اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
اجازة الی عبدالخالق بن عبدالرحیم الیزدي
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0317
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

نسخه های مرتبط

نظرات و پیشنهادها