اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
746 کامل
مجلد
IRN-025-0122
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • سیزدهم اردیبهشت ماه 1051
 • الخامس من محرم 1083
 • May 2nd, 1672
کاتب
عبدالغفار بن عبدالغني الحسني

نسخه های مرتبط

من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
316 کامل
مجلد
IRN-002-0065
محل نگهداری
 • ایران
 • انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
تاریخ کتابت
 • 17 فروردین 986 هجری شمسی
 • 9 ذو الحجة 1015 الهجریة القمریة
 • April 6, 1607
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لایحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لایحضره الفقیه
تعداد صفحات
546 کامل
مجلد
IRN-003-0431
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • مهر 1034 هجری شمسی
 • ذو الحجة 1065 الهجریة القمریة
 • October 1655
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمدتقی بن محمد
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
388 کامل
مجلد
IRN-003-0447
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • فروردین 1070 هجری شمسی
 • رجب 1102 الهجریة القمریة
 • March 1691
کاتب
محمدتقی بن محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
268 ناقص
مجلد
IRN-003-0460
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمدقاسم بن أمرالله الیزدي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
396 کامل
مجلد
IRN-003-0482
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 12 فروردین 1048 هجری شمسی
 • 29 شوال 1079 الهجریة القمریة
 • March 31, 1669
کاتب
محمدقاسم بن أمرالله الیزدي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لایحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب عزالدین بن مراد بیک کاظم الاسترابادي
عنوان روی نسخه
من لایحضره الفقیه
تعداد صفحات
572 کامل
مجلد
IRN-004-0018
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 1 اردیبهشت 1030 هجری شمسی
 • 1 جمادى الاولى 1061 الهجریة القمریة
 • April 21, 1651
کاتب
عزالدین بن مراد بیک کاظم الاسترابادي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد هادی بن محمد صالح المازني
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
456 کامل
مجلد
IRN-004-0119
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 16 خرداد 1057 هجری شمسی
 • 15 ربيع الثاني 1089 الهجریة القمریة
 • June 5, 1678
کاتب
محمد هادی بن محمد صالح المازني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب کاظم بن ميرزابيک الأسترابادي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
573 کامل
مجلد
IRN-007-0014
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه قهستاني - قائن
تاریخ کتابت
 • 20 اردیبهشت 1031 هجری شمسی
 • 1 جمادى الثانية 1062 الهجریة القمریة
 • May 9, 1652
کاتب
کاظم بن ميرزابيک الأسترابادي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
348 ناقص
مجلد
IRQ-001-1724
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
320 کامل
مجلد
IRQ-001-1725
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب یعقوب بن محمدعلی الهزارجریبي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
483 کامل
مجلد
IRQ-001-1769
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1075 هجری شمسی
 • 1108 الهجریة القمریة
 • 1696
کاتب
یعقوب بن محمدعلی الهزارجریبي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمدحسین بن رفیع الدین الفراهاني
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
634 کامل
مجلد
IRQ-001-1790
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 30 بهمن 1046 هجری شمسی
 • 7 رمضان 1078 الهجریة القمریة
 • February 19, 1668
کاتب
محمدحسین بن رفیع الدین الفراهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
729 کامل
مجلد
IRQ-001-1855
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • آذر 1042 هجری شمسی
 • جمادى الاولى 1074 الهجریة القمریة
 • November 1663
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
415 کامل
مجلد
IRQ-001-1934
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمدرضا بن قاسم الغراوي النجفي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
747 کامل
مجلد
IRQ-001-2142
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 27 فروردین 1288 هجری شمسی
 • 26 ربيع الاول 1327 الهجریة القمریة
 • April 16, 1909
کاتب
محمدرضا بن قاسم الغراوي النجفي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمدمؤمن بن نورالله الشریف الکرماني
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
683 کامل
مجلد
IRQ-001-2156
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 21 خرداد 1030 هجری شمسی
 • 22 جمادى الثانية 1061 الهجریة القمریة
 • June 11, 1651
کاتب
محمدمؤمن بن نورالله الشریف الکرماني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
254 کامل
مجلد
IRQ-001-2318
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1072 هجری شمسی
 • 1105 الهجریة القمریة
 • 1693
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
370 کامل
مجلد
IRN-012-0035
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
تاریخ کتابت
 • 6 دی 1050 هجری شمسی
 • 26 شعبان 1082 الهجریة القمریة
 • December 27, 1671
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لایحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لایحضره الفقیه
تعداد صفحات
464 کامل
مجلد
IRN-011-0015
محل نگهداری
 • ایران
 • مجتهدي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیة
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد بن غیاث باختری جلال الدین میرک
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیة
تعداد صفحات
237 ناقص
مجلد
IRN-016-0171
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 28 آبان 1073 هجری شمسی
 • 1 ربيع الثاني 1106 الهجریة القمریة
 • November 18, 1694 A.D.
کاتب
محمد بن غیاث باختری جلال الدین میرک

