اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
170 ناقص
مجلد
IRN-025-0497
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و دوم تیر ماه 1192
 • الخامس عشر من رجب 1228
 • July 13th, 1813
کاتب
حسین بن محمد صادق الحسینی الامامی الاصفهانی

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

الوافیة
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب محسن بن محمد حسین شراده العاملی
عنوان روی نسخه
الوافیة
تعداد صفحات
100 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRQ-001-0124
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 14 بهمن 1188 هجری شمسی
 • 29 ذو الحجة 1224 الهجریة القمریة
 • February 3, 1810
کاتب
محسن بن محمد حسین شراده العاملی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
الوافیة
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب محمد بن عوض الحلي
عنوان روی نسخه
الوافیة
تعداد صفحات
188 کامل
مجلد
IRQ-001-2291
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 19 مهر 1173 هجری شمسی
 • 17 ربيع الاول 1209 الهجریة القمریة
 • October 11, 1794
کاتب
محمد بن عوض الحلي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
الوافیة
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب یوسف الدوباشي
عنوان روی نسخه
الوافیة
تعداد صفحات
151 ناقص
مجلد
IRQ-001-2311
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 31 اردیبهشت 1175 هجری شمسی
 • 14 ذو القعدة 1210 الهجریة القمریة
 • May 20, 1796
کاتب
یوسف الدوباشي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کتاب
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب احمد الکاتب
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
186 ناقص
مجلد
IRN-025-0517
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1228
 • 1265
 • 1849
کاتب
احمد الکاتب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
وافیة الأصول
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب محمدعلی بن زین العابدین الطباطبائي الخراساني
عنوان روی نسخه
وافیة الأصول
تعداد صفحات
266 کامل
مجلد
IRN-003-0258
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 8 آذر 1219 هجری شمسی
 • 5 شوال 1256 الهجریة القمریة
 • November 29, 1840
کاتب
محمدعلی بن زین العابدین الطباطبائي الخراساني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
وافیة الأصول
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
وافیة الأصول
تعداد صفحات
162 کامل
مجلد
IRN-018-0070
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 7 دی 1206 هجری شمسی
 • 11 جمادى الثانية 1243 الهجریة القمریة
 • December 29, 1827 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
وافیة
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
وافیة
تعداد صفحات
270 ناقص
مجلد
IRN-025-0471
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
وافیة الاصول
الوافیة : مؤلف عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
وافیة الاصول
تعداد صفحات
141 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0374
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
ششم فروردین ماه 1028
مؤلف
عبدالله بن محمد التوني البُشرُوي الخراساني، الفاضل التوني

نظرات و پیشنهادها