اطلاعات موضوع

سلسله مراتب
عنوان موضوع
آموزش و پرورش
کد کنگره
L

کتاب ها

هدایة الأطفال
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
یحیی بن عبدالحمید الکردستاني
عنوان اصلی
هدایة الأطفال
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
یحیی بن عبدالحمید الکردستاني
کراریس منتخبة من کتاب جواهر العقدین في فضل الشرفین شرف العلم الجلي و النسب النبوي العلي
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
علی بن عبدالله بن أحمد بن علي الحسني السمهودي، أبوالحسن نورالدین
عنوان اصلی
کراریس منتخبة من کتاب جواهر العقدین في فضل الشرفین شرف العلم الجلي و النسب النبوي العلي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
علی بن عبدالله بن أحمد بن علي الحسني السمهودي، أبوالحسن نورالدین
تعلیم المتعلم طریق التعلم
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
نعمان بن إبراهیم بن خلیل الزرنوجي، تاج الدین
عنوان اصلی
تعلیم المتعلم طریق التعلم
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
نعمان بن إبراهیم بن خلیل الزرنوجي، تاج الدین
طب النبي
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
أبوالعباس مستغفري
عنوان اصلی
طب النبي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
أبوالعباس مستغفري
تحریر المقال في آداب و أحکام و فوائد یحتاج إلیها مودبو الأطفال
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
أحمد بن محمد بن محمد / علي بن علي / حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، أبوالعباس شهاب الدین ابن حجر الهیتمي
عنوان اصلی
تحریر المقال في آداب و أحکام و فوائد یحتاج إلیها مودبو الأطفال
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
أحمد بن محمد بن محمد / علي بن علي / حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، أبوالعباس شهاب الدین ابن حجر الهیتمي
ریاضة الصبیان
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
محمد بن محمد الأنبابي، شمس الدین
عنوان اصلی
ریاضة الصبیان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
محمد بن محمد الأنبابي، شمس الدین
فیض الحرم
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
أحمد بن عیسی بن لطف الله السلانیکي العاشقي، منجم باشي
عنوان اصلی
فیض الحرم
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
أحمد بن عیسی بن لطف الله السلانیکي العاشقي، منجم باشي
تربیه الطفل
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
تاریخ نگارش
قرن چهاردهم
عنوان اصلی
تربیه الطفل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش
تاریخ نگارش
 • قرن چهاردهم
 • القرن الرابع عشر
 • 20th century
توضیحات
این اثر درباره تربیت است ، مولف در آغاز هر مطلب منظومه ای در ارتباط با مطلب خود آورده و پس از آن به شرح مطلب میپردازد

مؤلف
عبدالزهراء الشیخ حسین الصغیر الخاقانی
غایة الکمال في بیان أفضل الأعمال
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
علي بن حسام الدین بن عبدالملک بن قاضی خان الجنپوری الهندی، علاءالدین المتقی
عنوان اصلی
غایة الکمال في بیان أفضل الأعمال
عنوان فرعی کتاب
نتیجة الفتاح العلیم في فضل التعلم و التعلیم|
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش

مؤلف
علي بن حسام الدین بن عبدالملک بن قاضی خان الجنپوری الهندی، علاءالدین المتقی
کتاب
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
آغاز
بهره مند نشئه صهبای فیوض حضرت سبحانی خویشتن را مشعله آرای لقای کوکبه سلطانی نمیگرداند شعر چو گل باشد چه کار آید سپر غم
انجام
محرر نیز چهار است محرر دیوان سر کار و محرر املاک قدیم و محرر املاک جدید و محرر رکابخانه بعضی از این مذکورات ظاهر بود تفصیل کرده نشد

مؤلف
مجهول
شرح آداب المتعلمین
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
محمدلبیب بن محمدحبیب الورشجی الیوهجی
عنوان اصلی
شرح آداب المتعلمین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مباحث خاص (اخلاق اجتماعی)
بر اساس کتاب
تعلیم المتعلم طریق التعلم شرح

مؤلف
محمدلبیب بن محمدحبیب الورشجی الیوهجی
شرح تعلیم المتعلم طریق التعلم
موضوع
 • آموزش و پرورش
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح تعلیم المتعلم طریق التعلم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • آموزش و پرورش
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مباحث خاص (اخلاق اجتماعی)
بر اساس کتاب
تعلیم المتعلم طریق التعلم شرح

مؤلف
مجهول