی

مؤلف
مجهول
انیس القادریه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
بهاءالحق القادری
تاریخ نگارش
1104
عنوان اصلی
انیس القادریه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 1104
 • 1138
 • 1726

مؤلف
بهاءالحق القادری
نسب نامه نقشبندیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نسب نامه نقشبندیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
تاریخ سلسله نقشبندی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدباقر بن محمدعلی، ابوالمحسن
تاریخ نگارش
919
عنوان اصلی
تاریخ سلسله نقشبندی
عنوان فرعی کتاب
مناقب مشایخ نقشبندیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 919
 • 947
 • 1540
توضیحات
در این نسخه سال تألیف کتاب 647 آمده است

مؤلف
محمدباقر بن محمدعلی، ابوالمحسن
تذکره بغراخانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالشهید بن عبدالحمید سمرقندی
عنوان اصلی
تذکره بغراخانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالشهید بن عبدالحمید سمرقندی
مناقب مولانای رومي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مناقب مولانای رومي
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
جامع الفوائد احمد شاهی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جامع الفوائد احمد شاهی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
مناقب الأولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مناقب الأولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
تذکرة الأولیاء گزینش

مؤلف
مجهول
حیاة المحبین فی مقام المحمود
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن عیسی بن علی الکشمیری
عنوان اصلی
حیاة المحبین فی مقام المحمود
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن عیسی بن علی الکشمیری
کثیر الفوائد
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدموسی بن عیسی الدهبیدي
عنوان اصلی
کثیر الفوائد
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدموسی بن عیسی الدهبیدي
تذکرة الاولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تذکرة الاولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
سراج السالکین و لطایف العارفین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبیدالله سمرقندی
عنوان اصلی
سراج السالکین و لطایف العارفین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبیدالله سمرقندی
کرامات الأولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن محمدصالح الصدیقي الحسیني الجیوبي / الجبوئي، نظام الدین
عنوان اصلی
کرامات الأولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن محمدصالح الصدیقي الحسیني الجیوبي / الجبوئي، نظام الدین
مرآت الطیبه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن محمود العطاری،أبوضیاء
عنوان اصلی
مرآت الطیبه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن محمود العطاری،أبوضیاء
تحفة الأحباب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن قاضی کمال
عنوان اصلی
تحفة الأحباب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن قاضی کمال
گنج التواریخ
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
صاحب لاهوری
عنوان اصلی
گنج التواریخ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
صاحب لاهوری
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
حال مشاهده کردم گفتم مگر این شخص از اولیاست که بدین[...]حضرت حق نگهدارد [...]فی الحال مشاهده کردم چون[...]خورده بود حیران مانده ام
انجام
از شیخ که ملول و غمگین نباشد شیخ بدو گفت بدام دل گرفتار اینچنین از [...]باشم هزار[...]بر سینه [...]

مؤلف
مجهول
زین المناقب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محبی الشیرازي
عنوان اصلی
زین المناقب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محبی الشیرازي
مفتاح الطالبین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمود بن علی بن عمادالدین غجدوانی، کمال الدین
تاریخ نگارش
دی ماه 896
عنوان اصلی
مفتاح الطالبین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • دی ماه 896
 • ذو الحجة 923
 • January 1518

مؤلف
محمود بن علی بن عمادالدین غجدوانی، کمال الدین
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
ابراهیم بن علی
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
ابراهیم بن علی
خلاصة الأولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خلاصة الأولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن برهان الدین
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن برهان الدین
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
میرزابابا بن صفر محمد حصاری
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
الها قادر لیل و نهارا/ضیابخش نهان آشکارا/ز عشقت هفت گنبد در سیاحت
انجام
حیف از تو دو روزیکه مقیم باغی/ وز بلبلی غافلی رفیق زاغی/صحبت اینجا موثرست آگه باشی/ در آب روی ترا در آتش داغی

مؤلف
میرزابابا بن صفر محمد حصاری
لمحات من نفحات القدس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمدعالم الصدیقی العلوی
عنوان اصلی
لمحات من نفحات القدس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمدعالم الصدیقی العلوی
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
احمد بن قاسم بن بدیع الحسینی، میر پادشاه
تاریخ نگارش
اسفند ماه 968
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • اسفند ماه 968
 • ربيع الثاني 998
 • February 1590

مؤلف
احمد بن قاسم بن بدیع الحسینی، میر پادشاه
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
ابوالحسن
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
ابوالحسن
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد بن علی النجفی
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد بن علی النجفی
إسلامیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالله
عنوان اصلی
إسلامیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالله
مجموعه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
ابن محمدسلیمان
عنوان اصلی
مجموعه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
ابن محمدسلیمان
مقامات حسن النخجوانی البلغاری
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمد زینی
عنوان اصلی
مقامات حسن النخجوانی البلغاری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محمد زینی
أخبار الأولیاء من لسان الأصفیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالله بن عبدالحق الخویشکی الچشتی، خلیفه چی
عنوان اصلی
أخبار الأولیاء من لسان الأصفیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالله بن عبدالحق الخویشکی الچشتی، خلیفه چی
شمایل الأتقیا و الأولیا
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شمایل الأتقیا و الأولیا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
اما متشبه محق بصوفیان متصوفه اند که بنهایات احوال صوفیان مطلع و مشتاق باشند و ببقایای تعلقات صفات
انجام
او ترا دوست میدارد گفت مر خدای را بندگان هستند که ایشانرا دوست میدارند

مؤلف
مجهول
مجالس النفائس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
مجالس النفائس
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
مناقب العارفین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أحمد بن أخی ناطور القونوی الأفلاکی، شمس الدین
عنوان اصلی
مناقب العارفین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن أخی ناطور القونوی الأفلاکی، شمس الدین
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
بیان ذکر حضرت سلطان العارفین خواجه احمد یسوی رحمت الله علیه خلیفه سیوم بوده اند
انجام
اما مختصر کردیم آنچه لابدی ذکر اسامی مبارک ایشانان بود بیان نمودیم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
توضیحات
کتاب مجموعه حکایت هایی در باره غوث اعظم است
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین اما بدانکه [...] از مشایخ کبار
انجام
چه حاصل می شود و یکی آنکه مردم با یکدیگر گفت و گو می کنند

مؤلف
مجهول
چهارده خانواده
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
چهارده خانواده
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محسن عاصی
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
محسن عاصی
طبقات الشافعیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
أبوبکر بن هدایة الله المریواني الکوراني الکردي، المصنف
عنوان اصلی
طبقات الشافعیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أبوبکر بن هدایة الله المریواني الکوراني الکردي، المصنف
ذیل لواقح الأنوار في طبقات الأخیار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري، أبوالمواهب
عنوان اصلی
ذیل لواقح الأنوار في طبقات الأخیار
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري، أبوالمواهب
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
و سلم فمن رجلان فقال النبی صلی الله علیه و سلم اجلسا فانکما علی خیر قالا لنا خاصه او للعامه فقال ما من مسلم بطلب القلم الا کان کفارة اخرجه الترمذی عن محمد بن حمید الرازی فوقع لنا موافقه غالبه
انجام
فیقول الان رانی عمر فیتتابع فیه قال و هجر الشیخ مجالس عمر حینا فبینا عمر بعد ذلک بحین جالس اذا هو به قد جا شبه المستحقی حتی جلس

مؤلف
مجهول
بهجة الأسرار و معدن الأنوار في مناقب السادة الأخیار من المشایخ الأبرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
علي بن یوسف بن حریز بن معضاد اللخمي الشطنوفي، أبوالحسن
عنوان اصلی
بهجة الأسرار و معدن الأنوار في مناقب السادة الأخیار من المشایخ الأبرار
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
علي بن یوسف بن حریز بن معضاد اللخمي الشطنوفي، أبوالحسن
رساله قطب الأقطاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالرحمن بن سليمان الخاتمي القادري، أبوالحسن سيف الدين
عنوان اصلی
رساله قطب الأقطاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
عبدالرحمن بن سليمان الخاتمي القادري، أبوالحسن سيف الدين
حديقة الأولياء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالقادر بن هاشم بن محمد الحسيني التتوي
تاریخ نگارش
986
عنوان اصلی
حديقة الأولياء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
تاریخ نگارش
 • 986
 • 1016
 • 1607

مؤلف
عبدالقادر بن هاشم بن محمد الحسيني التتوي
روضة السالکین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
علي بن محمود ابیوردي کوراني
عنوان اصلی
روضة السالکین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
علي بن محمود ابیوردي کوراني
ثواقب المناقب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
عبدالوهاب بن محمد همداني
تاریخ نگارش
945
عنوان اصلی
ثواقب المناقب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
مناقب العارفین گزینش
تاریخ نگارش
 • 945
 • 974
 • 1567

مؤلف
عبدالوهاب بن محمد همداني
حلیه الاولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • علما و ائمه
مؤلف
أحمد بن عبدالله بن أحمد الإصفهاني، أبونعیم
عنوان اصلی
حلیه الاولیاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • علما و ائمه
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
أحمد بن عبدالله بن أحمد الإصفهاني، أبونعیم