اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
476 کامل
مجلد
IRN-016-0001
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 4 تیر 1195 هجری شمسی
 • 30 رجب 1231 الهجریة القمریة
 • June 25, 1816 A.D.
کاتب
ابوالقاسم النائیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ

نسخه های مرتبط

أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب عبدالغفار بن زین العابدین بن علي أکبر النوري السالیاني الشرواني
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
شماره ی 7 در IRN-016-0070
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
عبدالغفار بن زین العابدین بن علي أکبر النوري السالیاني الشرواني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
542 ناقص
مجلد
IRN-003-0453
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
299 کامل
مجلد
IRN-003-0466
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب علی بن محمد السجستاني
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
486 کامل
مجلد
IRN-003-0671
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در پایان، تاریخ 1282 دیده می شود.
کاتب
علی بن محمد السجستاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
331 کامل
مجلد
IRN-003-0674
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
588 کامل
مجلد
IRN-004-0013
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
450 کامل
مجلد
IRN-004-0060
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 14 فروردین 1208 هجری شمسی
 • 29 رمضان 1244 الهجریة القمریة
 • April 3, 1829
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
436 کامل
مجلد
IRN-004-0140
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 4 اردیبهشت 1206 هجری شمسی
 • 29 رمضان 1242 الهجریة القمریة
 • April 25, 1827
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب محمدطاهر النوري
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
251 کامل
مجلد
IRN-011-0046
محل نگهداری
 • ایران
 • مجتهدي
تاریخ کتابت
 • 1169 هجری شمسی
 • 1205 الهجریة القمریة
 • 1790
کاتب
محمدطاهر النوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب محمدتقی بن محمدبختیار السمرزاوی
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
526 کامل
مجلد
IRN-013-0240
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 22 آذر 1068 هجری شمسی
 • 1 ربيع الاول 1101 الهجریة القمریة
 • December 12, 1689
کاتب
محمدتقی بن محمدبختیار السمرزاوی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
600 کامل
مجلد
IRN-015-0016
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
575 ناقص
مجلد
IRQ-001-1620
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
546 کامل
مجلد
USA-001-0248
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
763 کامل
مجلد
IRN-013-0100
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
یادداشتی در بین اوراق به تاریخ 8 شعبان 1269ق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
420 کامل
مجلد
IRN-013-0118
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 3 آبان 1067 هجری شمسی
 • 29 ذو الحجة 1099 الهجریة القمریة
 • October 24, 1688
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
578 ناقص
مجلد
IRN-013-0177
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
336 کامل
مجلد
IRN-014-0046
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
تاریخ کتابت
 • 1201 هجری شمسی
 • 1238 الهجریة القمریة
 • 1822
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
أبواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أبواب الجنان
تعداد صفحات
636 کامل
مجلد
USA-001-0032
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
ابواب الجنان
أبواب الجنان : مؤلف محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ
کاتب رجبعلي بن حاجي بابا سمناني
عنوان روی نسخه
ابواب الجنان
تعداد صفحات
591 کامل
مجلد
IRN-020-0419
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 21 آذر 1192 هجری شمسی
 • 19 ذو الحجة 1228 الهجریة القمریة
 • December 12, 1813 A.D.
کاتب
رجبعلي بن حاجي بابا سمناني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أبواب الجنان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
1047 هجری شمسی
توضیحات کتاب
پدیدآورنده قصد داشته است تا کتابش را در هشت باب به عدد ابواب بهشت، تالیف کند ولی پس از پایان باب دوم، درگذشته است
مؤلف
محمدرفیع بن فتح الله الصفي آبادي القزویني، رفیع الدین الواعظ

نظرات و پیشنهادها