اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعه
تعداد صفحات
398 کامل
مجلد
IRN-024-0014
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
تاریخ کتابت
 • 982
 • 1012
 • 1603
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

حدیقة الشیعة
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعة
تعداد صفحات
832 کامل
مجلد
IRN-003-0494
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
حدیقة الشیعة
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعة
تعداد صفحات
330 ناقص
مجلد
IRQ-001-0646
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
حدیقة الشیعة
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب کلب علي بن مراد
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعة
تعداد صفحات
525 کامل
مجلد
USA-001-0269
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 20 آبان 1052 هجری شمسی
 • 1 شعبان 1084 الهجریة القمریة
 • November 10, 1673
کاتب
کلب علي بن مراد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
حدیقة الشیعة
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعة
تعداد صفحات
549 کامل
مجلد
IRN-011-0030
محل نگهداری
 • ایران
 • مجتهدي
توضیحات نسخه
تاریخ وقفنامه 1244 است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
حدیقة الشیعة
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعة
تعداد صفحات
648 کامل
مجلد
IRN-014-0030
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
تاریخ 1250 در آغاز نسخه دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
حدیقة الشیعه
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعه
تعداد صفحات
120 ناقص
مجلد
IRN-018-0200
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
حدیقة الشیعه
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعه
تعداد صفحات
466 ناقص
مجلد
PAK-001-1838
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
حدیقة الشیعة
حدیقة الشیعة : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حدیقة الشیعة
تعداد صفحات
146 ناقص
مجلد
IRN-015-0212
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیقة الشیعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس

نظرات و پیشنهادها