پربازدید ترین نسخه ها

رساله
رساله : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
68 ناقص
مجلد
PAK-001-1296
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
شرح اسکندر نامه
شرح اسکندر نامه : مؤلف مجهول
کاتب ابن اسماعیل
عنوان روی نسخه
شرح اسکندر نامه
تعداد صفحات
166 ناقص
مجلد
PAK-001-1518
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1238 هجری شمسی
 • 1276 الهجریة القمریة
 • 1859 A.D.
کاتب
ابن اسماعیل

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح اسکندر نامه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
شرح مثنوی
شرح مثنوی : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح مثنوی
تعداد صفحات
286 کامل
مجلد
PAK-001-1188
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح مثنوی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
داستانهای امیر حمزه
داستانهای امیر حمزه : مؤلف مجهول
کاتب احمد بن بهادر بیگ
عنوان روی نسخه
داستانهای امیر حمزه
تعداد صفحات
449 ناقص
مجلد
PAK-001-1142
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
احمد بن بهادر بیگ

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
داستانهای امیر حمزه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • علما و ائمه
مؤلف
مجهول
منبهات الحدیث
منبهات الحدیث : مؤلف مجهول
کاتب محمد ارفندک
عنوان روی نسخه
منبهات الحدیث
تعداد صفحات
158 کامل
مجلد
PAK-001-0867
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
محمد ارفندک

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منبهات الحدیث
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
142 ناقص
مجلد
PAK-001-0863
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
در آغاز و انجام افتادگی دارد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول
رساله
فضایل چهار یار نبی : مؤلف مجهول
کاتب محمد بن رفیع
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
16 کامل
مجلد
PAK-001-1645
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
محمد بن رفیع

