اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
398 ناقص
مجلد
IRN-025-0114
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
احمد بن حسن البقائی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک

نسخه های مرتبط

جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب علی بن عبدالخالق الخوئیني
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
471 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0369
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 5 فروردین 1220 هجری شمسی
 • 2 صفر 1257 الهجریة القمریة
 • March 25, 1841
توضیحات نسخه
+ مکتوبات
کاتب
علی بن عبدالخالق الخوئیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب محمدرحیم بن عبدالحسین الاسفرایني
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
477 کامل
مجلد
IRN-003-0374
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 27 تیر 1062 هجری شمسی
 • 24 رجب 1094 الهجریة القمریة
 • July 18, 1683
کاتب
محمدرحیم بن عبدالحسین الاسفرایني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
116 کامل
مجلد
IRN-003-0597
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در پایان نیز مکتوبات دیگری دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب محمد شریف بن محمد زمان القائني
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
420 کامل
مجلد
IRN-004-0083
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 21 خرداد 1047 هجری شمسی
 • 1 محرم 1079 الهجریة القمریة
 • June 10, 1668
کاتب
محمد شریف بن محمد زمان القائني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
390 کامل
مجلد
IRN-004-0131
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
164 ناقص
مجلد
IRQ-001-2099
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
287 ناقص
مجلد
IRQ-001-2292
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
ناشناسی در آغاز، کتاب را به طبرسی نسبت داده است، در متون و منابع قدیم، این اثر را از شیخ صدوق دانسته اند که اشتباه به نظر می رسد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب بهاء الدین میرزا بن شاهین
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
284 کامل
مجلد
IRN-016-0817
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 787 هجری شمسی
 • 811 الهجریة القمریة
 • 1408 A.D.
کاتب
بهاء الدین میرزا بن شاهین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
29 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0621
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
92 ناقص
مجلد
IRN-016-0858
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
آن را به محمد بن محمد الشعیري نیز نسبت داده اند
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الأخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الأخبار
تعداد صفحات
438 کامل
مجلد
IRN-016-1220
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 28 فروردین 1054 هجری شمسی
 • 22 محرم 1086 الهجریة القمریة
 • April 17, 1675 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الاخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الاخبار
تعداد صفحات
301 کامل
مجلد
IRN-020-0121
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1203 هجری شمسی
 • 1240 الهجریة القمریة
 • 1824 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الاخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الاخبار
تعداد صفحات
189 کامل
مجلد
IRN-020-0494
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 5 شهریور 1218 هجری شمسی
 • 17 جمادى الثانية 1255 الهجریة القمریة
 • August 27, 1839 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الاخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جامع الاخبار
تعداد صفحات
283 ناقص
مجلد
IRN-025-0100
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و هفتم تیر ماه 1
 • الأول من محرم 1
 • July 18th, 622
توضیحات نسخه
از انجام احتمالا یک برگ افتادگی دارد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک
جامع الاخبار
جامع الأخبار : مؤلف محمد بن محمد الشعیري السبزواري
کاتب محمد باقر بن بهاء الدین
عنوان روی نسخه
جامع الاخبار
تعداد صفحات
328 ناقص
مجلد
IRN-025-0124
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • نوزدهم خرداد ماه 1029
 • العاشر من جمادى الثانية 1060
 • June 9th, 1650
کاتب
محمد باقر بن بهاء الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات کتاب
ورد اسم المخطوط عند الآغا بزرک فی الذریعه بعنوان ( عقد اللئال فی مناقب النبي والآل )
مؤلف
محمد بن محمد الشعیري السبزواري مشکوک

نظرات و پیشنهادها