اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تکمله الشرائع
تعداد صفحات
485 کامل
مجلد
IRQ-005-0005
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • دهم اسفند ماه 1251
 • الأول من محرم 1290
 • February 28th, 1873
توضیحات نسخه
ظاهرا نسخه بخط شارح است ، این نسخه دربرگیرنده کتاب نکاح است و همان نسخه ای است که مرحوم شیخ آقابزرگ دیده و در الذریعه 13/ 328 از آن یاد کرده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح شرائع الاسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
بیست و دوم شهریور ماه 1259
توضیحات کتاب
تاریخ تالیف به استناد تاریخی که در انجامه نسخه یاد شده ثبت گردید و احتمالا تاریخ کتابت نسخه باشد
مؤلف
محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي

نسخه های مرتبط

تکمله الشرائع
شرح شرائع الاسلام : مؤلف محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تکمله الشرائع
تعداد صفحات
938 کامل
مجلد
IRQ-005-0001
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
تاریخ کتابت
 • بیست و دوم شهریور ماه 1259
 • الثامن من شوال 1297
 • September 12th, 1880
توضیحات نسخه
نسخه نادر است ، تاریخی که در انجامه یاد شده احتمالا تاریخ کتابت نسخه نباشد بلکه تاریخ تالیف باشد ، این نسخه شامل کتابهای ایقاعات ، طلاق ، خلع ، مبارات ، ظهار ، کفارات ، ایلاء و کتاب اللعان میباشد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح شرائع الاسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
بیست و دوم شهریور ماه 1259
توضیحات کتاب
تاریخ تالیف به استناد تاریخی که در انجامه نسخه یاد شده ثبت گردید و احتمالا تاریخ کتابت نسخه باشد
مؤلف
محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي
تکمله الشرائع
شرح شرائع الاسلام : مؤلف محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تکمله الشرائع
تعداد صفحات
1110 کامل
مجلد
IRQ-005-0003
محل نگهداری
 • عراق
 • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
توضیحات نسخه
این نسخه شامل کتابهای عتق و تدبیر تا آخر کتاب اطعمه و اشربه میباشد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح شرائع الاسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
بیست و دوم شهریور ماه 1259
توضیحات کتاب
تاریخ تالیف به استناد تاریخی که در انجامه نسخه یاد شده ثبت گردید و احتمالا تاریخ کتابت نسخه باشد
مؤلف
محمد بن هاشم بن محسن الشرموطي الحلي النجفي

نظرات و پیشنهادها