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فضایل چهار یار نبی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • علما و ائمه
مؤلف
مجهول
دیوان
دیوان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
328 ناقص
مجلد
PAK-001-1642
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات کتاب
مجموعه ای گزیده شده از شاعران بزرگ چون جامی و مولوی و بیدل
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
438 ناقص
مجلد
PAK-001-1623
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
توضیحات کتاب
مجموعه ایست کشکول مانند که غالبا مطالبش فقهی است.
مؤلف
مجهول
گلدسته فرهنگ بوستان
گلدسته فرهنگ بوستان : مؤلف کریمداد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
گلدسته فرهنگ بوستان
تعداد صفحات
132 کامل
مجلد
PAK-001-1739
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 11 تیر 1233 هجری شمسی
 • 7 شوال 1270 الهجریة القمریة
 • July 2, 1854 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
گلدسته فرهنگ بوستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
کریمداد
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مهدی بن محمدحسین بن ابوطالب الکاشاني الاراني
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
94 کامل
مجلد
IRN-015-0230
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 30 مهر 1214 هجری شمسی
 • 1 رجب 1251 الهجریة القمریة
 • October 22, 1835
کاتب
مهدی بن محمدحسین بن ابوطالب الکاشاني الاراني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
تقریرات درس محمدحسین الإصفهاني
تقریرات درس محمدحسین الإصفهاني : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تقریرات درس محمدحسین الإصفهاني
تعداد صفحات
286 کامل
مجلد
IRQ-001-0985
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1318 هجری شمسی
 • 1359 الهجریة القمریة
 • 1940
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تقریرات درس محمدحسین الإصفهاني
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
الحاشیة علی شرح اللمعة الدمشقیة
حاشیة شرح اللمعة الدمشقیة : مؤلف محمدجعفر الإصفهاني
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
الحاشیة علی شرح اللمعة الدمشقیة
تعداد صفحات
327 ناقص
مجلد
IRQ-001-1948
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح اللمعة الدمشقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدجعفر الإصفهاني
حاشیة شرح کتاب الزکاة
حاشیة شرح کتاب الزکاة : مؤلف محمدباقر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة شرح کتاب الزکاة
تعداد صفحات
165 کامل
مجلد
IRQ-001-1832
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 21 تیر 1219 هجری شمسی
 • 13 جمادى الاولى 1256 الهجریة القمریة
 • July 12, 1840
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة شرح کتاب الزکاة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر
رسالة
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
5 ناقص
مجلد
IRQ-001-1664
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1290 هجری شمسی
 • 1330 الهجریة القمریة
 • 1911
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
478 ناقص
مجلد
IRN-011-0033
محل نگهداری
 • ایران
 • مجتهدي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
حاشیة علی کتاب العقل و العلم و التوحید من کتاب الکافي
حاشیة کتاب العقل و العلم و التوحید من کتاب الکافي : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة علی کتاب العقل و العلم و التوحید من کتاب الکافي
تعداد صفحات
331 ناقص
مجلد
IRN-018-0496
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة کتاب العقل و العلم و التوحید من کتاب الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
468 ناقص
مجلد
IRN-016-1203
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 3 تیر 1217 هجری شمسی
 • 2 ربيع الثاني 1254 الهجریة القمریة
 • June 24, 1838 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
مفتاح النجاح في تلخیص الاصلاح
مفتاح النجاح في تلخیص الاصلاح : مؤلف علي بن محمد بن إسماعیل الحائري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مفتاح النجاح في تلخیص الاصلاح
تعداد صفحات
181 کامل
مجلد
IRQ-001-2279
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 7 مرداد 1198 هجری شمسی
 • 8 شوال 1234 الهجریة القمریة
 • July 30, 1819
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفتاح النجاح في تلخیص الاصلاح
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن محمد بن إسماعیل الحائري
دیوان
دیوان : مؤلف أبوطالب الهمداني الکاشاني، ملک الشعراء کلیم
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
336 کامل
مجلد
USA-001-0134
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
أبوطالب الهمداني الکاشاني، ملک الشعراء کلیم
أنوار النزول
انوار النزول : مؤلف آغامحمد
کاتب محمدحسین بن محمد حسن
عنوان روی نسخه
أنوار النزول
تعداد صفحات
979 ناقص
مجلد
IRN-016-1230
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 4 آبان 1230 هجری شمسی
 • 1 محرم 1268 الهجریة القمریة
 • October 26, 1851 A.D.
توضیحات نسخه
في مقدمة المخطوطة اجازات لبعض العلماء للمؤلف
کاتب
محمدحسین بن محمد حسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
انوار النزول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
آغامحمد
نیات العبادات و صیغ العقود و الإیقاعات
محاسن الکلمات في معرفة النیات و صیغ العقود و الإیقاعات : مؤلف الحسین بن مفلح بن الحسن بن رشید بن صلاح الصیمري
کاتب حسین بن سید علی سید محمد حسینی
عنوان روی نسخه
نیات العبادات و صیغ العقود و الإیقاعات
تعداد صفحات
92 کامل
مجلد
IRN-018-0249
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 4 شهریور 960 هجری شمسی
 • 17 رجب 989 الهجریة القمریة
 • August 26, 1581 A.D.
کاتب
حسین بن سید علی سید محمد حسینی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
محاسن الکلمات في معرفة النیات و صیغ العقود و الإیقاعات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
الحسین بن مفلح بن الحسن بن رشید بن صلاح الصیمري
کتاب
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
662 ناقص
مجلد
IRN-018-0188
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
القضاء و الشهادات
القضاء و الشهادات : مؤلف محمد بن طعمة الزریقي
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
القضاء و الشهادات
تعداد صفحات
344 کامل
مجلد
IRQ-001-1540
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القضاء و الشهادات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن طعمة الزریقي
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
202 ناقص
مجلد
IRQ-001-1030
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
مفتاح الصرف
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مفتاح الصرف
تعداد صفحات
78 ناقص
مجلد
PAK-001-1690
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
توضیحات کتاب
فهرست نگار اولیه آنرا «مفتاح الصرف» نامیده است.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
283 کامل
مجلد
PAK-001-0989
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
چهل حدیث
چهل حدیث : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
چهل حدیث
تعداد صفحات
15 ناقص
مجلد
PAK-001-0874
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
به انضمام مکتوبات دیگر.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
چهل حدیث
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
175 ناقص
مجلد
PAK-001-1189
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
مجموعه عبدیه
مجموعه عبدیه : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مجموعه عبدیه
تعداد صفحات
241 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1093
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مجموعه عبدیه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
رساله
عرفان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
24 ناقص
مجلد
PAK-001-1331
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
عرفان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
262 ناقص
مجلد
IRN-018-0532
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
180 ناقص
مجلد
IRN-018-0512
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
409 ناقص
مجلد
IRN-018-0265
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
توضیحات نسخه
درانجام افتادگی دارد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
هدایة الطالبین
هدایة الطالبیین : مؤلف الحسن بن علي الحسینی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
هدایة الطالبین
تعداد صفحات
429 کامل
مجلد
IRN-018-0196
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 1234 هجری شمسی
 • 1272 الهجریة القمریة
 • 1855 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
هدایة الطالبیین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
الحسن بن علي الحسینی
لقطة العلم
لقطة العلم : مؤلف محمد بن عبدالوهاب بن داود الهمداني، إبن داود
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
لقطة العلم
تعداد صفحات
31 ناقص
مجلد
IRN-020-0587
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
لقطة العلم
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح
مؤلف
محمد بن عبدالوهاب بن داود الهمداني، إبن داود
دیوان
دیوان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
96 ناقص
مجلد
IRN-016-0554
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
مسایل الزکاة
مسایل الزکاة : مؤلف محمدقاسم بن محمدرضا
کاتب محمدباقر بن اسماعیل
عنوان روی نسخه
مسایل الزکاة
تعداد صفحات
84 کامل
مجلد
IRN-016-0431
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 23 بهمن 1077 هجری شمسی
 • 11 شعبان 1110 الهجریة القمریة
 • February 11, 1699 A.D.
کاتب
محمدباقر بن اسماعیل

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مسایل الزکاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدقاسم بن محمدرضا
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
304 ناقص
مجلد
PAK-001-0595
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده است.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
490 ناقص
مجلد
PAK-001-0606
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة : مؤلف عبدالنبي بن محمد مفید البحراني الشیرازي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صلاة الجمعة
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0766
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 3 اردیبهشت 1252 هجری شمسی
 • 25 صفر 1290 الهجریة القمریة
 • April 23, 1873 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صلاة الجمعة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
عبدالنبي بن محمد مفید البحراني الشیرازي
دیوان
دیوان : مؤلف محیي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
380 ناقص
مجلد
PAK-001-1220
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محیي
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
440 ناقص
مجلد
IRN-018-0170
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
النخبة الجوادیه
النخبة الجوادیه : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
النخبة الجوادیه
تعداد صفحات
218 ناقص
مجلد
IRN-016-0273
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
النخبة الجوادیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
توضیحات کتاب
نسخ علی المخطوط النخبه الجوادیة وعند الأغا بزرک فی کتاب الذریعة وجد اسم مقرب « التحفة الجوادیة»
مؤلف
مجهول
منظومه
خرم و راز : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منظومه
تعداد صفحات
522 کامل
مجلد
PAK-001-0962
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1234 هجری شمسی
 • 1272 الهجریة القمریة
 • 1855 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خرم و راز
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات کتاب
مثنوی داستانی عشق خرم به زیبا و بعضی جنگها از شاعری گویا از قرن یازدهم و ساکن هند ، احتمالا محمد فدائی باشد تاریخ سرودن آن را شاعر به نظم چنین گفته : خرد را شد چو تاریخش حواله /بگفتا خرم و زیبا رساله ، که باید 1161 باشد . مثنوی بدین نام نیز در بمبئی بسال 1329 و 1331 و در تهران سال 1325 چاپ سنگی شده
مؤلف
مجهول
رحمه الامة فی اختلاف الائمة
رحمة الامة في إختلاف الائمة : مؤلف محمد بن عبدالرحمن بن الحسین القرشي القاضي الصفدي الدمشقي العثماني، صدرالدین أبي عبدالله الخطیب
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رحمه الامة فی اختلاف الائمة
تعداد صفحات
210 کامل
مجلد
IRN-020-0518
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 8 اسفند 1156 هجری شمسی
 • 29 محرم 1192 الهجریة القمریة
 • February 26, 1778 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رحمة الامة في إختلاف الائمة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
تیر 757 هجری شمسی
مؤلف
محمد بن عبدالرحمن بن الحسین القرشي القاضي الصفدي الدمشقي العثماني، صدرالدین أبي عبدالله الخطیب
نافله شب و ادعیه آن
نافله شب و ادعیه آن : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نافله شب و ادعیه آن
تعداد صفحات
69 ناقص
مجلد
IRN-018-0041
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نافله شب و ادعیه آن
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
کتاب
فقه حنفی : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
511 ناقص
مجلد
PAK-001-2103
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فقه حنفی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول