اطلاعات نسخه شناسی

عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
637 کامل
مجلد
IRN-020-0073
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 6 بهمن 1033 هجری شمسی
 • 19 ربيع الاول 1065 الهجریة القمریة
 • January 26, 1655 A.D.
کاتب
محمد حسین بن محمد شاه الحسینی المرعشی الشوشتری

نسخه های مرتبط

الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد صالح المازندارني
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
762 کامل
مجلد
IRN-003-0083
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • مهر 976 هجری شمسی
 • ربيع الاول 1006 الهجریة القمریة
 • October 1597
کاتب
محمد صالح المازندارني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
398 ناقص
مجلد
IRN-003-0084
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب أبوالقاسم بن مقصودعلی القودجاني
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
264 کامل
مجلد
IRN-003-0400
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1056 هجری شمسی
 • 1089 الهجریة القمریة
 • 1678
کاتب
أبوالقاسم بن مقصودعلی القودجاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
617 کامل
مجلد
IRN-003-0430
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
أصول الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أصول الکافي
تعداد صفحات
399 کامل
مجلد
IRN-003-0477
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
أصول الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أصول الکافي
تعداد صفحات
190 ناقص
مجلد
IRN-003-0490
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب أبوالقاسم بن مقصودعلی القودجاني
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
38 ناقص
مجلد
IRN-003-0746
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1056 هجری شمسی
 • 1089 الهجریة القمریة
 • 1678
کاتب
أبوالقاسم بن مقصودعلی القودجاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
أصول الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمدقاسم بن شجاع الدین النجفي
عنوان روی نسخه
أصول الکافي
تعداد صفحات
704 کامل
مجلد
IRN-011-0024
محل نگهداری
 • ایران
 • مجتهدي
تاریخ کتابت
 • 23 دی 1042 هجری شمسی
 • 15 جمادى الثانية 1074 الهجریة القمریة
 • January 13, 1664
کاتب
محمدقاسم بن شجاع الدین النجفي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمدمهدی بن حاجی الحسینی
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
746 ناقص
مجلد
IRN-013-0235
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
با یادداشتی به تاریخ 1123ق
کاتب
محمدمهدی بن حاجی الحسینی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب فضل الله بن حسین النائینی
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
353 ناقص
مجلد
IRN-013-0249
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 26 مرداد 1030 هجری شمسی
 • 1 رمضان 1061 الهجریة القمریة
 • August 17, 1651
کاتب
فضل الله بن حسین النائینی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الأصول من الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب خضر بن زیارة الحسینی الجزائری
عنوان روی نسخه
الأصول من الکافي
تعداد صفحات
764 کامل
مجلد
IRQ-001-0620
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 10 مرداد 1056 هجری شمسی
 • 1 جمادى الثانية 1088 الهجریة القمریة
 • July 31, 1677
کاتب
خضر بن زیارة الحسینی الجزائری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب شاه قلی بن محمد یوسف افشار
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
719 کامل
مجلد
IRQ-001-0773
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 8 بهمن 1069 هجری شمسی
 • 27 ربيع الثاني 1102 الهجریة القمریة
 • January 27, 1691
کاتب
شاه قلی بن محمد یوسف افشار

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
449 ناقص
مجلد
IRQ-001-0835
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1050 هجری شمسی
 • 1082 الهجریة القمریة
 • 1671
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
189 کامل
مجلد
IRQ-001-1678
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
کتاب الجهاد و المعیشة را در بر می گیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب زین العابدین بن محمدنعیم
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
364 کامل
مجلد
IRQ-001-1794
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 15 تیر 1084 هجری شمسی
 • 15 ربيع الاول 1117 الهجریة القمریة
 • July 6, 1705
کاتب
زین العابدین بن محمدنعیم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
407 کامل
مجلد
IRQ-001-1865
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 17 آذر 1043 هجری شمسی
 • 19 جمادى الاولى 1075 الهجریة القمریة
 • December 7, 1664
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
535 کامل
مجلد
IRQ-001-1915
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1044 هجری شمسی
 • 1076 الهجریة القمریة
 • 1665
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
886 کامل
مجلد
IRQ-001-1972
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • آذر 1090 هجری شمسی
 • ذو القعدة 1123 الهجریة القمریة
 • December 1711
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
50 ناقص
مجلد
IRQ-001-2191
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمدأشرف بن محمدحسین الأنصاري
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
617 کامل
مجلد
IRQ-001-2249
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 18 دی 1042 هجری شمسی
 • 10 جمادى الثانية 1074 الهجریة القمریة
 • January 8, 1664
کاتب
محمدأشرف بن محمدحسین الأنصاري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
579 کامل
مجلد
IRN-013-0088
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 23 شهریور 1093 هجری شمسی
 • 6 رمضان 1126 الهجریة القمریة
 • September 14, 1714
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
376 ناقص
مجلد
IRN-013-0169
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
535 کامل
مجلد
IRQ-001-1261
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1044 هجری شمسی
 • 1076 الهجریة القمریة
 • 1665
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
77 کامل
مجلد
شماره ی 1 در YEM-000-0723
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب عبد الحسين بن احمد الحديدي البغدادي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
458 کامل
مجلد
IRN-016-0180
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 18 آذر 1274 هجری شمسی
 • 22 جمادى الثانية 1313 الهجریة القمریة
 • December 9, 1895 A.D.
کاتب
عبد الحسين بن احمد الحديدي البغدادي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب احمد بن کمال بن احمد
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
730 کامل
مجلد
IRN-016-0161
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 30 اردیبهشت 1034 هجری شمسی
 • 15 رجب 1065 الهجریة القمریة
 • May 20, 1655 A.D.
کاتب
احمد بن کمال بن احمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی الفروع و الروضة
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی الفروع و الروضة
تعداد صفحات
246 کامل
مجلد
IRN-016-0162
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد علي محمد صادق الاصفهاني
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
1 کامل
مجلد
IRN-016-0204
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
جزء من کتاب الفروع والروضة
کاتب
محمد علي محمد صادق الاصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب ابراهیم بن یعقوب
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
331 کامل
مجلد
IRN-016-0211
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • مهر 1136 هجری شمسی
 • صفر 1171 الهجریة القمریة
 • October, 1757 A.D.
توضیحات نسخه
باب الصلاة
کاتب
ابراهیم بن یعقوب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب نور الدین احمد بن محمد البیضائي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
417 کامل
مجلد
IRN-016-0739
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 27 آذر 956 هجری شمسی
 • 28 رمضان 985 الهجریة القمریة
 • December 18, 1577 A.D.
توضیحات نسخه
في نهایة کتاب الجهاد ذکر الناسخ اسمه وتاریخ النساخة
کاتب
نور الدین احمد بن محمد البیضائي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب حاجي الماس
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
360 کامل
مجلد
IRN-016-1306
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 6 شهریور 1059 هجری شمسی
 • 2 شعبان 1091 الهجریة القمریة
 • August 27, 1680 A.D.
توضیحات نسخه
کتاب الروضة من الکافي
کاتب
حاجي الماس

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الفروع من الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الفروع من الکافی
تعداد صفحات
701 کامل
مجلد
IRN-016-0173
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
الکتاب یشتمل علی الروضة
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
672 کامل
مجلد
IRN-016-0218
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
یبدا المخطوط بباب الطهاره وهذا یعني انه فروع الکافي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
842 ناقص
مجلد
IRN-016-0278
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
یبدأ المخطوط فی باب الطلاق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
904 ناقص
مجلد
IRN-016-0279
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
یبدآ المخطوط من باب الماء الطهور
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
660 کامل
مجلد
IRN-016-0292
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 7 فروردین 1055 هجری شمسی
 • 12 محرم 1087 الهجریة القمریة
 • March 26, 1676 A.D.
توضیحات نسخه
یبدأ بکتاب المعیشه وینتهي بکتاب العتق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
356 کامل
مجلد
IRN-016-0455
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 21 دی 1063 هجری شمسی
 • 5 صفر 1096 الهجریة القمریة
 • January 10, 1685 A.D.
توضیحات نسخه
یبدأ المخطوط بکتاب الدعاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
363 کامل
مجلد
IRN-016-0733
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • 1173 هجری شمسی
 • 1209 الهجریة القمریة
 • 1794 A.D.
توضیحات نسخه
اصول الکافي النصف الاول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
980 کامل
مجلد
IRN-016-1099
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد سعید بن میر عبد الفتاح الحسیني الجوربي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
588 کامل
مجلد
IRN-018-0016
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 14 خرداد 1074 هجری شمسی
 • 22 شوال 1106 الهجریة القمریة
 • June 4, 1695 A.D.
کاتب
محمد سعید بن میر عبد الفتاح الحسیني الجوربي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
28 ناقص
مجلد
IRN-018-0092
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب عبد المطلب بن ابی طالب
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
666 ناقص
مجلد
IRN-018-0171
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 2 مرداد 1054 هجری شمسی
 • 2 جمادى الاولى 1086 الهجریة القمریة
 • July 24, 1675 A.D.
کاتب
عبد المطلب بن ابی طالب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب اسماعیل بن محمد موسوی مازندرانی
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
272 کامل
مجلد
IRN-018-0396
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 20 مهر 994 هجری شمسی
 • 20 رمضان 1024 الهجریة القمریة
 • October 12, 1615 A.D.
کاتب
اسماعیل بن محمد موسوی مازندرانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
431 کامل
مجلد
IRN-018-0571
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
286 ناقص
مجلد
IRN-018-0577
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
568 کامل
مجلد
IRN-018-0418
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب نظام بن محمد الشیرازي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
583 کامل
مجلد
IRN-018-0602
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
نظام بن محمد الشیرازي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمدرفیع الحاجي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
902 کامل
مجلد
IRN-018-0605
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • خرداد 1063 هجری شمسی
 • رجب 1095 الهجریة القمریة
 • June 1684 A.D.
کاتب
محمدرفیع الحاجي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
506 کامل
مجلد
IRN-018-0429
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
توضیحات نسخه
در انتهای کتاب تاریخ تصحیحی به تاریخ 1 ربیع الاخر 1107و مصححی با نام ابوطالب بن ابی تراب ذکر گردیده.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
322 کامل
مجلد
IRN-018-0444
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی فی الحدیث
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی فی الحدیث
تعداد صفحات
814 کامل
مجلد
IRN-018-0665
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
826 کامل
مجلد
IRN-018-0668
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد بن زین العابدین الموسوي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
181 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0713
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • اسفند 1231 هجری شمسی
 • جمادى الثانية 1269 الهجریة القمریة
 • March 1853 A.D.
کاتب
محمد بن زین العابدین الموسوي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
334 کامل
مجلد
IRN-018-0832
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
735 کامل
مجلد
IRN-018-0731
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
6569 کامل
مجلد
IRN-018-0889
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 23 دی 1009 هجری شمسی
 • 10 جمادى الثانية 1040 الهجریة القمریة
 • January 13, 1631 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
312 کامل
مجلد
IRN-018-0915
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
توضیحات نسخه
در برگ آغازین تاریخ اهدایی به تاریخ 1324 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
780 کامل
مجلد
IRN-020-0214
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
توضیحات نسخه
در ابتدای کتاب وقفنامه ای به سال 1289 دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمدهادي بن محمدتقي السهروردي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
632 کامل
مجلد
IRN-020-0034
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 7 شهریور 1056 هجری شمسی
 • 29 جمادى الثانية 1088 الهجریة القمریة
 • August 28, 1677 A.D.
کاتب
محمدهادي بن محمدتقي السهروردي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب نعمت الله بن محمد مهدی اصطهباناتی
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
436 کامل
مجلد
IRN-020-0457
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 21 اسفند 1216 هجری شمسی
 • 16 ذو الحجة 1253 الهجریة القمریة
 • March 12, 1838 A.D.
کاتب
نعمت الله بن محمد مهدی اصطهباناتی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب علی اکبر بن محمد معصوم انجو
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
730 کامل
مجلد
IRN-020-0456
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 9 آبان 1040 هجری شمسی
 • 7 ربيع الاول 1072 الهجریة القمریة
 • October 30, 1661 A.D.
کاتب
علی اکبر بن محمد معصوم انجو

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد مقیم بن ملک محمد
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
763 کامل
مجلد
IRN-020-0455
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1065 هجری شمسی
 • 1098 الهجریة القمریة
 • 1686 A.D.
کاتب
محمد مقیم بن ملک محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
610 کامل
مجلد
IRN-020-0453
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
641 کامل
مجلد
IRN-020-0452
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
توضیحات نسخه
در ابتدای کتاب وقفنامه ای به سال 1289 دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب سید علی بن عبدالباقی بن امیر رضیالدین محمد حسینی ارتیمانی
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
310 کامل
مجلد
IRN-020-0451
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 21 مرداد 1061 هجری شمسی
 • 8 شعبان 1093 الهجریة القمریة
 • August 11, 1682 A.D.
کاتب
سید علی بن عبدالباقی بن امیر رضیالدین محمد حسینی ارتیمانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
501 ناقص
مجلد
IRN-020-0450
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی فی الحدیث
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد حسین بن محمد شاه الحسینی المرعشی الشوشتری
عنوان روی نسخه
الکافی فی الحدیث
تعداد صفحات
559 کامل
مجلد
IRN-020-0072
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 22 آذر 1032 هجری شمسی
 • 22 محرم 1064 الهجریة القمریة
 • December 12, 1653 A.D.
کاتب
محمد حسین بن محمد شاه الحسینی المرعشی الشوشتری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
822 کامل
مجلد
IRN-020-0074
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1242 هجری شمسی
 • 1280 الهجریة القمریة
 • 1863 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد علی فراهانی
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
410 ناقص
مجلد
IRN-018-0275
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
محمد علی فراهانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب عبد الحی بن محمد رفیع دیهوکی
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
489 کامل
مجلد
IRN-018-0307
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • آذر 1085 هجری شمسی
 • رمضان 1118 الهجریة القمریة
 • December 1706 A.D.
کاتب
عبد الحی بن محمد رفیع دیهوکی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
244 کامل
مجلد
IRN-020-0424
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 23 اردیبهشت 1074 هجری شمسی
 • 30 رمضان 1106 الهجریة القمریة
 • May 13, 1695 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد هادی بن محمد تقی السهروردی ، الشولستانی
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
633 کامل
مجلد
IRN-020-0425
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 7 شهریور 1056 هجری شمسی
 • 29 جمادى الثانية 1088 الهجریة القمریة
 • August 28, 1677 A.D.
کاتب
محمد هادی بن محمد تقی السهروردی ، الشولستانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
598 ناقص
مجلد
IRN-020-0449
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد بن مهدي بن محمد الشفیع الطارمي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
518 کامل
مجلد
IRN-002-0063
محل نگهداری
 • ایران
 • انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
تاریخ کتابت
 • 15 مرداد 1107 هجری شمسی
 • 1 محرم 1141 الهجریة القمریة
 • August 6, 1728
کاتب
محمد بن مهدي بن محمد الشفیع الطارمي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
أصول الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد شفيع بن محمد مسلم دماوندي
عنوان روی نسخه
أصول الکافي
تعداد صفحات
542 کامل
مجلد
IRN-025-0113
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • 1059
 • 1091
 • 1680
کاتب
محمد شفيع بن محمد مسلم دماوندي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
فروع الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فروع الکافي
تعداد صفحات
644 کامل
مجلد
IRN-025-0133
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
490 ناقص
مجلد
IRN-025-0163
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب عبدالقيوم بن واثقي ميلندي
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
556 کامل
مجلد
IRN-025-0186
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • دی ماه 1040
 • جمادى الاولى 1072
 • January 1662
کاتب
عبدالقيوم بن واثقي ميلندي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
192 کامل
مجلد
IRN-025-0189
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کتاب
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
383 ناقص
مجلد
IRN-025-0144
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کتاب
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب ابن محمد بن محمد بن عبدالوحید الکنانی اللاهیجانی
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
432 کامل
مجلد
IRN-025-0154
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • هشتم تیر ماه 1047
 • التاسع عشر من محرم 1079
 • June 28th, 1668
کاتب
ابن محمد بن محمد بن عبدالوحید الکنانی اللاهیجانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب حسن بن عبدالله دبير
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
324 کامل
مجلد
IRN-025-0219
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
حسن بن عبدالله دبير

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کتاب
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
446 کامل
مجلد
IRN-025-0211
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد حسین بن محمد بن محمد الحسینی المرعشی الشوشتری
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
808 کامل
مجلد
IRN-025-0234
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بیست و هفتم خرداد ماه 1003
 • الأول من رمضان 1033
 • June 16th, 1624
کاتب
محمد حسین بن محمد بن محمد الحسینی المرعشی الشوشتری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد بن گداعلی الفسقری
عنوان روی نسخه
الکافی
تعداد صفحات
584 ناقص
مجلد
IRN-025-0237
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • بهمن ماه 1046
 • شعبان 1078
 • January 1668
کاتب
محمد بن گداعلی الفسقری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الروضة من الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الروضة من الکافی
تعداد صفحات
550 کامل
مجلد
IRN-025-0207
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
این نسخه تنها بخش روضه کتاب الکافی کلینی می باشد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد بن علوان بن عسکر الخاقاني الجزائري
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
636 کامل
مجلد
IRN-025-0145
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • فروردین ماه 1038
 • رجب 1069
 • April 1659
کاتب
محمد بن علوان بن عسکر الخاقاني الجزائري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الروضة من الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الروضة من الکافي
تعداد صفحات
192 کامل
مجلد
IRN-025-0138
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
توضیحات نسخه
کتاب الروضة من الکافي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الروضة من الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الروضة من الکافي
تعداد صفحات
270 ناقص
مجلد
IRN-025-0152
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • فروردین ماه 1051
 • ذو الحجة 1082
 • April 1672
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
738 ناقص
مجلد
IRN-025-0202
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
أصول الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أصول الکافي
تعداد صفحات
734 کامل
مجلد
IRN-025-0212
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد بن علي اکبر الحسيني التوني
عنوان روی نسخه
الکافي
تعداد صفحات
692 کامل
مجلد
IRN-025-0215
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • آبان ماه 1038
 • صفر 1070
 • October 1659
کاتب
محمد بن علي اکبر الحسيني التوني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کتاب
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
532 ناقص
مجلد
IRN-025-0167
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
الفروع من الکافی
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد جعفر بن ابوالبقا،عبدالرحمن
عنوان روی نسخه
الفروع من الکافی
تعداد صفحات
1268 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-025-0221
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • شانزدهم فروردین ماه 1068
 • الرابع عشر من جمادى الثانية 1100
 • April 4th, 1689
کاتب
محمد جعفر بن ابوالبقا،عبدالرحمن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کتاب
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
534 ناقص
مجلد
IRN-025-0224
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
فروع الکافي
الکافي : مؤلف محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر
کاتب محمد جعفر بن أبوالبقاء، عبدالرحمن
عنوان روی نسخه
فروع الکافي
تعداد صفحات
1262 کامل
مجلد
IRN-025-0223
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
تاریخ کتابت
 • پانزدهم اسفند ماه 1067
 • الرابع عشر من جمادى الاولى 1100
 • March 5th, 1689
کاتب
محمد جعفر بن أبوالبقاء، عبدالرحمن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازي البغدادي، أبوجعفر

نظرات و پیشنهادها