اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
370 ناقص
مجلد
IRN-025-0125
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

الخصال
الخصال : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب نظام الدین بن محمد
عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
420 کامل
مجلد
IRN-004-0032
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 11 خرداد 1048 هجری شمسی
 • 1 محرم 1080 الهجریة القمریة
 • May 31, 1669
کاتب
نظام الدین بن محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخصال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
الخصال
الخصال : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب نظام الدین محمد
عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
422 کامل
مجلد
IRN-007-0020
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه قهستاني - قائن
تاریخ کتابت
 • 1048 هجری شمسی
 • 1080 الهجریة القمریة
 • 1669
کاتب
نظام الدین محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخصال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
الخصال
الخصال : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
150 کامل
مجلد
IRQ-001-1390
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخصال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
الخصال
الخصال : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب حسین بن خلیل بن أسدالله النجفي الشیرازي
عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
224 کامل
مجلد
IRQ-001-1391
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 21 اردیبهشت 1290 هجری شمسی
 • 14 جمادى الاولى 1329 الهجریة القمریة
 • May 12, 1911
کاتب
حسین بن خلیل بن أسدالله النجفي الشیرازي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخصال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
الخصال
الخصال : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب الحسیني العاملي العیناثي
عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
357 کامل
مجلد
IRN-016-0779
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
فیه اوراق مخرومه
کاتب
الحسیني العاملي العیناثي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخصال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
الخصال
الخصال : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
446 کامل
مجلد
IRN-016-1324
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 27 اردیبهشت 1183 هجری شمسی
 • 7 صفر 1219 الهجریة القمریة
 • May 17, 1804 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخصال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
الخصال
الخصال : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الخصال
تعداد صفحات
607 کامل
مجلد
IRN-018-0432
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • مهر 1045 هجری شمسی
 • ربيع الثاني 1077 الهجریة القمریة
 • September, 1666 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الخصال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق

نظرات و پیشنهادها