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد حسین بن محمد علي الریزي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
20 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0250
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 12 فروردین 1221 هجری شمسی
 • 20 صفر 1258 الهجریة القمریة
 • April 1, 1842 A.D.
کاتب
محمد حسین بن محمد علي الریزي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب حسین بن ابراهیم بن ناصر بن محمد خلف الاحساني
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
673 کامل
مجلد
IRN-016-0272
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 4 خرداد 1038 هجری شمسی
 • 4 رمضان 1069 الهجریة القمریة
 • May 25, 1659 A.D.
توضیحات نسخه
نسخ المخطوط باوقات مختلفه حیث یوجد فی نهایة کل موضوع أو جزء تاریخ للنسخ ؛ علما أن الناسخ بدأ في 9- ربیع الأول سنة 1069هـ وانتهی من النسخ في 4 - رمضان سنة 1069
کاتب
حسین بن ابراهیم بن ناصر بن محمد خلف الاحساني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد بن محمد باقر الحسیني
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
740 کامل
مجلد
IRN-016-0702
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 31 خرداد 1250 هجری شمسی
 • 3 ربيع الثاني 1288 الهجریة القمریة
 • June 21, 1871 A.D.
کاتب
محمد بن محمد باقر الحسیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد باقر بن محمدصالح
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
586 کامل
مجلد
IRN-016-1200
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 25 آبان 1062 هجری شمسی
 • 27 ذو القعدة 1094 الهجریة القمریة
 • November 16, 1683 A.D.
کاتب
محمد باقر بن محمدصالح

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
334 ناقص
مجلد
IRN-016-0220
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
829 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0250
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
فی بدایة المخطوط بعض التعلیقات والتوضیحات لاسماء العلماء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
848 کامل
مجلد
IRN-016-0251
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
المخطوط نسخة ملونه فیها تعرار الابواب والاحاریث المسند منها والمرسل وفیها حواشی بالمداد الاحمر یبین کل حدیث ودرجته من حیث الصحة ؛ وفیي آخر المخطوط فهارس لرجال المسند
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
457 ناقص
مجلد
IRN-016-0254
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
یبدأ المخطوط بباب الزکاة
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
381 ناقص
مجلد
IRN-016-0804
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 16 دی 1025 هجری شمسی
 • 30 ذو القعدة 1056 الهجریة القمریة
 • January 6, 1647 A.D.
توضیحات نسخه
یحوي المخطوط الجزء الثالث وقسم من الجزء الرابع
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
331 ناقص
مجلد
IRN-016-0167
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لایحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لایحضره الفقیه
تعداد صفحات
456 کامل
مجلد
IRN-016-1307
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 13 اردیبهشت 1034 هجری شمسی
 • 27 جمادى الثانية 1065 الهجریة القمریة
 • May 3, 1655 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد جعفر بن تائب رستم
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
438 کامل
مجلد
IRN-018-0183
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 1087 هجری شمسی
 • 1120 الهجریة القمریة
 • 1708 A.D.
کاتب
محمد جعفر بن تائب رستم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب عبدالخضر بن جلال
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
900 کامل
مجلد
IRN-018-0567
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 4 مهر 1755 هجری شمسی
 • 12 محرم 1809 الهجریة القمریة
 • September 26, 2376 A.D.
کاتب
عبدالخضر بن جلال

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب اسماعیل بن محمد بن علی بن محمود المحمدی الاصفهانی
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
639 کامل
مجلد
IRN-018-0526
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 31 تیر 981 هجری شمسی
 • 3 صفر 1011 الهجریة القمریة
 • July 22, 1602 A.D.
کاتب
اسماعیل بن محمد بن علی بن محمود المحمدی الاصفهانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب صالح بن علی جعفر قهپانی
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
520 کامل
مجلد
IRN-018-0912
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • اسفند 1037 هجری شمسی
 • جمادى الثانية 1069 الهجریة القمریة
 • February, 1659 A.D.
کاتب
صالح بن علی جعفر قهپانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب علی بن محمد بن حسن الخوراسکاني
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
519 کامل
مجلد
IRN-018-0738
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 3 آذر 1006 هجری شمسی
 • 16 ربيع الاول 1037 الهجریة القمریة
 • November 24, 1627 A.D.
کاتب
علی بن محمد بن حسن الخوراسکاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
593 کامل
مجلد
IRN-018-0920
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
توضیحات نسخه
در برگ آغازین وقفنامه ای به سال 1367 دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
623 کامل
مجلد
IRN-018-0949
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 30 فروردین 1062 هجری شمسی
 • 22 ربيع الثاني 1094 الهجریة القمریة
 • April 19, 1683 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب ابوالحسن بن محمد قلی الکمره ای
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
456 کامل
مجلد
IRN-020-0378
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 9 بهمن 1025 هجری شمسی
 • 23 ذو الحجة 1056 الهجریة القمریة
 • January 29, 1647 A.D.
کاتب
ابوالحسن بن محمد قلی الکمره ای

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
419 کامل
مجلد
IRN-020-0379
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
860 کامل
مجلد
IRN-020-0609
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 16 آبان 1058 هجری شمسی
 • 4 شوال 1090 الهجریة القمریة
 • November 7, 1679 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
387 کامل
مجلد
IRN-016-1233
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
882 کامل
مجلد
IRN-025-0090
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب شاده بن حمدي القاضي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
632 کامل
مجلد
IRN-025-0123
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • چهاردهم شهریور ماه 1038
 • الثامن عشر من ذو الحجة 1069
 • September 5th, 1659
کاتب
شاده بن حمدي القاضي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد مقیم بن محمد قاسم التبریزی
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
596 کامل
مجلد
IRN-025-0180
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1060
 • 1092
 • 1681
کاتب
محمد مقیم بن محمد قاسم التبریزی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
1 کامل
مجلد
IRN-025-0166
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
488 کامل
مجلد
IRN-025-0169
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب کرمعلي بن محمد رضا الوانشا
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
382 کامل
مجلد
IRN-025-0179
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • پنجم فروردین ماه 1064
 • التاسع عشر من ربيع الثاني 1096
 • March 24th, 1685
کاتب
کرمعلي بن محمد رضا الوانشا

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
552 ناقص
مجلد
IRN-025-0183
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
516 ناقص
مجلد
IRN-025-0091
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمدعلی بن محب علی
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
720 کامل
مجلد
IRN-025-0151
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
محمدعلی بن محب علی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب عسکري بن قاسم علي الاشناخوري
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
394 کامل
مجلد
IRN-025-0206
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیستم خرداد ماه 1037
 • العاشر من رمضان 1068
 • June 10th, 1658
توضیحات نسخه
در این نسخه از ابتدای ابواب القضایا و الاحکام تا انتهای کتاب آمده است.
کاتب
عسکري بن قاسم علي الاشناخوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب أبوجعفر المطلا بن هادين المظاهري
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
744 کامل
مجلد
IRN-025-0213
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • نوزدهم مرداد ماه 1013
 • السادس عشر من صفر 1044
 • August 10th, 1634
کاتب
أبوجعفر المطلا بن هادين المظاهري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
352 ناقص
مجلد
IRN-025-0236
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و هفتم تیر ماه 1
 • الأول من محرم 1
 • July 18th, 622
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کتاب
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
360 کامل
مجلد
IRN-025-0194
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1194
 • 1230
 • 1815
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب عبدالرسول بن علی الحسینی الکاخکی
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
754 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-025-0221
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و دوم تیر ماه 1062
 • التاسع عشر من رجب 1094
 • July 13th, 1683
کاتب
عبدالرسول بن علی الحسینی الکاخکی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کتاب
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
316 ناقص
مجلد
IRN-025-0108
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
از باب مقدار الماء للوضوء تا باب علیل الحج
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد بن مظفر الطالقاني
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
968 ناقص
مجلد
IRN-025-0128
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • فروردین ماه 1041
 • شعبان 1072
 • April 1662
کاتب
محمد بن مظفر الطالقاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب ميرزا بيک بن همدم
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
1046 کامل
مجلد
IRN-025-0158
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • هشتم مرداد ماه 1069
 • الثالث و العشرون من شوال 1101
 • July 29th, 1690
کاتب
ميرزا بيک بن همدم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب محمد نعيم بن محمد صفي اشتهاردي
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
400 کامل
مجلد
IRN-025-0188
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بهمن ماه 1076
 • رجب 1109
 • January 1698
کاتب
محمد نعيم بن محمد صفي اشتهاردي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
946 ناقص
مجلد
IRN-025-0051
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
من لا یحضره الفقیه
من لا یحضره الفقیه : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
من لا یحضره الفقیه
تعداد صفحات
314 ناقص
مجلد
IRN-018-0896
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
توضیحات نسخه
در ابتدای کتاب تاریخ تملکی به سال 1170 دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
من لا یحضره الفقیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق

نظرات و پیشنهادها