اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
332 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRQ-005-0004
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
توضیحات نسخه
آثار خط خوردگی و تصحیح دارد ، احتمال میرود نسخه بخط شارح باشد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح شرائع الاسلام
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
احتمال میرود شارح سید محمد بن سید هاشم شرموطی درگذشته حدود 1307ق. باشد
مؤلف
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها