اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
254 ناقص
مجلد
IRN-025-0598
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • چهاردهم تیر ماه 1147
 • التاسع عشر من صفر 1182
 • July 4th, 1768
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نجاة العباد فی یوم المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد فی یوم المعاد
تعداد صفحات
338 کامل
مجلد
IRN-004-0053
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب عبدالرحیم بن اخداد السدهي النجماني
عنوان روی نسخه
نجاة العباد
تعداد صفحات
410 کامل
مجلد
IRN-015-0229
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
عبدالرحیم بن اخداد السدهي النجماني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد
تعداد صفحات
244 کامل
مجلد
IRQ-001-1503
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 2 بهمن 1228 هجری شمسی
 • 9 ربيع الاول 1266 الهجریة القمریة
 • January 22, 1850
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد في یوم المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد في یوم المعاد
تعداد صفحات
244 ناقص
مجلد
IRQ-001-1951
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 8 آبان 1226 هجری شمسی
 • 21 ذو القعدة 1263 الهجریة القمریة
 • October 30, 1847
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد
تعداد صفحات
134 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0025
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد في المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد في المعاد
تعداد صفحات
212 کامل
مجلد
IRN-013-0004
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب حسین بن اقا اصغر الکالبایکاني
عنوان روی نسخه
نجاة العباد
تعداد صفحات
237 کامل
مجلد
IRN-016-0398
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 30 بهمن 1224 هجری شمسی
 • 23 صفر 1262 الهجریة القمریة
 • February 19, 1846 A.D.
کاتب
حسین بن اقا اصغر الکالبایکاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد في یوم المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد في یوم المعاد
تعداد صفحات
402 ناقص
مجلد
IRN-018-0100
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 1228 هجری شمسی
 • 1266 الهجریة القمریة
 • 1849 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد في یوم المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد في یوم المعاد
تعداد صفحات
143 کامل
مجلد
IRN-018-0084
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 13 تیر 1225 هجری شمسی
 • 11 رجب 1262 الهجریة القمریة
 • July 4, 1846 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد في یوم المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب موسی ذهب ضالمی
عنوان روی نسخه
نجاة العباد في یوم المعاد
تعداد صفحات
150 کامل
مجلد
IRN-018-0371
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
موسی ذهب ضالمی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد فی یوم المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد فی یوم المعاد
تعداد صفحات
244 کامل
مجلد
IRN-018-0750
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 3 مرداد 1226 هجری شمسی
 • 12 شعبان 1263 الهجریة القمریة
 • July 25, 1847 A.D.
توضیحات نسخه
در اواسط کتاب در صفحه 177 تاریخ کتابت ذکر گردیده است .
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
نجاة العباد فی یوم المعاد
نجاة العباد فی یوم المعاد : مؤلف محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نجاة العباد فی یوم المعاد
تعداد صفحات
228 ناقص
مجلد
IRN-018-0785
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نجاة العباد فی یوم المعاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد الصغیر النجفي، صاحب الجواهر

نظرات و پیشنهادها