اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
مختصر النافع
تعداد صفحات
412 کامل
مجلد
IRN-025-0349
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1233
 • 1271
 • 1855
توضیحات نسخه
در ابتدا و انتهای نسخه با خطی دیگر افتادگی ها را اضافه کرده اند.
کاتب
محمود الموسوي

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

النافع في مختصر الشرایع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب نصیر بن محمدتقی
عنوان روی نسخه
النافع في مختصر الشرایع
تعداد صفحات
450 کامل
مجلد
IRN-012-0061
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
تاریخ کتابت
 • 17 آبان 1043 هجری شمسی
 • 18 ربيع الثاني 1075 الهجریة القمریة
 • November 7, 1664
کاتب
نصیر بن محمدتقی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
النافع في مختصر الشرایع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب خير الله بن عبدالکريم کهجلي خمام
عنوان روی نسخه
النافع في مختصر الشرایع
تعداد صفحات
320 کامل
مجلد
IRN-025-0396
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • دوم دی ماه 1006
 • الخامس عشر من ربيع الثاني 1037
 • December 23rd, 1627
کاتب
خير الله بن عبدالکريم کهجلي خمام

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
مختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب عبدالباقي بن محمد النائيني
عنوان روی نسخه
مختصر النافع
تعداد صفحات
412 کامل
مجلد
IRN-025-0238
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • شهریور ماه 1040
 • محرم 1072
 • September 1661
کاتب
عبدالباقي بن محمد النائيني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
المختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المختصر النافع
تعداد صفحات
230 کامل
مجلد
IRN-015-0187
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
مختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مختصر النافع
تعداد صفحات
468 کامل
مجلد
IRN-025-0344
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • چهاردهم خرداد ماه 1237
 • الثانی و العشرون من شوال 1274
 • June 4th, 1858
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
المختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب قاسم البورودی
عنوان روی نسخه
المختصر النافع
تعداد صفحات
636 کامل
مجلد
IRN-025-0320
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و ششم شهریور ماه 1051
 • الرابع و العشرون من جمادى الاولى 1083
 • September 16th, 1672
کاتب
قاسم البورودی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کتاب
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
572 ناقص
مجلد
IRN-025-0427
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
المختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المختصر النافع
تعداد صفحات
278 کامل
مجلد
IRN-025-0332
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • ششم اسفند ماه 1054
 • الحادی عشر من ذو الحجة 1086
 • February 25th, 1676
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
المختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب زين الدين علي بن محب علي خفري
عنوان روی نسخه
المختصر النافع
تعداد صفحات
294 ناقص
مجلد
IRN-025-0342
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • هفتم آبان ماه 996
 • التاسع و العشرون من شوال 1026
 • October 29th, 1617
کاتب
زين الدين علي بن محب علي خفري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
المختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب محمد حسين الاصطهباناتي
عنوان روی نسخه
المختصر النافع
تعداد صفحات
388 کامل
مجلد
IRN-025-0368
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • دی ماه 1065
 • صفر 1098
 • December 1686
کاتب
محمد حسين الاصطهباناتي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
المختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب علي اکبر بن مهدي شيرازي
عنوان روی نسخه
المختصر النافع
تعداد صفحات
286 کامل
مجلد
IRN-025-0462
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و نهم مرداد ماه 1221
 • الرابع عشر من رجب 1258
 • August 20th, 1842
کاتب
علي اکبر بن مهدي شيرازي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
مختصر النافع
المختصر النافع : مؤلف جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق
کاتب علی بن شمس الدین رستمداری
عنوان روی نسخه
مختصر النافع
تعداد صفحات
286 کامل
مجلد
IRN-020-0215
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • آبان 929 هجری شمسی
 • ذو القعدة 957 الهجریة القمریة
 • November, 1550 A.D.
کاتب
علی بن شمس الدین رستمداری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المختصر النافع
عنوان فرعی
النافع في مختصر الشرایع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن الحسن بن یحیی بن الحسن الهذلي الحلي، أبوالقاسم نجم الدین المحقق

نظرات و پیشنهادها