اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
444 کامل
مجلد
IRN-025-0354
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب علي أکبر بن میرزا بابا الخوانساري
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
337 کامل
مجلد
IRQ-001-1554
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 22 اردیبهشت 1231 هجری شمسی
 • 23 رجب 1268 الهجریة القمریة
 • May 12, 1852
کاتب
علي أکبر بن میرزا بابا الخوانساري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
380 کامل
مجلد
IRN-016-0184
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 18 فروردین 625 هجری شمسی
 • 13 ذو القعدة 643 الهجریة القمریة
 • April 7, 1246 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب محمد قاسم بن محمد علي
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
394 کامل
مجلد
IRN-016-0192
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 9 آبان 1207 هجری شمسی
 • 22 ربيع الثاني 1244 الهجریة القمریة
 • October 31, 1828 A.D.
کاتب
محمد قاسم بن محمد علي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب زین العابدین الخوانساري
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
890 کامل
مجلد
IRN-016-0686
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
زین العابدین الخوانساري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کتاب
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
498 ناقص
مجلد
IRN-016-0175
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
نسخة منقوصة
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
196 ناقص
مجلد
IRN-016-0385
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
380 ناقص
مجلد
IRN-016-0275
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب صفرعلي بن إسماعیل النجف آبادي الإصفهاني
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
846 کامل
مجلد
IRN-016-1228
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 15 خرداد 1198 هجری شمسی
 • 13 شعبان 1234 الهجریة القمریة
 • June 6, 1819 A.D.
کاتب
صفرعلي بن إسماعیل النجف آبادي الإصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
236 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-1289
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 6 تیر 1197 هجری شمسی
 • 23 شعبان 1233 الهجریة القمریة
 • June 27, 1818 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
404 ناقص
مجلد
IRN-001-0283
محل نگهداری
 • ایران
 • عزيز طباطبايي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
المبسوط
المبسوط : مؤلف محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي
کاتب شمس المعالي بن علي بن محمد المحمدي
عنوان روی نسخه
المبسوط
تعداد صفحات
939 کامل
مجلد
IRN-018-0465
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • قرن ششم هجری شمسی
 • القرن السابع الهجریة القمریة
 • 13th Century A.D.
کاتب
شمس المعالي بن علي بن محمد المحمدي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المبسوط
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبوجعفر شیخ الطائفة الشیخ الطوسي

نظرات و پیشنهادها