اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
کد کنگره
BP 259

کتاب ها

ترجمه نیک بختیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
محمود بن علي
عنوان اصلی
ترجمه نیک بختیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
محمود بن علي
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
مجهول
سناد سهم القامع لأساس الأشرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
سناد سهم القامع لأساس الأشرار
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
توضیحات
در تعیین اوقات شرعی و غیره

مؤلف
مجهول
العروس في فضائل یوم الجمعة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
جعفر بن أحمد بن علي القمي الإیلاقي، أبومحمد ابن الرازي
عنوان اصلی
العروس في فضائل یوم الجمعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
جعفر بن أحمد بن علي القمي الإیلاقي، أبومحمد ابن الرازي
العروس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
عنوان اصلی
العروس
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
حل اللبس و الإشکال فیما یقع في الغدیر من الاحتفال
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
علي بن محمد بن یحیی بن أحمد العجري المؤیدي
عنوان اصلی
حل اللبس و الإشکال فیما یقع في الغدیر من الاحتفال
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
علي بن محمد بن یحیی بن أحمد العجري المؤیدي
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
آغاز
برجی از شرح باب دهم در معرفت تقویم از جمله اموری که در اکثر احوال در تقاویم نام بیارند ایام مشهوره است از تواریخ مشهوره که در میان اتصالات کلیه یا در جدول علیحده قبل از اتصالات بازاء انروز نویسند چون ایّام مشهوره بعضی تواریخ که منجمان در تقاویم ثبت کنند...
انجام
ودر زمین بابل در خراسان تب بسیار بهمرسد و روم را بر مسلمانان غلبه بهمرسد پس عرب بر ایشان غالب شوند و پادشاهان عرب مظفر باشند و بروایت دیگر در اول سال بارش و سرما کم باشد و ابر و رعد..

مؤلف
مجهول
رسالة نوافل یوم الجمعة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة نوافل یوم الجمعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
مجهول
مختصر فضائل لیلة النصف من شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
محمد بن محمد بن حسن الأهدل
عنوان اصلی
مختصر فضائل لیلة النصف من شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
محمد بن محمد بن حسن الأهدل
روضه العابدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
عبدالله بن محمدرضا الحسیني الکاظمي النجفي، عبدالله شبّر
عنوان اصلی
روضه العابدین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
عبدالله بن محمدرضا الحسیني الکاظمي النجفي، عبدالله شبّر
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
توضیحات
در بیان آداب و فضیلت ماه رمضان.
آغاز
باد هلاله وجدد لنا حلل احسانک مع نمو انامه و جون ماه در نقصان افتد بگوید امحق ذنوبنا مع امحاق هلاله و انسلخ عنابنا عتنا مع انسلاخ
انجام
بهر رکعتی عباده چهل ساله عطا کند حق تعالی مراد را بهر آیتی ده نور نو بنا کند بهر اخلاص که درین نماز خوانده است

مؤلف
مجهول
غره محرم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
غره محرم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
آغاز
باب اول در بیان فضیلت دیدن ماه ها بر سه ماه نو به پند و ده بار بگوید الباسط الباسط حق سبحانه
انجام
دیده من اگر بتوانی همیشه خود را خوسبو بکن که ملائکه ترا دوست دارد تمت تمام شد

مؤلف
مجهول
هدایه النجدین الی مسایل العیدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
محمد تراب علي، أبوالبرکات رکن الدین
عنوان اصلی
هدایه النجدین الی مسایل العیدین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
محمد تراب علي، أبوالبرکات رکن الدین
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
فروردین 1075 هجری شمسی
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
تاریخ نگارش
 • فروردین 1075 هجری شمسی
 • رمضان 1107 الهجریة القمریة
 • April, 1696 A.D.
آغاز
فالیک استعدی فعندک العدوی و انت رب الاخره و الاولی فاغث یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلی و ان سیده یا سدید القوی
انجام
در بحر دلم امل شنا کرده چه بط/بر کرد سرم علام کشیده است چه خط/ از کرده ناصواب از یوم حساب/ سیلاب ز چشم من روانسی چه شط

مؤلف
مجهول
تبیین العجب بما ورد في فضل رجب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
أحمد بن علي بن محمد بن محمد الکناني العسقلاني المصري، أبوالفضل شهاب الدین ابن حجر
عنوان اصلی
تبیین العجب بما ورد في فضل رجب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
أحمد بن علي بن محمد بن محمد الکناني العسقلاني المصري، أبوالفضل شهاب الدین ابن حجر
فضائل لیلة نصف من شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
سالم بن محمد السنهوري النفراوي، أبوالنجا
عنوان اصلی
فضائل لیلة نصف من شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
سالم بن محمد السنهوري النفراوي، أبوالنجا
قلادة الذهب فیما ورد في شهر رجب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
عنوان اصلی
قلادة الذهب فیما ورد في شهر رجب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
هدية الرحيم الرحمن لأهل الإيمان في فضايل ليلة نصف شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
عنوان اصلی
هدية الرحيم الرحمن لأهل الإيمان في فضايل ليلة نصف شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
الأربعون حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
تاریخ نگارش
بیست و ششم اسفند ماه 1172
عنوان اصلی
الأربعون حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
تاریخ نگارش
 • بیست و ششم اسفند ماه 1172
 • الرابع عشر من شعبان 1208
 • March 16th, 1794

مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
تنبيه الخلان علی فيض فضايل رمضان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
عنوان اصلی
تنبيه الخلان علی فيض فضايل رمضان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
مسلسل عاشوراء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر السُنباوي الأزهري المصري، شمس الدین الأمیر / الأمیر الکبیر
عنوان اصلی
مسلسل عاشوراء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر السُنباوي الأزهري المصري، شمس الدین الأمیر / الأمیر الکبیر
فضائل رمضان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
عبدالرحمن بن یوسف الأجهوري، أبوالفیض زین الدین
عنوان اصلی
فضائل رمضان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
عبدالرحمن بن یوسف الأجهوري، أبوالفیض زین الدین
إیضاح الجوامع
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
زین العابدین الگلپایگاني
عنوان اصلی
إیضاح الجوامع
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
زین العابدین الگلپایگاني
التبیان في بیان ما في لیلة النصف من شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
علي بن سلطان محمد الهروي المکي، نورالدین الملا علي القاري
عنوان اصلی
التبیان في بیان ما في لیلة النصف من شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
علي بن سلطان محمد الهروي المکي، نورالدین الملا علي القاري
نبذة في فضل لیلة نصف شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
محمد بن أبي محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البکري المصري، أبوالحسن
عنوان اصلی
نبذة في فضل لیلة نصف شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
محمد بن أبي محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البکري المصري، أبوالحسن
فضائل لیلة نصف من شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
سالم بن محمد السنهوري النفراوي، أبوالنجا
عنوان اصلی
فضائل لیلة نصف من شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
سالم بن محمد السنهوري النفراوي، أبوالنجا
قلادة الذهب فیما ورد في شهر رجب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
عنوان اصلی
قلادة الذهب فیما ورد في شهر رجب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)

مؤلف
عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الدملیجي الشاذلي، سویدان
شصت مجلس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
إسماعیل بن إبراهیم الدیزجي الزنجاني
تاریخ نگارش
1313
عنوان اصلی
شصت مجلس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (اعیاد - ایام و لیالی خاص)
تاریخ نگارش
 • 1313
 • 1353
 • 1934

مؤلف
إسماعیل بن إبراهیم الدیزجي الزنجاني