اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
تذکرة الفقهاء
تعداد صفحات
694 کامل
مجلد
IRN-025-0386
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • نهم تیر ماه 1207
 • الثامن عشر من ذو الحجة 1243
 • June 30th, 1828
کاتب
عباس بن علي برورودي

نسخه های مرتبط

تذکرة الفقهاء
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب سلمان بن خلیفة الجزائري
عنوان روی نسخه
تذکرة الفقهاء
تعداد صفحات
580 کامل
مجلد
IRN-004-0006
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 15 مهر 1029 هجری شمسی
 • 12 شوال 1060 الهجریة القمریة
 • October 7, 1650
کاتب
سلمان بن خلیفة الجزائري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
تذکرة الفقهاء
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب قاسم بن علی الموسوی
عنوان روی نسخه
تذکرة الفقهاء
تعداد صفحات
409 کامل
مجلد
IRQ-001-0412
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
قاسم بن علی الموسوی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
تذکرة الفقهاء
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب ابراهيم بن عزيز بن مرتضى
عنوان روی نسخه
تذکرة الفقهاء
تعداد صفحات
389 ناقص
مجلد
IRN-016-0246
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 22 فروردین 1067 هجری شمسی
 • 9 جمادى الثانية 1099 الهجریة القمریة
 • April 10, 1688 A.D.
کاتب
ابراهيم بن عزيز بن مرتضى

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
تذکرة الفقهاء
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تذکرة الفقهاء
تعداد صفحات
420 ناقص
مجلد
IRN-016-0307
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
تذکرة
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تذکرة
تعداد صفحات
318 ناقص
مجلد
IRN-016-0835
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
تذکرة الفقهاء
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب عبد الله بن عبد الله محمد بیني
عنوان روی نسخه
تذکرة الفقهاء
تعداد صفحات
958 کامل
مجلد
IRN-018-0006
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 25 خرداد 1089 هجری شمسی
 • 18 ربيع الثاني 1122 الهجریة القمریة
 • June 15, 1710 A.D.
کاتب
عبد الله بن عبد الله محمد بیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
تذکرة الفقها
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تذکرة الفقها
تعداد صفحات
642 کامل
مجلد
IRN-018-0727
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
تذکرة الفقهاء
تذکرة الفقهاء : مؤلف الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تذکرة الفقهاء
تعداد صفحات
436 کامل
مجلد
IRN-025-0425
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تذکرة الفقهاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
4 بهمن 699 هجری شمسی
مؤلف
الحسن بن یوسف بن علي بن محمد الأسدي الحلي، أبومنصور جمال الدین ابن المطهّر العلامة الحلي

نظرات و پیشنهادها