اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
نبعه الاحکام و نجعه الافهام
تعداد صفحات
25 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRQ-005-0004
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
توضیحات نسخه
نسخه بخش صلاه است و تا مبحث مواقیت را دربر میگیرد ، آثار خط خوردگی و تصحیح دارد و احتمال میرود نسخه بقلم سراینده باشد
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها