اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
حکایات اخلاقی
کد کنگره
BP 249/5

کتاب ها

سراج القلوب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
نصر بن سعد بن أبوالقاسم
عنوان اصلی
سراج القلوب
عنوان فرعی کتاب
زار مسئله مستخرج و مترجم از انجیل و تورات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
نصر بن سعد بن أبوالقاسم
سلوان المطاع في عدوان الأتباع
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمد بن عبدالله بن محمد بن ظفر الصقلي المکي، أبوعبدالله حجةالدین ابن ظفر
عنوان اصلی
سلوان المطاع في عدوان الأتباع
عنوان فرعی کتاب
سلوان المطاع في عدوان الأعداء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
محمد بن عبدالله بن محمد بن ظفر الصقلي المکي، أبوعبدالله حجةالدین ابن ظفر
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
جوامع الحکایات و لوامع الروایات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمد بن محمد بن یحیی العوفي البخاري، نورالدین / سدیدالدین
عنوان اصلی
جوامع الحکایات و لوامع الروایات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
محمد بن محمد بن یحیی العوفي البخاري، نورالدین / سدیدالدین
جلاء قلوب العارفین في حکایات الأولیاء و الصالحین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
أبوالقاسم بن محمد بن الحسین بن الشقیق الیمني، الشقیفي
عنوان اصلی
جلاء قلوب العارفین في حکایات الأولیاء و الصالحین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
أبوالقاسم بن محمد بن الحسین بن الشقیق الیمني، الشقیفي
-سیرت پادشاهان-
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
-سیرت پادشاهان-
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
زهرة المواعظ و زینة الواعظ
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
أحمد بن یحیی بن المرتضی بن المفضل الحسني الیمني، المهدي لدین الله
عنوان اصلی
زهرة المواعظ و زینة الواعظ
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
أحمد بن یحیی بن المرتضی بن المفضل الحسني الیمني، المهدي لدین الله
غرر الخصائص الواضحة و عرر النقائص الفاضحة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمد بن إبراهیم بن یحیی بن علي الأنصاري المروي المصري، أبوإسحاق جمال الدین الکتبي الوطواط
عنوان اصلی
غرر الخصائص الواضحة و عرر النقائص الفاضحة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
محمد بن إبراهیم بن یحیی بن علي الأنصاري المروي المصري، أبوإسحاق جمال الدین الکتبي الوطواط
البیان العاشر في حکایات الصالحین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
أحمد بن محمد، أبوالحسن
عنوان اصلی
البیان العاشر في حکایات الصالحین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
أحمد بن محمد، أبوالحسن
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلام علی رسوله محمد و اله اجمعین و در خبر است از جابر بن عبدالله که او روایت میکند از ابن {...}و او روایت میکند از ابن عباس که چون حضرت جبرئیل از حضرت رب العالمین در رسید و گفت یا رسول الله نامه بشهر خیبر بنویس...
انجام
شیرو طعام پیدا کردی که میمکیدی و غذای وی بودي و چون فرعونیان بر بنی اسرائیل غالب بودند دست تعدی بدختران ایشان دراز میکردند ایشان بموسی شکایت کردند موسی بحضرت حق سبحانه تعالی مناجات کرد پادشاه عالم فرمود که بگو دختران بنی اسرائیل را که هر گاه.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
زن در ایران باستان دارای مقامی بلند بود و ایرانیان قدیم برای این جنس در هیئت اجتماعی مرتبه ای شامخ معتقد بودند و او را در حقوق اجتماعی با مرد برابر میدانستند تعلیمات ایرانیان قدیم درباره زناشویی بی اندازه عاقلانه و نجیبانه بوده است ...
انجام
عادت منافی شهامت و فتوت است با اقوام و اقارب و دوستان و احباب خویش در مراوده و محاوره مؤدب و معقول و خونگرم باشید ولی در حامله رسمی و طرفدار راستی و درستی باشید که گفته اند در معاشرت برادر باشید و در معامله بیگانه بهترین دوستان و احباء شما کسی است که عیوب.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
چندانکه تو راضی و خشنود ی شوی و خطاب و لسوق یعطیک ربّک فرّضی و بر شرق عالم قدس شرق شوی چنانکه حقتعالی در کلام خود فرمود که سبحان الذّی اسری بعیده لیلاَ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنزیه امن اباتنا انّه هو السمیع البصیر...
انجام
زنانی که اکثر اوقات زنا کرده باشند و بر شوهر خود رغبت نکردند و در آنوقت میگویند وای بر حال ما که رسوای شدیم چرا که در دنیا پیروی شیطان کردیم و چرا پیروی حضرت رحمن نشدیمو همیشه.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
در خبر است از ان مقتداي زمره حقیقت و ان پیشوای لشکر طریقت و از ان نگین خاتم جلال و از ان جوهر عنصر کمال و از ان اطلس پوش والضی و از ان طیلسندار و لسوف یعطیک ربک فرجی ان صاحب و الاخرة خیر لک من الاولي ان مهتری که...
انجام
در انحدود منتظر و رود حکم و فرمان سر کار اقدس همایون خواهم بود تا چه حکم فرماید و بچه فرمان اید زیاده چه نگارد همواره منتظر و رود مژده سلامتي حالات و رجوع خدمات و فرمایشات و نوازشات میباشند ایام سعادت فرجام بکام مستدام باد ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
بر بعضی خواص بی نهایت و فواید بی شمار وارد از انجمله جهل خاصیت مذکور می شود اول اگر کسی در میان جمعی گرفتار شده باشد و درمانده باشد هفت بار بر خاک خواند بجانب ایشان بدهد خلاص یابد دوم اگر کسی را از دشمنان خوف باشد بر خواندن این کلمات مواظبت نماید و...
انجام
گفت عیسی است که مادرش مریم دختر عمران بود در تفسیر اهل البیت است که آل عمران نام علی بن ابی طالبست که ابوطالب را عمران نام بود در توریت و دلیل برین حدیث رسولی است که ما بال قوم اذا ذکر آل ابراهیم استبشر و او اذا ذکر آل عمران بولایتی و ولایت اهل بیتی و مودیتی.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
دیشب با خود میگفت که ببین خانه مرا بی است و من با خود اندیشیدم که در این کوچه به غیر از خانه من دیگر خانه نیست {...}در از خانه من بیرون آمده است اورا پیش طلبیدم و احوالی پرسیدم گفت که خری دارم که وضع حمل او نزدیک است وآزار میکشد باین خانه رفتم خانم و آقا خدا عمرشان را زیاد بکند مرغ بریانی بمن دادند ...
انجام
ایشان را نوازشی که {...جبلونی در چشم ایشان بکشیم {...}خود جای داد ور چشم ایشان کشیدند و قطره آب صدر مجلسی در بالای {...}ریخته و چشم ایشان از اول روشن و عترت مشغول شدند آزاد بخت ...

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
گفت روزی به سفر میرفتم در صحرای پر برف رسیدم کبری را دیدم که ارزن بزمین پاک می پاشید گفتم ای کبر چه میکنی گفت امروز مرغان صحرا دانه نیافتند از برای ایشان دانه می پاشم گفتم دانه که بیگانه کارد بر ندهد گفت آخر آنچه میکنم خدای تعالی می بیند ...
انجام
و حضرت امتان گناه کار را برداشته داخل بهشت سازد ای یاران از شرمساری روز قیامت بیندیشید و خود را از فعلهای شنیع دور دارید تا در آن روز در میان انبیاء ائمه و فرشتگان خجلت زده نباشید و شرمساری نبرید بدرستی که روز قیامت روزیست که جمیع پوشیده ها آشکار میکرد...

مؤلف
مجهول
سیر الملوک
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
عمر بن داود بن سلیمان الفارسي
عنوان اصلی
سیر الملوک
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
عمر بن داود بن سلیمان الفارسي
قصة سلامان وابسال
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصة سلامان وابسال
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
امثال عرب و حکایت عربیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مترجم
مجهول
عنوان اصلی
امثال عرب و حکایت عربیه
عنوان فرعی کتاب
امثال عرب| حکایات غریبه و عجیبه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مترجم
مجهول
نگارستان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
معین الدین جوینی
تاریخ نگارش
713 هجری شمسی
عنوان اصلی
نگارستان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
تاریخ نگارش
 • 713 هجری شمسی
 • 735 الهجریة القمریة
 • 1334 A.D.

مؤلف
معین الدین جوینی
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
حمد بی حد و ثناء بی عدد مر موجودی را که وجود جمله کائنات به جود اوست و باقی که بقاء همه عالم منوط به شرع و دین اوست
انجام
ملک گفت تاویل چگونه می کنم گفت اجازت فرمای تا من وزیر را بکشم آنگاه به قصاص او مرا بکش تا به حق کشته باشم ملک بخندید وزیر را گفت در این حالت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
حکایت دقیانوس و اصحاب کهف آنچه بر سر ایشان گذشته حاضر شدن دقیانوس راویان اخبار ناقلان آثار و گذارندگان اسرار حکایت در روایت چنین آورده اند
انجام
اگر باز کند از مشرق تا مغرب نور فرو گیرد جبرائیل با بندگان دگر در آن شب بیایند بر نمازگذاران قرآن خوانان سلام کنند چون صبح بدمد

مؤلف
مجهول
ظفرنامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ظفرنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
حکمت نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حکمت نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
[...] جوان از وی پرسید که تو کیستی که دشمن مرا هلاک کردی و منت بر جان من نهادی آن مرد این سخن از جوان شنید
انجام
پادشاه رخ بر مرد کرد و گفت این عورت ترا چه می شود مرد گفت این زن من است باز پادشاه رخ به جانب عورت کرد این مرد ترا چه باشد او گفت این دزد است [...]

مؤلف
مجهول
نفایس الاسمار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمد محمدی الله آبادی، غلام حیدر
تاریخ نگارش
1221 هجری شمسی
عنوان اصلی
نفایس الاسمار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
تاریخ نگارش
 • 1221 هجری شمسی
 • 1259 الهجریة القمریة
 • 1843 A.D.

مؤلف
محمد محمدی الله آبادی، غلام حیدر
روض الریاحین في حکایات الصالحین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
عبدالله بن أسعد بن علي الیافعي الیمني، أبومحمد عفیف الدین
عنوان اصلی
روض الریاحین في حکایات الصالحین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
عبدالله بن أسعد بن علي الیافعي الیمني، أبومحمد عفیف الدین
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
چون نصیحت مایه رستگاری است و سبب درست کاری خاصه کلام [...] دولت و خاندان عزت که از سر بزرگی و بزرگ منشی برخواسته
انجام
از مضافات فارس و حلوان از عراق و سرحدی از دیاربکر و اهل از [...] از جرجان و چند ناحیت [...] گرگان و طبرستان هم از آثار اوست

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
باید که در این کار مرد امین باشد که در قیامت درنماند و باید که بروی خلق سخن نسخ نگوید و خیره
انجام
حمد و ثنای نامنتهای پروردگاری را که احکام استحکام قواعد اسلام را منجای طالبان سعادت

مؤلف
مجهول
عین الأدب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
خضر خويشکي چشتي، ثابت قدمخان
تاریخ نگارش
مهر ماه 1093
عنوان اصلی
عین الأدب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
تاریخ نگارش
 • مهر ماه 1093
 • رمضان 1126
 • September 1714

مؤلف
خضر خويشکي چشتي، ثابت قدمخان
مرآت المروات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
عبدالملک بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیشابوري، أبومنصور
عنوان اصلی
مرآت المروات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر

مؤلف
عبدالملک بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیشابوري، أبومنصور
معید النعم و مبید النقم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، أبونصر
عنوان اصلی
معید النعم و مبید النقم
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، أبونصر
سر العالمین و کشف ما في الدارین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، أبوحامد زین الدین حجةالإسلام
عنوان اصلی
سر العالمین و کشف ما في الدارین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، أبوحامد زین الدین حجةالإسلام
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
در اخبار صحيح آمده است که حضرت حق سبحانه و تعالي بندگاني که نافرماني کردند ايشانرا مسخ کرد چون از فرمان خدايتعالي و از پيغمبر ابا کردند
انجام
حضرت رسالت پناه برداشت بشرف اين بزرگوار و داوري را به روز قيامت انداخت که مکافات هرکسي از نيکي و بدي در آخر الزمان بدهتد

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
یکی از بزرگان گفته اند که در کوفه کودکی را دیدم که در زیر دریچه ایستاده بود
انجام
چه معنی دارد گفت سما زمین است ذات هم از این جمله چیزیست لکن حبک را

مؤلف
مجهول
الروض الفائق في المواعظ والرقائق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
شعیب بن عبدالله بن سعد بن عبدالکافي المصري، أبومدین الحریفیش
عنوان اصلی
الروض الفائق في المواعظ والرقائق
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
شعیب بن عبدالله بن سعد بن عبدالکافي المصري، أبومدین الحریفیش
هفت کشور
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمد بن محمد أمیر فخری الهروی
عنوان اصلی
هفت کشور
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
محمد بن محمد أمیر فخری الهروی
جامع الحکایات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جامع الحکایات
عنوان فرعی کتاب
مجموعة الحکایات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
در المجالس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
شیخ مظهر بخاری
عنوان اصلی
در المجالس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
شیخ مظهر بخاری
مجموعة اللطایف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
عوض محمد
عنوان اصلی
مجموعة اللطایف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
توضیحات
کتاب شامل سرفصل هایی با عناوین: انوار سهیلی، روضة الصفا، مرصاد العباد، سراج القلوب، ذخیرة الملوک، نزهة الأرواح، در المجالس، اخلاق جلالی و اشعاری از مثنوی معنوی، هفت اورنگ جامی، غزلیات حافظ و دیوان صائب است.

مؤلف
عوض محمد
روضة العشاق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
خرمی تبریزی
عنوان اصلی
روضة العشاق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
خرمی تبریزی
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
قاضی نیشابوری
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
قاضی نیشابوری
ریاض اللطایف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
1006
عنوان اصلی
ریاض اللطایف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
تاریخ نگارش
 • 1006
 • 1037
 • 1628
توضیحات
این کتاب منتخباتی است از گلستان سعدی و واعظ کاشفی

مؤلف
مجهول
در المجالس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
البدري
عنوان اصلی
در المجالس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
البدري
روضة الخلد
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجد خوافی
عنوان اصلی
روضة الخلد
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجد خوافی
مجمع الحکایات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مجمع الحکایات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
أنیس الأحرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
رکن الدین بن حافظ العثمانی الحجازی
عنوان اصلی
أنیس الأحرار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
توضیحات
در فهارس موجود یافت نشد

مؤلف
رکن الدین بن حافظ العثمانی الحجازی
أخلاق عزیزي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
محمدصادق الحسینی الجانداري المنشي البخاری
عنوان اصلی
أخلاق عزیزي
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
محمدصادق الحسینی الجانداري المنشي البخاری
نسیم الربیع
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
أبوالقاسم نصربن أحمد الشادانی النشابوری
عنوان اصلی
نسیم الربیع
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
أبوالقاسم نصربن أحمد الشادانی النشابوری
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب مجموعه ای از حکایات اخلاقی و اشعار است که احتمالا اشعار از شخصی به نام حسامی باشد
آغاز
و انگشت [...] گفت که در من خواهند پوشید که از همه بزرگترم و انگشت چهارم گفت
انجام
چو افتد تیهو در جنگل باز / نه مانده پر زدن او را نه پر پرواز

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
و هر درجه فرود منست آرزوی من آن است که خلیفه خویش را هم از من پیدا گردانی
انجام
گفت الهی یکی از امتان حبیب خود را در دوزخ گرفتار نگردانی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
[...]خواجه از آن مرد چون این سخن بشنید مبلغ مال بوی داد آن مرد آن مالها را از خوجه بستاند او را چندان[...]که هیچکس عدد آنرا ندانست
انجام
دریغا جمالش بسیری ندیدیم/ که[...]مست و مدهوش و دیوانه بودیم

مؤلف
مجهول
درة التاج
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
عنوان اصلی
درة التاج
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
آغاز
ذکر توجه موسی بن عمران علیه افضل المنان بکوه طور و طلب روئیت خالق [...]ترانه شنیدن و نزول نور
انجام
شقایق حقایق گلشن گردان شاخ هر چه نمیباید از درخت همت بفکن و پنج هر چه نمی شاید از زمین

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
الحمد لله الذی خلق الجود من العدم/ فبدت علی صفحاته انوار اسرار القدم
انجام
ملک عادل شمس الدین تازی گوی برای خاطر شیخ سعدی خرما و بهای خرما ببقالان داده بودند ببخشید و صبح باز

مؤلف
مجهول
حکایات نفائس
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حکایات نفائس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
رسول خدای جدایی می آید رنجور می گردد وای بر عاصی که از رحمت خدای عزوجل جدا می ماند حال وی چگونه باشد
انجام
تا بگوید که محمد رسول الله ایمانشان درست شد خداوندا ایمان را و همه را توفیق طاعت ده و پرهیز معصیت و صلی الله علیه و علی اله و سلم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
چون پناه بغیر ما بردی لاجرم دیدی آنچه دیدی ازین مقدمه ترا معلوم شد همه را که پناه بخدای تعالی باید برد و سوال از خدای عز و جل باید کرد
انجام
عمر در کار است چون او را این مقدار علم باشد کفایت است و اگر در باب زکاه و حج مشکلی افتد عند الاحتیاج از علی بپرسد

مؤلف
مجهول
حکایت
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حکایت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
تا خدای تعالی ایشان را عذابی کند آن شب صبر کرد و صبح در صندوق رفت
انجام
در بیشه رفت چون شاه بیدار گشت جبرئیل تعقیب نموده

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
و همه فرياد و نوحه و زاري مشغول شوند اما فايده نکند و از طاعت محروم مانند و آنزمان مومنان را توبه کردن و کافرانرا
انجام
من ... مفسران گفته است که الحمد لله پنج حرف است خداي تهالي در هر شب نه روزي پنج وقت نماز واجب کرده است هر که اين پنج حرف الحمد را بر زبان

مؤلف
مجهول
أدب نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
أدب نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
حدیث قدسی این معنی باشد یعنی باین مرتبه که رسیدن {....}یعنی بغیر آثار صنع من و چیزی که رضای من در ان باشد چیزی نمی بیند بغیر رضای من چیزی نمیشنود و مرادات نفساني او برطرف می شود و مرادات خدا اختیار میکنند و بعضی گفته اند که مراد اینست که چون اعضا و جوارح آدمی نزد اینکس عزیز و گرامی باشد...
انجام
ایضا احادیث متواتره وارد است که معنی قرآن را کسی بغیر ایشان نمیداند و علم ما کان و ما یکون تا روز قیامت و جمیع شرایع و احکام در قرآن است و علمش نزد ایشان محزونست و قرانرا هفت بطن یا هفتاد بطن است و علم جمیع آن بطون نزد ایشان است و هم چنین عمل نمودن بجمیع احکام و شرایع ..

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نثر
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
آغاز
به آن حضرت سبحانه اگر کسی انواع ریاضات کشید و این معنی بدو منکشف نشد
انجام
بسیار بسیار ناخوش آمد که برای خواندن [...] چرا مشوش سازید و فرمودند که توجه باطنی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات
کتاب مجموعه ای از موضوعات متفرقه می باشد
آغاز
لقد صدق ابوسلیمان الدارانی حیث قال لو لم [...] العاقل فیما بقی من [...] الا علی فوت ما مضی منه فی غیر الطاعة
انجام
پس هر کس به خاطرآورد مصیبت ما را و گریه کند بر ما خدا حیا می کند از این که عذاب کند او را

مؤلف
مجهول
الستین الجامع للطائف البساتین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
أحمد بن محمد الطوسي، أبوبکر
عنوان اصلی
الستین الجامع للطائف البساتین
عنوان فرعی کتاب
أحسن القصص| تفسیر سوره یوسف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
أحمد بن محمد الطوسي، أبوبکر
لطایف الظرایف
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • طنز، هجو و هزل
مؤلف
علي بن الحسین، الواعظ الکاشفي الصفي
تاریخ نگارش
911
عنوان اصلی
لطایف الظرایف
عنوان فرعی کتاب
لطایف الطوایف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • طنز، هجو و هزل
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
تاریخ نگارش
 • 911
 • 939
 • 1533

مؤلف
علي بن الحسین، الواعظ الکاشفي الصفي
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
أحمد بن عثمان
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی

مؤلف
أحمد بن عثمان
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • سبک - انشا - آیین نگارش
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • حکایات اخلاقی
توضیحات
اثر بیاضی است که شامل آیین نگارش، پند و اندرزهای اخلاقی و گزیده هایی از اشعار شعرا می باشد
آغاز
بر روی صواب نمای دین و ملت پوشیده نماند که دنیا داریست بیمقدار
انجام
قسم بخاک در بارگاه ای محمود که آبروی من آمد ز گریه های فراق

مؤلف
مجهول