اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
149 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1055
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
736 کامل
مجلد
IRN-003-0004
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
قدیمی ترین تاریخ مندرج در کتاب 1179 است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب محمدباقر التنکابني
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
630 کامل
مجلد
IRN-003-0005
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 7 اسفند 1185 هجری شمسی
 • 19 ذو الحجة 1221 الهجریة القمریة
 • February 26, 1807
کاتب
محمدباقر التنکابني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن (2)
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن (2)
تعداد صفحات
532 کامل
مجلد
IRN-003-0006
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن (1)
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن (1)
تعداد صفحات
508 کامل
مجلد
IRN-003-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
862 کامل
مجلد
IRN-003-0010
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1138 هجری شمسی
 • 1173 الهجریة القمریة
 • 1759
توضیحات نسخه
تاریخ مندرج در ابتدا ذی قعده 1306 است. ترجمه فارسی در زیر هر آیه و خلاصه تفاسیر نیز در حاشیه دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قرآن
تعداد صفحات
466 ناقص
مجلد
IRN-003-0011
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قرآن
قرآن
القرآن :
کاتب مجهول