اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
796 ناقص
مجلد
IRQ-005-0002
محل نگهداری
  • عراق
  • مکتبه عبدالزهراء الصغیر - بغداد
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها