اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الحاشیة علی أنوارالتنزیل
تعداد صفحات
644 کامل
مجلد
IRN-016-0016
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
أحمد بن یعقوب

اطلاعات کتاب شناسی

نسخه های مرتبط

حاشیة أنوار التنزیل
حاشیة أنوارالتنزیل : مؤلف سعدالله بن عیسی بن أمیر الچلبي، سعدي الأفندي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة أنوار التنزیل
تعداد صفحات
640 کامل
مجلد
IRN-003-0086
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 2 مرداد 952 هجری شمسی
 • 15 ربيع الاول 981 الهجریة القمریة
 • July 24, 1573
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة أنوارالتنزیل
عنوان فرعی
حاشیه تفسیر بیضاوی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
سعدالله بن عیسی بن أمیر الچلبي، سعدي الأفندي
حاشیة علی أنوار التنزیل
حاشیة أنوارالتنزیل : مؤلف سعدالله بن عیسی بن أمیر الچلبي، سعدي الأفندي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة علی أنوار التنزیل
تعداد صفحات
516 کامل
مجلد
IRN-020-0138
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 981 هجری شمسی
 • 1011 الهجریة القمریة
 • 1602 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة أنوارالتنزیل
عنوان فرعی
حاشیه تفسیر بیضاوی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
سعدالله بن عیسی بن أمیر الچلبي، سعدي الأفندي

نظرات و پیشنهادها