اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
170 کامل
مجلد
IRN-025-0339
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب علی بن بازید دامغانی
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
187 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-012-0063
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
تاریخ کتابت
 • 20 تیر 956 هجری شمسی
 • 15 ربيع الثاني 985 الهجریة القمریة
 • July 11, 1577
کاتب
علی بن بازید دامغانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة، في واجبات الصلاة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الجعفریة، في واجبات الصلاة
تعداد صفحات
170 ناقص
مجلد
IRQ-001-0235
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
105 کامل
مجلد
IRQ-001-0215
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة في الصلاة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الجعفریة في الصلاة
تعداد صفحات
87 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در IRN-013-0215
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 28 دی 898 هجری شمسی
 • 19 محرم 926 الهجریة القمریة
 • January 19, 1520
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مسعود المنوي
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
116 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-1313
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 1 اسفند 971 هجری شمسی
 • 19 جمادى الاولى 1001 الهجریة القمریة
 • February 20, 1593 A.D.
کاتب
مسعود المنوي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب محمد بن محمد علي
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
119 کامل
مجلد
IRN-016-0351
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
تاریخ النساخة 12 ربیع الاول {108} هکذا
کاتب
محمد بن محمد علي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
139 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0295
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
124 کامل
مجلد
IRN-025-0246
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب إبراهيم بن سعيد الحميري(؟)
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
140 ناقص
مجلد
IRN-025-0328
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و هفتم فروردین ماه 1019
 • الرابع و العشرون من ذو الحجة 1049
 • April 15th, 1640
کاتب
إبراهيم بن سعيد الحميري(؟)

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب عبدالله بن عبدالغفار علي دوست فتاحي
عنوان روی نسخه
الجعفریة
تعداد صفحات
80 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-025-0335
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1000
 • 1030
 • 1621
کاتب
عبدالله بن عبدالغفار علي دوست فتاحي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة في الصلاة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الجعفریة في الصلاة
تعداد صفحات
0 کامل
مجلد
IRN-018-0144
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الجعفریة في الصلاة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب علی بن حسین بن محمود عسکری
عنوان روی نسخه
الجعفریة في الصلاة
تعداد صفحات
191 کامل
مجلد
IRN-018-0364
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
علی بن حسین بن محمود عسکری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
الرسالة الجعفریة
الجعفریة : مؤلف علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الرسالة الجعفریة
تعداد صفحات
71 کامل
مجلد
IRN-016-0320
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجعفریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
علي بن الحسین بن علي بن محمد الکرکي العاملي، أبوالحسن نورالدین المحقق الکرکي المحقق الثاني الشیخ العلائي المولی المروج

نظرات و پیشنهادها