اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
682 کامل
مجلد
IRN-025-0360
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و یکم خرداد ماه 1212
 • الثالث و العشرون من محرم 1249
 • June 11th, 1833
کاتب
محمد علی بن محمد حسن بن ابو طالب الکاشانی الارانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق

نسخه های مرتبط

کفایة الاحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب محمدرفیع بن محمدتقي
عنوان روی نسخه
کفایة الاحکام
تعداد صفحات
571 کامل
مجلد
IRN-016-1204
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 21 اسفند 1189 هجری شمسی
 • 17 صفر 1226 الهجریة القمریة
 • March 12, 1811 A.D.
کاتب
محمدرفیع بن محمدتقي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة الاحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة الاحکام
تعداد صفحات
410 کامل
مجلد
IRN-016-0179
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • تیر 1068 هجری شمسی
 • شوال 1100 الهجریة القمریة
 • July, 1689 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة الأحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة الأحکام
تعداد صفحات
186 کامل
مجلد
IRN-018-0231
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 5 مرداد 1138 هجری شمسی
 • 3 ذو الحجة 1172 الهجریة القمریة
 • July 27, 1759 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة الاحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة الاحکام
تعداد صفحات
390 ناقص
مجلد
IRN-018-0802
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة الاحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب محمد علی بن علی افضل السبزواری
عنوان روی نسخه
کفایة الاحکام
تعداد صفحات
385 کامل
مجلد
IRN-018-0770
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • اردیبهشت 1084 هجری شمسی
 • محرم 1117 الهجریة القمریة
 • April, 1705 A.D.
کاتب
محمد علی بن علی افضل السبزواری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة الأحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة الأحکام
تعداد صفحات
182 ناقص
مجلد
IRN-018-0292
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة الاحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب محمد جعفر الاصفهانی الکلباسی
عنوان روی نسخه
کفایة الاحکام
تعداد صفحات
917 ناقص
مجلد
IRN-020-0573
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
محمد جعفر الاصفهانی الکلباسی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة الأحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة الأحکام
تعداد صفحات
370 ناقص
مجلد
IRN-025-0312
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایه الأحکام
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب محمد رضا بن محمد مهدی
عنوان روی نسخه
کفایه الأحکام
تعداد صفحات
688 کامل
مجلد
IRN-018-0881
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 26 شهریور 1150 هجری شمسی
 • 8 جمادى الثانية 1185 الهجریة القمریة
 • September 17, 1771 A.D.
کاتب
محمد رضا بن محمد مهدی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة المقصد
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة المقصد
تعداد صفحات
747 کامل
مجلد
IRN-016-1247
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة المطلب
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کفایة المطلب
تعداد صفحات
224 کامل
مجلد
IRQ-001-1197
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
نام نسخه در سرعنوان صفحه نخست «کفایة المطالب» آمده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کفایة المقتصد
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب محمد حسین بن ملاحاجي الرشتي
عنوان روی نسخه
کفایة المقتصد
تعداد صفحات
623 کامل
مجلد
IRN-016-0345
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 27 آذر 1261 هجری شمسی
 • 8 صفر 1300 الهجریة القمریة
 • December 18, 1882 A.D.
کاتب
محمد حسین بن ملاحاجي الرشتي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
الکفایة
کفایة الأحکام : مؤلف محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق
کاتب محمدعلی بن سلطان محمد
عنوان روی نسخه
الکفایة
تعداد صفحات
491 کامل
مجلد
IRN-012-0023
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
تاریخ کتابت
 • 8 خرداد 1150 هجری شمسی
 • 15 صفر 1185 الهجریة القمریة
 • May 29, 1771
کاتب
محمدعلی بن سلطان محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کفایة الأحکام
عنوان فرعی
الکفایة| کفایة الفقه| الکفایة في الفقه| کفایة المقصد| کفایة المقتصد | کفایة المعتقد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدباقر بن محمدمؤمن السبزواري الخراساني، المحقق

نظرات و پیشنهادها